Pdf
Tagasi nimekirja juurde

Uuendatud: 10.09.2018

Ostjatelt maksete kogumine interneti kaudu

Põhimõisted

Üldleping ‒  makseteenuste üldleping, mida kaupmehe suhtes kohaldatakse. 

Kaupmees – Paysera süsteemi klient, kes müüb kaupu ja teenuseid ning kasutab üht või mitut Paysera süsteemis kättesaadavat kaupmeestele mõeldud maksete kogumise teenust.
(*Selgitus: kui makseteenuste üldlepingu sätteid kohaldatakse kõikidele klientidele – nii kaupmeestele kui ka muudele klientidele – siis kasutatakse mõistet "klient", kui makseteenuste üldlepingu sätteid kohaldatakse ainult kaupmeestele, kasutatakse mõistet "kaupmees".)

Ostja – maksete kogumise süsteemi kasutava kaupmehe osutatud teenuste ja müüdud kaupade eest maksja ja/või teenuste ja kaupade lõppsaaja.

Projekt – üksikasjalik kirjeldus kaupmehe pakutavatest kaupadest ja/või teenustest, mille eesmärk on koguda ostjatelt makseid osutatud teenuste või müüdud kaupade eest süsteemis viidatud viisil.

Üldsätted

1. Maksete interneti kaudu kogumise teenus pakub kaupmeestele võimaluse koguda ostjatelt makseid Paysera konto, süsteemis viidatud internetipangasüsteemide, krediit- ja deebetkaartide, Paysera väljastatud makseinstrumentide ja muude süsteemis nimetatud meetodite abil.  

2. Teenuse kasutamise korral kohaldatakse kaupmehe suhtes kõiki üldlepingu tingimusi ja selles lisas nimetatud lisatingimusi. Selles lisas määratletud mõisteid kasutatakse üldlepingus sätestatud tähenduses.

3. Maksete kogumise viisid on esitatud  siin. Kaupmees valib konkreetsed maksete kogumise viisid oma kontol projekti esitamise ajal. Kui ostja spetsiifilised isikuandmed on vajalikud selleks, et kaupmees saaks teha oma toiminguid (nt isikukood), siis teavitab kaupmees sellest Paysera't ja tellib konkreetse ostja isikuandmete edastamise teenuse. Kaupmees kohustub tagama, et tal on õigus neid andmeid koguda ja töödelda õigusaktides sätestatud korras. Payseral on õigus keelduda konkreetse ostja isikuandmete edastamisest, kui see on vastuolus isikuandmete kaitsele esitatud nõuetega.

4. Selle teenuse kasutamiseks esitab kaupmees Payserale oma projekti ja muud Paysera poolt nõutavad dokumendid.

4. Payseral on selgitusi esitamata õigus keelduda projekti kinnitamisest ja kaupmehele teenuse osutamisest.

6. Teenuse osutamine algab pärast seda, kui Paysera on kaupmehe projekti kinnitanud ja kaupmees on teinud integreerimistoimingud Paysera koostatud integreerimisjuhiste kohaselt. Kaupmehel on õigus kasutada maksete kogumise teenust üksnes nendes veebipoodides ja nendel veebiaadressidel (URL), mille ta märkis Payserale esitatud ja kinnitatud projektis. Kui kinnitatud projektis esitatud teabes ilmnevad mis tahes muudatused, peab kaupmees sellest Paysera't viivitamata teavitama, esitama projekti muudatused ning Paysera kinnitab need sama korra kohaselt nagu projekti puhul.

7. Paysera osutab ostjatelt interneti kaudu maksete kogumise teenust üksnes tingimusel, et kaupmees, kes kavatseb kasutada vähemalt üht ostjatelt interneti kaudu maksete kogumise viisi, kohustub igal juhul installeerima ja kasutama Paysera konto kaudu maksete kogumise viisi. Kui kaupmees ei täida selles punktis kehtestatud nõudeid, siis lülitatakse muud maksete kogumise viisid välja 14 (neljateistkümne) tööpäeva jooksul kaupmehele vastavasisulise teavituse saatmisest arvates. Kui selle punkti nõuete rikkumine kordub, on Payseral õigus teenuste osutamine etteteatamata lõpetada.

