Pdf
Tagasi nimekirja juurde

Viimati uuendatud: 2021-09-29

Privaatsuspoliitika

Üldsätted 

1. 19. septembril 2018 sõlmitud kaasvastutavate töötlejate kokkuleppe nr 20180919 kohaselt on teie isikuandmete vastutav töötleja Paysera võrgustik. Paysera kontaktandmed leiate Paysera veebilehel. Paysera poolt volitatud andmekaitseametniku kontaktandmed: [email protected].

2. Paysera poolt kogutavaid isikuandmeid töödeldakse Leedu Vabariigi isikuandmete õigusliku kaitse seaduse, isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) ja muude õigusaktide kohaselt. Kõik Paysera töötajad, agendid ja agentide töötajad, kellele on saanud teatavaks isikuandmete konfidentsiaalne teave, peavad neid kaitsma ka pärast töölepingu või lepinguliste suhete lõppemist. 

3. Paysera on kehtivate õigusnõuete kohaselt kohustatud tagama isikuandmete konfidentsiaalsuse ning asjakohaste tehniliste ja korralduslike meetmete rakendamise, et kaitsta isikuandmeid loata juurdepääsu, avalikustamise, juhusliku kaotsimineku, muutmise või muu võimaliku ebaseadusliku töötlemise eest.

Käesolevates Privaatsuspoliitika normides on kehtestatud põhireeglid teie isikuandmete ning teid puudutava muu teabe kogumise, salvestamise, töötlemise ja säilitamise kohta, samuti töödeldud isikuandmete kasutusala, eesmärkide, allikate, saajate ja muude andmetöötlusega seotud oluliste aspektide kohta Paysera kui makseteenuste pakkuja teenuste kasutamisel. 

5. Sellel veebilehel avaldatud teabe ja/või meie teenustega tutvumise ja/või kasutamisega nõustute ja kinnitate, et olete Privaatsuspoliitika läbi lugenud, sellest aru saanud ja sellega nõus. Kui olete süsteemis registreerunud ja meie teenuste kasutamist alustanud, muutub antud Privaatsuspoliitika makseteenuste üldlepingu Lisaks. 

6. Paysera jätab endale õiguse muuta antud Privaatsuspoliitikat oma äranägemise järgi, avaldades Privaatsuspoliitika uuendatud versiooni veebilehel ja kui muudatused on märkimisväärsed, teavitades registreeritud kasutajaid sellest e-posti teel. Privaatsuspoliitika uuendatud või ajakohastatud versioon jõustub selle avaldamisest veebilehel. 

7. Kui teenuste kasutaja on juriidiline isik, kehtib käesolev Privaatsuspoliitika füüsiliste isikute suhtes, kelle andmed on juriidiline isik meile edastanud. Kasutaja on kohustatud teavitama andmesubjekte (juhid, saajad, agendid jt) nende andmete edastamisest Payserale isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) artikli 14 kohaselt. 

Töötlemise eesmärgid. Andmete esitajad, tähtajad ja vastuvõtjad 

8. Peamine eesmärk, miks Paysera teie isikuandmeid kogub, on pakkuda Paysera makseteenuseid klientidele, kes teevad ja võtavad vastu makseid. Payseral kui makseteenuste pakkujal on seadusega kehtestatud kohustus identifitseerida ja kontrollida teie isikut enne seda, kui hakata teiega finantstehinguid sõlmima, samuti on Payseral kohustus nõuda teenuse osutamise ajal lisateavet ning analüüsida ja salvestada see teave seaduses sätestatud tähtaja jooksul. Eeltoodut arvesse võttes olete kohustatud esitama õiged ja täielikud andmed.  

9. EESMÄRK: kliendi identifitseerimine, makseteenuste osutamine (konto avamine, rahaliste vahendite ülekandmine, maksete kogumine jmt) või makseteenuste pakkuja muude seadustest tulenevate kohustuste täitmine.

9.1. Isikuandmeid töödeldakse sellel eesmärgil õiguslike nõuete kohaselt, mis on seotud järgmisega: 

9.1.1. kliendi isiku tuvastamine ja kontrollimine; 

9.1.2. kliendiga lepingute sõlmimine ja täitmine või meetmete ette võtmine kliendi taotlusel;

9.1.3. rahaliste vahendite ülekandmine ja nõutava teabe edastamine koos ülekandega õigusaktide kohaselt; 

9.1.4. klienditundmise põhimõtete (Know Your Client) rakendamine; 

9.1.5. kliendi tegevuse pidev ja korrapärane seire; 

9.1.6. riskihindamine; 

9.1.7. klientide andmete uuendamine nende õigsuse tagamiseks; 

9.1.8. võimaliku rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine, pettuse ärahoidmine, sellise tegevuse tuvastamine, uurimine ja sellest teavitamine, riikliku taustaga isikute või kliendi suhtes kohaldatavate finantssanktsioonide kindlaks määramine; 

9.1.9. nõuetekohase riski- ja organisatsiooni juhtimise tagamine. 