8. Kaupmehe suhtes, kes soovib kasutada krediit- ja deebetkaartidega maksete kogumise teenust, kohaldatakse ka lisa "Maksete kogumine interneti kaudu maksekaartidega" ning kaupmees on kohustatud täitma kõiki nimetatud lisa tingimusi.

9. Kui kaupmees on juriidiline isik, peab ta selle lisa tingimustega nõustumise korral kinnitama, et kaupmehe nimel tegutseval isikul on kõik volitused selle teenuse tellimiseks juriidilise isiku nimel. Kaupmees kohustub esitama Payserale kõik dokumendid, mis on vajalikud nende volituste tõendamiseks.

Hind ja maksete tegemise kord

10. Interneti kaudu maksete kogumise teenuse hinnad on esitatud siin. Kaupmees kinnitab, et on tähelepanelikult tutvunud maksete kogumise, rahaülekannete ning kõikide muude tema suhtes rakendatavate ja tema jaoks oluliste Paysera teenuste hindade ja tingimustega. 

11. Payserale kuuluv summa (teenustasu) arvatakse automaatselt maha pärast seda, kui kaupmees on makse kätte saanud. Kui teenustasu ei arvatud maha tehingu tegemise ajal, siis on Payseral õigus see hiljem maha arvata. Teenustasu arvutatakse sendi täpsusega, ümardades ülespoole.

12. Kaupmees kohustub mitte rakendama lisatasusid, kui ostaja valib kaupmehele tasumise viisiks muude maksesüsteemide asemel Paysera süsteemi, ning mitte kehtestama lisapiiranguid, mis võivad ostjaid diskrimineerida, kui nad arveldavad süsteemi kaudu või süsteemis pakutavate makseviiside abil.

13. Paysera võtab ostjalt vastu maksekorralduses (dokumendis) viidatud rahasumma ja edastab kaupmehe infosüsteemi automaatse teate sooritatud maksetehingu kohta. Süsteem teavitab ka ostjat ootel maksekorraldusest. Kaupmees võib omal valikul sellest funktsioonist loobuda.

14. Paysera teavitab kaupmeest ja kaupmees kinnitab, et ta on aru saanud, et teatavate makseviiside puhul (nt makse algatamise teenuse) tähendab teave ostja poolt edukalt sooritatud makse kohta üksnes kinnitust, et ostja on makse teinud, mitte kinnitust, et makse on kätte saadud. Paysera ei garanteeri, et ostja makset hiljem ei tühista ja et rahalised vahendid kaupmehe kontole krediteeritakse. Teenuste osutamisel ja kaupade müümisel ilma makset saamata (või kui makse on selle lisa tingimuste kohaselt broneeritud) tegutseb kaupmees omal vastutusel. Kaupmehel on õigus saada teavet saadud maksete kohta alles pärast seda, kui rahalised vahendid on tema kontole krediteeritud.

15. Paysera krediteerib kaupmehele kuuluvad summad müüdud kaupade ja teenuste eest kaupmehe Paysera kontol, mis on avatud üldlepingu tingimuste kohaselt.

16. Kaupmehe eraldi taotlusel ja Paysera nõusolekul on kaupmehel võimalik valida lahendus, mille korral vahetatakse kõik kaupmehe kontol krediteeritud rahalised vahendid automaatselt ühte valuutasse.

17. Kaupmees nõustub, et Paysera võib omal äranägemisel kasutada kaupmehelt osutatud teenuste eest saadud tulu või tulu osa ostjatele boonuste maksmiseks ja seda loetakse allahindluseks, mida kaupmees ostjatele kaudselt pakub.

19. Selles lisas nimetatud ja kaupmehele osutatud teenuste ning mahaarvatud teenustasude kontoväljavõte laaditakse süsteemi või saadetakse kaupmehe taotlusel tema poolt esitatud e-posti aadressile. Kontoväljavõte on võrdsustatud käibemaksuarvega, mis väljastatakse käibemaksuseaduse paragrahvis 28 sätestatud käibemaksuvabade finantsteenuse kohta maksude arvestamiseks kasutatavate raamatupidamisdokumentide väljastamise ja kinnitamise eeskirja punkti 18-1 kohaselt, mis on kinnitatud Leedu Vabariigi valituse 29. mai 2002. a otsusega nr 780. Kui kaupmees soovib saada Payseralt kirjalikku allkirjastatud ja pitseriga varustatud väljavõtet, peab ta maksma Paysera kehtestatud teenustasu.

20. Paysera säilitab maksekorralduste koopiaid vähemalt 6 (kuue) kuu jooksul, kuid mitte kauem kohaldatavas seaduses kehtestatud tähtajast.

Tagastused

21. Kui kaupmehe kasuks vastu võetud makse tuleb ostjale tagastada, siis hüvitab Paysera ostjale kogu summa või selle osa kaupmehe poolt süsteemis esitatud või kirjalikul taotlusel. Raha tagastatakse samal viisil, millega tehti makse (sularahas tagastusi ei tehta). Teenustasu, mida kaupmees nende maksete eest maksis, ei tagastata kaupmehele. Enne raha tagastamist ostjale näidatakse süsteemis tagastusteenuse eest võetavat teenustasu. 

22. Kui kaupmehe kasuks vastu võetud makse tuleb ostjale tagastada, siis hüvitab Paysera ostjale kogu summa või selle osa kaupmehe poolt süsteemis esitatud või kirjalikul taotlusel. Raha tagastatakse samal viisil, millega tehti makse (sularahas tagastusi ei tehta). Teenustasu, mida kaupmees nende maksete eest maksis, ei tagastata kaupmehele. Enne raha tagastamist ostjale näidatakse süsteemis tagastusteenuse eest võetavat teenustasu.

23. Olenevalt projekti kategooriast ja makseviisist on Payseral õigus kehtestada summa, mille väärtuses peab rahalisi vahendeid kaupmehe Paysera kontol hoidma (maksete reserv), et tagada maksjate poolt kaupmehele esitatud nõuded, mis tulenevad poolte vahelistest vaidlustest. Reservi suurus kehtestatakse iga kaupmehe jaoks eraldi järgmisi tegureid silmas pidades: 

23.1. kaupmees lõpetab oma tegevuse täielikult või suures osas; 

23.2. kaupmees muudab oluliselt oma ärimudelit; 

23.3. kaupmehe tegevus on riskantsem kui teistel samas tegevusvaldkonnas tegutsevatel kaupmeestel; 

23.4. kaupmehe üldine finantsolukord on muutunud;

23.5. kaupmees on muutunud maksejõuetuks või ei suuda muul põhjusel võlgnevusi tähtajaks tasuda; 

23.6. Paysera on võtnud omal äranägemisel mõistliku seisukoha, et kaupmees ei suuda üldlepingust ja sellest lisast tulenevaid kohustusi täita; 

23.7. Paysera saab ostjatelt palju kaebusi selle lepingu kohaselt osutatava maksete kogumise teenuse kohta, tagasimaksetaotlusi ja volitamata maksearuandeid. Palju kaebusi tähendab üle 2% kõikidest maksetehingutest, mis on kaupmehe kasuks tehtud. 