9.2. Sellel eesmärgil võidakse töödelda järgmisi isikuandmeid: eesnimi, perekonnanimi, isikukood, aadress, sünniaeg, näopilt, kodakondsus, isikut tõendava dokumendi andmed ja dokumendi koopia, otsese videoülekande (otsese videovestluse) salvestus, e-posti aadress, telefoninumber, arvelduskonto number, IP aadress, praegune kutse- või tööalane tegevus, praegused avalikud ülesanded ning muud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamist käsitlevate õigusaktidega ettenähtud andmed. 

9.3. Neid isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse makseteenuste pakkujale pandud õiguslike kohustuste alusel, mis tulenevad maksete seadusest, e-raha ja e-raha asutuste seadusest, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamist käsitlevatest õigusaktidest ning muudest kohaldatavatest õigusaktidest, ning need on nõutavad selleks, et avada konto ja/või pakkuda makseteenust. 

9.4. Andmeid säilitatakse 10 (kümme) aasta jooksul pärast ärisuhete lõpetamist kliendiga. Neid isiklikke andmeid tuleb vastavalt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusele säilitada 8 (kaheksa) aastat. Neid andmeid säilitatakse Paysera õiguslike huvide alusel veel 2 (kaks) aastat vastavalt kohtuasja tavapärasele aegumistähtajale. 

9.5. Andmete esitajad ja allikad: andmesubjekt  , krediidi- ja muud finantseerimisasutused ja nende filiaalid, riiklikud ja eraregistrid, isikut tõendavate dokumentide kontrollimise andmebaasid (aegunud dokumentide ja muud rahvusvahelised andmebaasid), volituste kontrollimise registrid (notariaalselt kinnitatud dokumentide kontrollimise ja muud registrid), teovõimetute ja puuetega inimeste registrid, rahvastikuregister, muud andmebaasid, ühiseid võlgnike andmebaase töötlevad ettevõtted (nt Leedus UAB Creditinfo Lithuania või muud), rahvusvaheliste sanktsioonide registreid haldavad ettevõtted, õiguskaitseasutused, kohtutäiturid, juriidilised isikud (tingimusel, et olete juriidilise isiku esindaja, töötaja, asutaja, aktsionär, osanik, töövõtja või tegelik kasusaaja), koostööpartnerid või muud juriidilised isikud, kes kaasavad meid või keda meie kaasame teenuste pakkumisse, sotisaalvõrgustikud, kus teil on meie süsteemiga seotud viide, ja muud isikud. 

9.6. Andmete vastuvõtjate rühmad: järelevalveasutused, krediidi-, finantseerimis-, makse- ja/või e-raha asutused, eeluurimisasutused, riiklikud maksuinspektsioonid, Paysera makseteenuste agendid või partnerid (kui tehingu tegemisel kasutatakse nende teenuseid), rahaülekannete saajad, kes saavad andmed maksete väljavõtetelt koos ülekande rahaliste vahenditega, saaja makseteenuste pakkujad ja korrespondendid, riiklike, Euroopa ja rahvusvaheliste maksesüsteemidega seotud osalejad ja/või pooled, võlgade sissenõudmisega tegelevad ettevõtted, ühiseid võlgnike andmebaase töötlevad ettevõtted, advokaadid, kohtutäiturid, audiitorid, muud õigusliku huviga üksused ning muud Payseraga lepingulistes suhetes olevad isikud. 

10. EESMÄRK: Võlahaldus.

10.1. Sellel eesmärgil töödeldakse isikuandmeid võlgade haldamiseks ja sissenõudmiseks, nõuete, kaebuste, hagiavalduste ja muude dokumentide esitamiseks ning võlgade sissenõudmiseks vajalike dokumentide esitamiseks. 

10.2. Sellel eesmärgil võidakse töödelda järgmisi isikuandmeid: eesnimi, perekonnanimi, isikukood, aadress, sünniaeg, isikut tõendava dokumendi andmed, e-posti aadress, telefoninumber, maksekonto number, IP aadress, maksekonto väljavõtted ja muud võla tekkimise asjaoludega seotud andmed. 

10.3. Andmete säilitamise aeg: 10 (kümme) aastat võlgnevuse tekkimise päevast ja pärast kohtumenetluse algatamist pikeneb tähtaeg võlgnevuse kustutamiseni ja 24 (kahekümne nelja) kuu võrra pärast võlgnevuse tasumist. Andmete säilitamise aeg põhineb Leedu Vabariigi Tsiviilkoodeksis kehtestatud hagi aegumise tähtajal.. 

10.4. Andmete esitajad: andmesubjekt, krediidi-, finantseerimis-, makse- ja/või e-raha asutused, registrikeskus, rahvastikuregister, ettevõtete ühised võlgnike andmebaasid (nt Leedus, UAB Creditinfo Lietuva või muu), muud isikud. 

10.5. Andmete vastuvõtjate rühmad: ühiseid võlgnike andmebaase haldavad ettevõtted, krediidi-, finantseerimis-, makse- ja/või e-raha asutused, advokaadid, kohtutäiturid, kohtud, eeluurimisasutused, riikide maksuinspektsioonid, võlgade sissenõudmisega tegelevad ettevõtted, muud õigusliku huviga üksused. 

10.6. Juhime teie tähelepanu sellele, et kui teil on Paysera ees võlgnevus ja te viivitate kohustuse täitmisega rohkem kui 30 (kolmkümmend) päeva, siis on Payseral õigus esitada teie isikut puudutavad andmed, kontaktandmed ja krediidiajalugu, st finants- ja varalised kohustused ja teave nende täitmise, võlgade ja nende tasumise kohta, võlgnike andmebaase haldavatele ettevõtetele (näiteks krediidiasutus UAB Creditinfo Lithuania Leedus*) ja võlgade sissenõudmisega tegelevatele ettevõtetele. Oma krediidiajalooga tutvumiseks peate ühendust võtma krediidibürooga. 

11. EESMÄRK: Kliendisuhete säilitamine ja haldamine, vaidluste ära hoidmine, tõendite kogumine (telefonivestluste salvestamine) ja ärialase kliendisuhtluse pidamine. 

11.1. Isikuandmeid töödeldakse sellel eesmärgil: 

11.1.1. kliendiga ärisuhete ja suhtluse säilitamiseks; 

11.1.2. kliendi ja/või Paysera huvide kaitsmiseks; 

11.1.3. vaidluste ärahoidmiseks, kliendiga peetava ärisuhtluse kohta tõendite kogumiseks (vestluste ja kirjavahetuse salvestamine); 

11.1.4. kvaliteedianalüüsi läbiviimiseks ja Paysera osutatavate teenuste kvaliteedi tagamiseks; 

11.1.5 juhul, kui see on vajalik lepingu täitmiseks, kliendi päringute alusel meetmete ette võtmiseks või seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks. 

11.2. Sellel eesmärgil võidakse töödelda järgmisi isikuandmeid: eesnimi, perekonnanimi, aadress, sünniaeg, e-posti aadress, telefoninumber, IP aadress, arvelduskonto väljavõtted, telefonivestluste salvestused, kirjavahetus kliendiga. 

11.3. Andmeid säilitatakse 5 (viie) aasta jooksul pärast ärisuhete lõpetamist kliendiga. Säilitamise tähtaega võidakse pikendada kuni 2 (kahe) aasta võrra, kui pädev asutus esitab selleks põhjendatud taotluse. Selline andmete säilitamise tähtaja nõue tuleneb rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamist käsitlevatest õigusaktidest. 

11.4. Andmete esitajad: andmesubjekt  .

11.5. Andmete vastuvõtjate rühmad: järelevalveasutused, ühiseid võlgnike andmebaase haldavad ettevõtted, advokaadid, kohtutäiturid, kohtud, eeluurimisasutused, võlgade sissenõudmisega tegelevad ettevõtted, muud õigusliku huviga üksused või muud Payseraga lepinguliste suhetes olevad üksused. 

12. EESMÄRK: Krediidireitingu hindamine, krediidiriski juhtimine ja automatiseeritud otsustamine.

12.1. Sellel eesmärgil töödeldakse isikuandmeid klientide krediidikõlbulikkuse hindamiseks, krediidiriski juhtimiseks ning operatsiooniriski juhtimise ja kapitali adekvaatsusega seotud nõuete täitmiseks, et Paysera saaks teha finantseerimispakkumisi.