24. Pooled võivad reservi suuruses ja tähtajas eraldi lepinguga kokku leppida. 

25. Payseral on õigus rakendada kaupmehe Paysera kontole laekunud maksete ajutist kinnipidamist. Kinnipidamise tavapärased protsendid ja tähtajad on esitatud siin. Tähtaegu ja protsente on võimalik muuta, teavitades sellest kaupmeest 30 kalendripäeva ette. Kui ostja tühistab makse või Paysera ei saa rahasummat muul põhjusel kätte, siis debiteerib Paysera kinnipeetud summa kaupmehe kontolt.<

Teenuste tehniline integreerimine

26. Kaupmees, kes soovib kasutada selles lisas kirjeldatud interneti kaudu maksete kogumise teenust, on kohustatud ühendama oma süsteemi Paysera süsteemiga Paysera koostatud juhendi alusel, mis on kättesaadav siin.

27. Kaupmees saab aru ja nõustub sellega, et vale integreerimine võib esile kutsuda süsteemi laadimiskoormuse suurenemise, mis ei ole soovitav ega vastuvõetav, seepärast peab kaupmees tagama, et järgib süsteemi integreerimisel rangelt esitatud juhiseid.

28. Payseral on ilma piiranguteta ja igal ajal õigus muuta teenuste tehnilise integreerimise lahendust. Teated muudatuste kohta, mille puhul on vaja teha parandusi kaupmehe tarkvaras, saadetakse kaupmehele vähemalt 90 (üheksakümmend) päeva ette. Kaupmees saab aru, et pärast seda, kui Paysera on integreerimise juhiseid muutnud ja kaupmeest sellest teavitanud, on kaupmees kohustatud ajakohastama süsteemide ühenduse omalt poolt ja oma kulul hiljemalt 90 (üheksakümne) päeva jooksul teate saamisest arvates. Nõutavad muudatused kaupmehe poolel peab kaupmees tegema oma kulul.

Poolte kinnitused ja kokkulepped

29. Kaupmees kohustub alati teavitama ostjaid süsteemi kasutamisest maksete tegemisel.

30. Kui ostja spetsiifilised isikuandmed on vajalikud selleks, et kaupmees saaks teha oma toiminguid (nt isikukood), ja kaupmees on tellinud konkreetse ostja isikuandmete edastamise teenuse, siis kohustub Paysera tagama, et ostja saab makse kinnitada üksnes juhul, kui ta nõustub kaupmehe poolt nõutavate isikuandmete edastamisega kaupmehele.

31. Kaupmehel on keelatud kasutada pankade või muude maksesüsteemide logosid ilma nende süsteemide omanike kirjaliku nõusolekuta, välja arvatud juhul, kui süsteemide omanikud ei nõua nõusolekut.

32. Kui kaupmees kasutab oma veebilehel pankade või muude maksesüsteemide nimesid või muud teavet, siis tuleb need andmed edastada Paysera süsteemi kaudu, et need vastaksid andmete omaniku kehtestatud nõuetele. Kaupmees on kohustatud jälgima makseteenuste pakkuja logis, nimes või muudes andmetes tehtavaid muudatusi ning uuendama asjaomaseid andmeid oma veebilehel 1 (ühe) kuu jooksul alates vastavate muudatuste tegemisest.

33. Kui kaupmees registreerub süsteemis, siis tähendab see tema kinnitust ja garantiid, et ta tegutseb teenuste osutamisel ja kaupade müümisel ostjatele ausalt ning nii Paysera, kaupmehe kui ka ostja huve silmas pidades. Kaupmees vastutab oma veebilehe sisu eest. Lisaks kohustub kaupmees osutama ostjatele teenuseid ja müüma neile kaupu nõuetekohaselt, õigeaegselt ja kvaliteetselt.

34. Kaupmees kinnitab, et tal on kõik vajalikud omandiõigused kaupade müümiseks ja/või teenuste osutamiseks, ning tagab, et süsteemi ei kasuta ükski kolmas isik, kellel ei ole õigust süsteemi kasutada.

35. Kaupmees tagab, et kõik tema lepingu täitmisega seotud tegevused ning osutatavad teenused ja müüdavad kaubad on kooskõlas Leedu Vabariigi ja selle riigi seadustega, kus kaupmees oma teenuseid osutab ja kaupu müüb. Kaupmees võtab endale kogu vastutuse tagajärgede eest, mis tulenevad selliste kohustuste täitmata jätmisest.