12.2. Sellel eesmärgil võidakse töödelda järgmisi isikuandmeid: eesnimi, perekonnanimi, aadress, sünniaeg, e-posti aadress, telefoninumber, arvelduskonto number, IP aadress, arvelduskonto väljavõtted, kliendi konto jääk, finantskohustused, krediidi- ja makseajalugu, sissetulekud, haridus, töökoht, praegune ametikoht, töökogemus, olemasolevad varad, pereliikmete andmed krediidireiting ning muu teave 

12.3. Andmete säilitamise aeg: 10 (kümne) aastat pärast ärisuhete lõpetamist kliendiga. 

12.4. Andmete esitajad: andmesubjekt, krediidi- ja muud finantseerimisasutused ja nende filiaalid, õiguskaitseasutused, muud registrid ja riigiasutused, võlgnike andmebaase haldavad ettevõtted (nt Leedus UAB Creditinfo Lietuva või muud), eraisikud, kes esitavad andmeid abikaasade, laste ja muude lähisugulaste kohta, kaasvõlgnikud, käendajad, tagatiseandjad jmt, juriidilised isikud, kui klient on nende esindaja, töötaja, töövõtja, osanik, aktsionär, omanik jmt, ning koostööpartnerid või muud juriidilised isikud, kelle Paysera on teenuse osutamiseks kaasanud. 

12.5. Andmete vastuvõtjad: krediidi-, finantseerimis-, makse- ja/või e-raha asutused või teenusepakkujad, kes osutavad abi krediidikõlbulikkuse hindamisel, ning võlgnike andmebaase haldavad ettevõtted. 

12.6. Selleks, et sõlmida teiega finantseerimisleping või teha sellekohane pakkumine ning osutada teile teenuseid, teeb Paysera mõnel juhul otsuseid teie isikuandmete automaatse töötlemise põhjal. Sellisel juhul kontrollib süsteem teie krediidikõlbulikkust määratletud algoritmi alusel ja hindab teenuse osutamise võimalikkust. Kui automaatse otsustamise tulemus on negatiivne, see võib olla muudetud, kui klient esitab täiendavaid andmeid. Paysera teeb kõik endast oleneva, et kaitsta teie õigusi, vabadusi ja seaduslikke huve. Teil on õigus nõuda, et teie andmeid töötleks inimene, väljendada oma arvamust ning esitada automatiseeritud otsuse peale kaebus. Teil on õigus keelduda automatiseeritud otsustamisest, võttes selleks Payseraga ühendust. 

13. EESMÄRK: Paysera ja kliendi huvide kaitse (videovalve Paysera ruumides).. 

13.1. Sellel eesmärgil töödeldakse isikuandmeid Paysera ja/või kliendi turvalisuse tagamiseks, kliendi ja/või tema esindaja elu ja tervise ning Paysera ja kliendi muude õiguste kaitsmiseks (videovalve ja -salvestamine Paysera ruumides) eesmärgiga viia ellu õiguslik huvi kaitsta kliente, töötajaid, Paysera külalisi ja nende vara ning Paysera vara. 

13.2. Sellel eesmärgil võidakse töödeldada järgmisi isikuandmeid: Paysera ruumides tehtud videosalvestused. 

13.3. Enne Paysera videovalvesüsteemiga varustatud ruumidesse sisenemist teavitatakse teid erimärkide kaudu videovalve olemasolust. 

13.4. Andmete säilitamise aeg: 1 (üks) aasta. 

13.5. Andmete esitajad: andmesubjekt  , kes külastab Paysera ruume, kuhu on paigaldatud videovalve, mis jäädvustab andmesubjekti külastuse. 

13.6. Andmete vastuvõtjad: kohtud, eeluurimisasutused, advokaadid (üksnes rünnakukatsete puhul). 

14. EESMÄRK: klientide teavitamine teenustest.

14.1. Sellel eesmärgil töödeldakse isikuandmeid klientide teavitamiseks Paysera teenustest, nende hindadest, eripäradest ja kliendiga sõlmitud lepingute tingimuste muutumisest ning osutatud Paysera teenustega seotud süsteemi- ja muude teadete saatmiseks.

14.2. Sellel eesmärgil võidakse töödelda järgmisi isikuandmeid: e-posti aadress, telefoninumber.

14.3. Andmesubjekt kinnitab, et ta on teadlik sellest, et need teated on makseteenuste üldlepingu ja/või selle lisade täitmiseks vajalikud ja neid ei peeta otseturundusteadeteks.