36. Selles lisas sätestatud teenuste osutamisel ei vastuta Paysera kaupmehe poolt müüdud kaupade ja/või osutatud teenuste ega nende kaupade ja teenuste müügist tulenevate tagajärgede eest. Lisaks ei taga Paysera, et kaupmehega sõlmitud tehingu teine pool (ostja) täidab oma kohustusi (nt makset ei tühistata või muid tegevusi ei tehta). Kui kaupmehega sõlmitud tehingu teine pool (ostja) ei vii makset lõpule, siis loetakse see ostja võlgnevuseks või muu kaupmehe suhtes võetud kohustuse rikkumiseks. Paysera ei taga ka ostja isiku identifitseerimist.

37. Pooled (kaupmees ja Paysera) kohustuvad võtma nõuetekohased korralduslikud ja tehnilised meetmed, mille eesmärk on kaitsta ostja isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, asendamise, avaldamise või muu ebaseadusliku töötlemise eest, nagu on sätestatud kohaldatavates õigusaktides.

38. Ostjate kui maksjate isikuandmeid töödeldakse Leedu Vabariigi isikuandmete õigusliku kaitse seadusest ja ELi isikuandmete kaitse üldmäärusest tulenevate nõuete kohaselt. Isikuandmete töötlemise põhimõtted on sätestatud privaatsuspoliitikas.

39. Pooled (kaupmees ja Paysera) kohustuvad mitte säilitama ostjate makseinstrumentide identifitseerimise andmeid, tagama ostjate isikuandmete ja makseinstrumentide identifitseerimise andmete konfidentsiaalsuse ning garanteerima, et need andmed ei saa teatavaks kolmandatele isikutele, sealhulgas kaupmehe töötajatele.

40. Pooled (kaupmees ja Paysera) kohustuvad mitte nõudma ostjalt lisaandmeid, sealhulgas identimisvahendeid, mida ostja kasutab tehingute tegemiseks elektroonilise pangasüsteemi kaudu. Ostjad peavad esitama ainult need andmed, mis on vajalikud kaupade müümiseks või teenuste osutamiseks.

41. Kaupmees, kes kasutab Paysera teenuseid ärilistel või ametialastel eesmärkidel, võib paigaldada oma veebilehele Paysera kvaliteedi ja usaldusväärsuse märgi, mis jääb tema veebilehele lepingu kehtivuse ajaks koos viitega süsteemile; märgi paigaldamise juhend on kättesaadav siin.

42. Kaupmees on nõus, et tema logo ning pakutavate teenuste ja/või müüdavate kaupade kirjeldused avaldatakse süsteemis. Payseral on õigus need kirjeldused süsteemist eemaldada ilma sellest ette teatamata või süsteemist eemaldamise põhjust esitamata.

43. Kaupmees on kohustatud teavitama Paysera't kõikidest muudatustest andmetes, mis puudutavad muu hulgas kaupmehe (tema poolt esindatavate juriidiliste isikute) õiguslikku seisundit, tegevusvaldkonda, allkirjaõiguslikke volitatud isikuid, veebiaadressi ning muud teavet, mis võib oluliselt mõjutada üldlepingu ja selle lisa täitmist, viivitamata, kuid mitte hiljem kui 5 (viie) tööpäeva jooksul enne nimetatud muudatuste toimumist. Kaupmees vastutab kõikide tagajärgede eest, mis tulenevad kohutuste mittenõuetekohasest täitmisest ning eespool nimetatud teabe õigeks ajaks esitamata jätmisest.

44. Kaupmees on kohustatud viivitamata teavitama Paysera't kõikidest asjaoludest, mille tõttu on tekitatud või võidakse tekitada kahju infosüsteemidele ja/või lepingu täitmisele, samuti tuleb esitada muu teave, mis võib olla vajalik lepingu nõuetekohaseks täitmiseks.