14.4. Andmete säilitamise aeg: 24 (kakskümmend neli) kuud pärast kliendiga ärisuhete lõpetamist.

14.5. Andmete esitajad: andmesubjekt.

14.6. Andmete vastuvõtjad: sel eesmärgil töödeldavaid andmeid ei edastata kolmandatele isikutele. 

15. EESMÄRK: Otseturundus.

15.1. Sel eesmärgil töödeldakse isikuandmeid Paysera teenuseid puudutavate pakkumiste tegemiseks kliendile ja klientide arvamuste teada saamiseks ülalnimetatud teenuste kohta.

15.2. Sellel eesmärgil võidakse töödelda järgmisi isikuandmeid: nimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber.

15.3. Sellel eesmärgil, saadab Paysera pärast kliendi nõusoleku saamist uudiskirju ja otseturundussõnumeid. Paysera võib kasutada uudiskirjateenuse pakkujat, tagades samal ajal, et see pakkuja järgib Kaasvastutavate Töötlejate Kokkuleppes sätestatud isikuandmete kaitse nõudeid. Klient võib uudiskirjade või otseturundussõnumite saamisel oma nõusoleku tagasi võtta, vajutades lingil Tühista nõusolek, või teavitades Payserat e-posti teel igal ajal oma keeldumisest töödelda isikuandmeid otseturunduse eesmärgil aadressil. [email protected].

15.4. Andmete säilitamise aeg: kuni ärisuhete lõpetamiseni kliendiga või kuni päevani, mil klient esitab vastuväite andmete töötlemiseks sellel eesmärgil.

15.5. Andmete esitajad: andmesubjekt.

15.6. Andmete vastuvõtjad: sel eesmärgil töödeldavaid andmeid võidakse edastada otsingu- ja sotsiaalvõrgustiku süsteemidele (andmete töötlemisest keeldumise võimalus on tagatud nende süsteemide veebilehtedega) uudiskirjade pakkujatele .

16. EESMÄRK: Statistiline analüüs. Teie ülalnimetatud eesmärkidel kogutud isikuandmeid, välja arvatud isikukood, isikut tõendavad dokumendid ja nende andmed, samuti täpne elukoht, võidakse statistilise analüüsi jaoks töödelda.Sel eesmärgil töödeldakse isikuandmeid selliselt, et neid statistilise analüüsi ulatusse kaasates ei ole võimalik asjaomaseid andmesubjekte tuvastada. Teie isikuandmete kogumine statistilise analüüsi jaoks põhineb õigustatud huvil analüüsida, parendada ja arendada läbiviidud tegevust. Teil on õigus igal ajal mitte nõustuda ja keelduda oma isikuandmete töötlemisest sellel eesmärgil ja mis tahes vormis teavitada sellest Payserat. Paysera võib siiski jätkata andmete töötlemist statistilistel eesmärkidel, kui tõestab, et andmeid töödeldakse kaalukatel õigustatud põhjustel, väljaspool andmesubjekti huvidest, õigustest ja vabadustest, või õiguslike nõuete esitamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks. 

17. EESMÄRK: Teenuste parendamine. Eespool nimetatud eesmärkidel kogutud isikuandmeid võidakse kasutada tehniliste ja korralduslike vahendite ning IT-infrastruktuuri parandamiseks, teenuste kohandamiseks kasutatavate seadmetega, Paysera uute teenuste arendamiseks, olemasolevate teenustega rahulolu parandamiseks ning tehniliste vahendite ja IT-infrastruktuuri katsetamiseks ja tõhustamiseks.

18. EESMÄRK: Teenuste väärkasutuse ennetamine ja nõuetekohane osutamine. Eespool nimetatud eesmärkidel kogutud isikuandmeid võidakse kasutada loata juurdepääsu ja kasutuse ärahoidmiseks ehk privaatsuse ja infoturbe tagamiseks. 

19. Isikuandmete töötlemiseks võib Paysera kaasata volitatud andmetöötlejaid ja/või palgata oma äranägemise järgi muid isikuid, kes täidavad Paysera nimel teatavaid lisaülesandeid (nt andmekeskused, veebimajutus, pilveteenused, süsteemihaldus, süsteemiarendus, tarkvaraarendus, sellised tugiteenused nagu parendamine ja arendamine; klienditeeninduskeskuste teenused; turundus, kommunikatsioon, konsultatsioon, ajutine personal jmt). Sellisel juhul võtab Paysera vajalikud abinõud tagamaks, et nimetatud volitatud andmetöötlejad töötleksid isikuandmeid Paysera juhiste ja kohaldatavate õigusaktide kohaselt, ning nõuab isikuandmete turvalisuse tagamiseks vajalike meetmete ettevõtmist. Paysera tagab ka selle, et nimetatud isikud oleksid kohustatud hoidma saadud teavet konfidentsiaalsena ega saaks seda kasutada muul eesmärgil kui oma ülesannete täitmiseks. 

20. Käesolevas Privaatsuspoliitikas kindlaksmääratud eesmärkidel kogutavaid isikuandmeid ei töödeldata viisil, mis on nende õiguspäraste eesmärkide või õiguslike nõuetega vastuolus.

21.Eespool nimetatud andmeid esitatakse ja saadakse Paysera või Paysera poolt volitatud esindaja kasutatava tarkvara kaudu ning muude instrumentide ja kolmandate isikute kaudu, kellega Paysera on sõlminud isikuandmete töötlemise kokkulepped kohaldatavate seaduste ja regulatsioonide kohaselt. 

Töötlemise geograafiline piirkond

22. Üldjuhul töödeldakse andmeid Euroopa Liidu / Euroopa Majanduspiirkonna (EL/EMP) piires, kuid mõnel juhul edastatakse ja töödeldakse andmeid väljaspool ELi/EMPd. 

23.Isikuandmeid võidakse edastada ja töödelda väljaspool ELi/EMPd, kui edastamine on vajalik lepingu sõlmimiseks või täitmiseks (näiteks kui tehakse makset kolmandale isikule või kolmanda isiku koostööpartneri (korrespondendi) kaudu) või näiteks kui klient teostab äritegevust veebiplatvormi abil (on registreeritud kasutaja), kus registreeritud kasutajate makseteenuse pakkujate suhtes kehtivad konkreetsed klienditeabe nõuded, kui seadusesätted näevad ette ülekande vajaduse, või kui see toimub kliendi nõusolekul. Kõikidel juhtudel kohustume rakendama asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid nagu on märgitud Kaasvastutavate Töötlejate Kokkuleppes. 

Profiilianalüüs 

24. Paysera poolt tehtav profiilianalüüs hõlmab isikuandmete automatiseeritud töötlemist õigusaktides sätestatud eesmärkidel, mis on seotud riskide ohjamise ning tehingute pideva ja korrapärase seiramisega pettuse ärahoidmiseks; pidev profiilianalüüs põhineb Paysera õiguslike kohustuse täitmisel. 

25. Otseturunduse ja statistilise analüüsi eesmärgil võidakse profiilianalüüsi tegemisel kasutada Matomo, Google, Facebooki ja muid analüüsitööriistu. 

Alaealiste isikute isikuandmete töötlemine

26. Isik, kes on noorem kui 14 (neljateistkümne) -aastane ja soovib kasutada Paysera makseteenuseid, peab esitama oma seadusliku esindaja (lapsevanem/eestkostja) kirjaliku nõusoleku tema isikuandmete töötlemise kohta. 

Küpsiste poliitika 

27. Paysera võib kasutada oma veebilehel küpsiseid. Küpsised on väikesed failid, mis saadetakse isiku veebibrauserisse ja salvestatakse tema seadmesse. Küpsised salvestatakse isiku arvutisse esimesel korral, kui isik veebilehte külastab. 

28. Tavaliselt kasutab Paysera isiku seadmes tuvastamiseks, veebisaidi funktsionaalsuse ja kasutamise täiustamiseks ning isiku veebisaidile ja sellel sisalduvale teabele juurdepääsu hõlbustamiseks ainult vajalikke küpsiseid. Paysera võib kliendi nõusoleku saamisel kasutada muid küpsiseid. Siit leiate erinevat tüüpi küpsiste lühikirjelduse:

Rangelt vajalikud küpsised. Need küpsised on vajalikud selleks, et saaksite kasutada Paysera veebisaidi erinevaid funktsioone. Need on veebisaidi toimimiseks hädavajalikud ja neid ei saa välja lülitada. Need salvestatakse veebisaidi kasutamise ajal teie arvutisse, mobiiltelefoni või tahvelarvutisse ja kehtivad ainult piiratud aja jooksul. Need määratakse tavaliselt vastuseks teie sirvimise ajal tehtud toimingutele, nagu privaatsusseadete muutmine, sisselogimine ja erinevate vormide täitmine.