Keelatud tegevused

45. Keelatud tegevused on nimetatud üldlepingu 9. osas.

46. Kaupmehel on maksete kogumisel interneti kaudu samuti keelatud:

46.1. võtta vastu makseid reguleerimata ja/või järelevalveta virutaalvaluutas;

46.2. näidata teenuste või kaupade kohta vale hinda või jätta osa hinnast näitamata;

46.3. saata reklaami rämpspostina (nt saata suurel hulgal e-kirju, Skype'i või ICQ sõnumeid või edastada reklaami muude veebipõhiste sidevahendite kaudu);

46.4. makseviiside hindade võrdluse esitamine ostjale.

47. Kaupmees on kohustatud veenduma, et teenused, mida ta osutab, või kaubad, mida ta müüb, ei riku selle riigi õigust, kus ta neid teenuseid osutab või kaupu müüb, ning et tal on olemas kõik vajalikud load ja/või litsentsid nimetatud tegevuste tegemiseks.

48. Kui selgub, et kaupmees ei ole järginud selles lisas kehtestatud piiranguid keelatud tegevuse suhtes või on neid rikkunud, või kui kaupmehe tegevus ei ole kooskõlas konkreetse riigi õigusega või rikub seda, ning Paysera kannab selle tõttu kahju (nt talle kehtestatakse trahvid, nõutakse selgitusi, leping operaatoriga lõpetatakse), siis on Payseral õigus arvata kaupmehe kontolt mittevõistleval eesmärgil maha kõik kulud ja kahjud, mis on tekkinud kaupmehe poolt toime pandud rikkumise tõttu. Kui kaupmehe kontol ei ole piisavalt rahalisi vahendeid, et kulusid katta, peab kaupmees kandma Paysera poolt esitatud kahjusumma viivitamata Paysera nimetatud kontole.

Teenuste osutamise peatamine

49. Kui ilmneb (nt tehti avalikult teatavaks), et kaupmees ei saa või ei saa tulevikus ostjale teenuseid osutada (nt pankroti tõttu), on Payseral õigus peatada maksete kogumise teenuse ja/või kogutud maksete väljamaksmise (kuni 180 päeva) teenuse osutamine kaupmehele, võimaldades siiski rahaliste vahendite tagastamist ostjatele süsteemi kaudu. Seda punkti ei kohaldata, kui kaupmees esitab ostjale dokumendid, mis kinnitavad kaupmehe suutlikkust ostjale teenuseid osutada.

50. Tegutsedes põhjendatult ja võttes arvesse kaupmehe huve, on Payseral õigus piirata osade või kõikide teenuste osutamist ilma etteteatamata, peatada selles lisas nimetatud teenuste osutamine ja/või külmutada (hoida kinni) kaupmehe nimel kogutud makseid kuni 180 (saja kaheksakümneks) päevaks, lõpetada lepingulised suhted ja keelduda igal ajal teenuste osutamisest tulevikus, kui ilmneb, et:

50.1. kaupmees ei täida selle lisa jaotises "Keelatud tegevused" sätestatud nõudeid või rikub neid;

50.2. kaupmehe kauba või teenuste müük võib kahjustada Paysera ärialast mainet;

50.3. kaupmehe selle lisa alusel võetud kohustusi on rikutud või esineb tegelik (põhjendatud) oht nende rikkumiseks või ostjate põhjendatud huve võidakse teenuste osutamisega rikkuda;

50.4. kaupmehe kasuks vastu võetud valemaksete osakaal ületab 5% (viit protsenti) maksete koguarvust või summast. Valemakse all peetakse silmas makseid, mille tegemiseks on kasutatud ebaseaduslikult hallatavat makseinstrumenti ja/või raha, ning volitamata makseid;

50.5. kaupmees kasutab maksete kogumise teenust veebiaadressidel (URL), mida kaupmees ei ole oma projektis ega selle muudatustes nimetanud ja Paysera kinnitanud, rikkudes sellega kehtestatud korda;

50.6. kõikidel muudel makseteenuste üldlepinguga sätestatud juhtudel.