Statistika küpsised. Neid küpsiseid kasutatakse anonüümse teabe kogumiseks ja sellest teatamiseks, et teada saada, kuidas meie külastajad veebisaiti kasutavad. Registreeritud IN -numbrit kasutatakse statistiliste andmete kogumiseks selle kohta, kuidas kasutajad veebisaidil navigeerivad.

Analüütika küpsised. Neid küpsiseid kasutatakse veebisaitide kasutajate arvu ja liikluse jälgimiseks. Analüütika küpsised aitavad meil välja selgitada, milliseid veebisaite kõige rohkem külastatakse ja kuidas külastajad neid meie teenuste kvaliteedi parandamiseks kasutavad. Kui te ei nõustu nende küpsiste kasutamisega, ei hõlma me teie külastust statistikas.

Turundusküpsised. Neid küpsiseid kasutatakse teie sirvimisharjumuste põhjal meie teenuste kohta asjakohase teabe edastamiseks, et parandada sisuvalikut ja pakkuda rohkem võimalusi meie veebisaidi kasutamise ajal. Lisaks võidakse neid küpsiseid kasutada meie kolmandate osapoolte partnerite veebisaitidel aruandluse eesmärgil. Sel viisil saaksime teavet teie sirvimisajaloo kohta ka meie ametlike partnerite veebisaitidelt, kuhu me oma reklaame paigutame. Kui te ei nõustu nende küpsiste kasutamisega, näete ainult isikupärastamata reklaami.

29. Enamik veebibrausereid aktsepteerib küpsiseid, kuid kasutaja saab muuta brauseri seadeid nii, et küpsiseid ei aktsepteeritaks. Tuleb märkida, et erinevalt teist tüüpi küpsistest võib vajalike küpsiste tagasilükkamine mõjutada veebisaidi funktsionaalsust ja mõned funktsioonid ei pruugi korralikult töötada. Esmakordselt Paysera veebilehte külastades näete hüpikakent, milles on loetletud konkreetsed küpsisetüübid, mille võite aktsepteerida või tagasi lükata. Kui otsustate nõustuda vajalike ja muud tüüpi küpsistega, saate oma valikut muuta ja oma nõusoleku tagasi võtta, klõpsates lehe allosas oleval Küpsiste Seadistustel.

Õigus tutvuda isikuandmetega, neid parandada ja kustutada ning piirata nende töötlemist  

30. Teil on järgmised õigused: 

30.1. ANDMETELE JUURDEPÄÄSU ÕIGUS: saada teavet selle kohta, kas Paysera töötleb teie isikuandmeid või mitte, juurdepääsu Paysera töödeldavatele isikuandmetele ja saada teavet selle kohta, millised isikuandmed ja mis allikatest pärinevad, töötlemise eesmärgid, adressaadid, kellele isikuandmeid on edastatud või võidakse edastada; saada Payseralt vastavalt kehtivatele õigusaktidele koopia töödeldavatest isikuandmetest. Teie kirjaliku taotluse kättesaamisel edastab Paysera õigusaktides sätestatud tähtaja jooksul nõutavad andmed kirjalikult või täpsustab keeldumise põhjuse. Kord kalendriaastas võidakse andmeid esitada tasuta, kuid muudel juhtudel võidakse tasu kehtestada tasemel, mis ei ületa andmete edastamise kulusid. Lisateavet andmetele juurdepääsu õiguse ja nende töötlemise kohta leiate siin

30.2. ÕIGUS ANDMETE PARANDAMISELE: kui teie Paysera poolt töödeldavad andmed on ebaõiged, puudulikud või valed, siis on teil õigus esitada Payserale kirjalik taotlus valede või ebaõigete andmete parandamiseks või puudulike isikuandmete täiendamiseks; 

30.3. ÕIGUS OLLA UNUSTATUD: taotleda andmetöötluse lõpetamist (kustutada andmed) juhul, kui andmesubjekt võtab tagasi töötlemise aluseks oleva nõusoleku või, kui isikuandmeid ei ole enam vajalikud seoses eesmärkidega, mille jaoks need koguti, või isikuandmeid on ebaseaduslikult töödeldud või tuleb juriidilise kohustuse täitmiseks isikuandmed kustutada. Isikuandmete töötlemise kohta esitatud kirjalik vastuväide esitatakse Payserale isiklikult, posti teel või elektrooniliste sidevahendite kaudu. Kui teie vastuväitel on seaduslik alus, lõpetab Paysera pärast taotluse läbivaatamist kõik teie isikuandmete töötlemise toimingud, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel. Tuleks märkida, et õigus nõuda oma isikuandmete viivitamatut kustutamist võib olla piiratud Paysera kui makseteenuse pakkuja kohustuse tõttu säilitada õigusaktidega sätestatud aja jooksul andmeid klientide tuvastamise, maksetehingute, sõlmitud lepingute jms kohta; 