51. Paysera teavitab kaupmeest teenuste osutamise piiramisest viivitamata (ühe tunni jooksul). Võimalusest tagastada kaupmehele kuuluvad rahalised vahendid teavitab ta kaupmeest 2 (kahe) tööpäeva jooksul alates teenuste osutamise peatamisest.

52. Et kaitsta kaupmehi, kliente ja ostjaid internetipettuste eest, püüab Paysera alati hinnata kaupmehe ja ostja hetkeolukorda objektiivselt ja aega viitmata ning võtta vajadusel asjakohased turvameetmed. Konfliktiolukorra kujunemisel ja selleks, et hoida ära võimalik kriminaalne tegevus, on Payseral õigus peatada teenuste osutamine ja/või rahaliste vahendite väljamaksmine. Paysera ei kasuta seda õigust, kui ta saab kaebuse kaupmehe kohta, kes on pikka aega edukalt tegutsenud ja Paysera teenuseid probleemideta kasutanud, sest sellised kaupmehed lahendavad kõik arusaamatused tavaliselt otse ostjaga. Selleks, et teha kindlaks, milline olukord kaupmehe ja ostja vahel tegelikult valitseb, on Payseral õigus nõuda täiendavaid tõendeid kaupmehe või ostja isikute ja nende tegevuse kohta. Kui olukorda ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel või kui ilmneb põhjendatud pettuse kahtlus, edastab Paysera kõik andmed vaidluse ja lepingu kohta õiguskaitseasutusele ning teenuste osutamine ja rahaliste vahendite väljamaksmine peatatakse.

53. Selles lisas ja makseteenuste üldlepingus nimetatud piirangute eesmärk on kaitsta Paysera't, kaupmeest, teisi kliente, ostjaid ja muid kolmandaid isikuid võimalike rahaliste sanktsioonide, kahjude ja muude ebasoodsate tagajärgede eest.

Süsteemi tõrgetest teavitamine

54. Paysera teavitab klienti üldlepingus sätestatud korra kohaselt ette kõikidest teadaolevatest ja võimalikest tehnilistest riketest süsteemis ning Paysera poolt teenuste osutamiseks palgatud kolmandate poolte süsteemides ja seadmetes, mis võivad Paysera teenuste osutamist häirida. Kaupmees kohustub samuti teavitama ostjaid ja Paysera't tehnilistest riketest, kavandatavatest hooldus- ja parandustöödest, mis võivad avaldada mõju kaupmehe poolt osutatavate teenuste või müüdavate kaupade pakkumisele ostjatele.

Vastutus

55. Poolte kohustused on sätestatud üldlepingu tingimustega.

Kaupmeeste ja ostjate vahelised vaidlused

56. Paysera uurib kaupmehe ja ostja vahelisi vaidlusi, mis on seotud kaupmehe müüdavate kaupadega, järgmistel juhtudel:

56.1. ostja tasub kaupmehele kaupade eest süsteemi kaudu;

56.2. ostja tasub kauba eest kogu hinna;

56.3. kaupu ei toimetata kohale või toimetatakse kohale hoopis muu kaup, kui see, mida ostja ootas (nt DVD asemel saadetakse kassett; kohaletoimetatud kaubad on kasutatud, ehkki neid reklaamiti uutena; kauba kogus ei vasta tellitule; kaubad on transpordi käigus kannatada saanud jne). Kaubad loetakse nõuetele vastavaks, kui kaupmees on ostjat kauba puudustest teavitanud.

57. Paysera ei tegele vaidluste lahendamisega selles lisas sätestatud juhtudel, kui vaidlus on põhjustatud järgmistest asjaoludest:

57.1. ostja maksab osutatud teenuste ja muu mittemateriaalse eest;

57.2. ostja maksab kinnisvara, sõiduki, väärtpaberite, kunstiteoste ja antiikesemete eest.

58. Enne Paysera poole pöördumist peab ostja võtma ühendust kaupmehega.

59. Kaupmees on kohustatud viivitamata (hiljemalt ühe tööpäeva jooksul) vastama ostja pöördumisele, mille ostja on kaupmehele esitanud kaupmehe kontol märgitud kontaktandmete kaudu.

60. Kui ostjal ei õnnestu lahendada vaidlust kaupmehega, siis lahendab selle Paysera. Et Payseral oleks võimalik vaidlust lahendama asuda, on ostja kohustatud:

60.1. täitma kontol asjakohase vormi või saatma Payserale teate e-posti aadressile klienditugi@paysera.ee hiljemalt 30 (kolmekümne) päeva jooksul kauba eest maksmise päevast arvates. Kui vaidlus tuleneb kauba saatmata jätmisest, siis tuleb teade saata alates 7. (seitsmendast) päevast pärast kohaletoimetamise tähtaja lõppemist;

60.2. esitama kõik Paysera poolt nõutavad olulised andmed ja dokumendid hiljemalt 3 (kolme) päeva jooksul alates vastavasisulise nõude saamisest Payseralt. Lisaks võib Paysera nõuda ostjalt tõendeid, et ostja on kauba kaupmehele tagastanud.

61. Pärast seda, kui Paysera on saanud ostjalt teate ja nõutavad lisadokumendid, võtab Paysera ühendust kaupmehega, paludes tal esitada kohustuste nõuetekohast täitmist kinnitavad selgitused ja tõendid. Kaupmees kohustub esitama Payserale kõik olemasolevad andmed ja dokumendid hiljemalt 3 (kolme) päeva jooksul alates vastavasisulise nõude saamisest Payseralt.

62. Pärast kõikide kogutud andmete ja teabe läbivaatamist teeb Paysera otsuse ostja või kaupmehe kasuks. Kuna Paysera ei ole kohus ega vahekohus, võtab Paysera otsuseid vastu mõistlikkuse ja aususe põhimõtetele tuginevate kriteeriumite alusel. Paysera otsus ei pea langema kokku otsusega, mille võtab vastu kohus, kui ostja või kaupmees otsustab siiski lahendada vaidluse kohtus. Payseral on õigus keelduda otsuse vastuvõtmisest puudulike andmete või muude oluliste põhjuste tõttu.

63. Vaidluse lahendamise ajal on Payseral õigus hoida vaidlusalune summa kaupmehe Paysera kontol kinni.

64. Kui Paysera teeb otsuse ostja kasuks, siis on Payseral õigus kohustada kaupmeest tagastama ostjale vaidlusalune rahasumma ja saatmiskulud (või Paysera kannab summa kaupmehe kontolt ostjale, kui ta pidas kaupmehe rahalised vahendid vaidluse lahendamise ajal kinni) ning kohustada ostjat tagastama kaupmehele ostetud kaup kaupmehe kulul.

65. Paysera otsus on ostja ja kaupmehe jaoks soovitusliku iseloomuga. Ostja ja kaupmees kohustuvad tegutsema ausalt ja järgima Paysera otsust.

66. Selles lisas on täpsustatud otsese teenusepakkuja poolt teenuste otsestele kasutajatele ehk kaupmeestele esitatavad nõuded, mida kaupmees kohustub järgima. Kui otsene teenusepakkuja paneb Payserale vastutuse põhjusel, et kaupmees on kohustusi rikkunud, siis on kaupmees kohustatud hüvitama kõik asjaomased otsesed ja kaudsed kahjud.

67. Selle lisa sätted, millega reguleeritakse ostja ja kaupmehe vaheliste vaidluste lahendamist, ei võta ostjalt ega kaupmehelt õigust pöörduda oma rikutud õiguste kaitseks kohtu või muu pädeva asutuse poole.