30.4. TTÖÖTLEMISE PIIRAMISE ÕIGUS: taotleda isikuandmete töötlemise piiramist, kui andmesubjekt vaidlustab isikuandmete õigsuse, ajavahemikuks, mis võimaldab vastutaval töötlejal kontrollida isikuandmete õigsust; töötlemine on ebaseaduslik ja andmesubjekt on vastu isikuandmete kustutamisele ja taotleb selle asemel selle kasutamise piiramist; vastutav töötleja ei vaja töötlemiseks enam isikuandmeid, vaid andmesubjekt nõuab seda õiguslike nõuete esitamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks. Töötlemispiirangu saanud andmesubjekti teavitab vastutav töötleja enne töötlemispiirangu tühistamist; 

30.5. ÕIGUS ESITADA VASTUVÄITEID: õigus esitada vastuväiteid teie isikuandmete töötlemise suhtes otseturunduse eesmärgil; 

30.6. ÕIGUS TEHA KAEBUS: pöörduda järelevalveasutuse poole teie isikuandmete töötlemist puudutava kaebusega, kui te arvate, et isikuandmete töötlemisega rikutakse teie seadustest tulenevaid õigusi ja põhjendatud huve; 

30.7. ÕIGUS VÕTTA ÜHENDUST võtta oma õiguste kasutamise eesmärgil ühendust vastutava töötleja ja/või andmekaitseametnikuga; 

30.8 muud õigusaktidest tulenevad õigused. 

31. Oma taotluse isikuandmetega tutvumise ja nende parandamise ning isikuandmete töötlemisest keeldumise kohta saate saata e-posti aadressile: [email protected]. Taotluse esitanud isik peab selgelt märkima oma täisnime ja allkirjastama taotluse kvalifitseeritud digiallkirjaga. 

Kolmandate poolte veebilehed 

32. Paysera ei vastuta kliendi andmete puutumatuse eest kolmandate poolte veebilehtedel, ka juhul, kui klient liigub nendele veebilehtedele sellel veebilehel avaldatud linkide kaudu. Paysera soovitab tutvuda Payserale mittekuuluvate veebilehtede Privaatsuspoliitika normidega. 

Logode kasutamine

33. Klient, kes kasutab Paysera teenuseid ärilistel ja ametialastel eesmärkidel, nõustub sellega, et Paysera kasutab tema nime ja/või logo otseturunduse eesmärgil (näiteks selleks, et näidata, et klient kasutab Paysera teenuseid). 

Teabe turvalisuse tagamine

34. Paysera eesmärk on tagada kliendilt ja avalikest andmefailidest saadud andmete kõrgeima taseme turvalisus. Et kaitsta andmeid volitamata juurdepääsu, kasutamise, kopeerimise, juhusliku või ebaseadusliku kustutamise, muutmise või avalikustamise ning igasuguse muu volitamata töötlemise eest, kasutab Paysera nõuetekohaseid õiguslikke, administratiivseid, tehnilisi ja füüsilisi turvameetmeid. 

Lõppsätted 

35. Käesoleva Privaatsuspoliitika sätete suhtes kohaldatakse Leedu Vabariigi õigust. Kõik vaidlused, mis hõlmavad Privaatsuspoliitika sätteid, lahendatakse läbirääkimiste teel, kui aga vaidlust ei õnnestu läbirääkimiste teel lahendada, antakse vaidluse lahendamine üle Leedu Vabariigi kohtule. 

* – UAB "Creditinfo Lithuania" (ettevõtte kood: 111689163, aadress: A. Goštauto 40, LT 01112 Vilnius, Leedu, www.manocreditinfo.lt, telefon: (8 5) 2394131, mis töötleb ja edastab teie isikuandmeid kolmandatele isikutele (finantseerimisasutused, telekommunikatsiooniagentuurid, kindlustusettevõtted, elektri- ja kommunaalteenuste pakkujad, kaubandusettevõtted jne) õiguslikel alustel ja eesmärkidel: hinnata teie krediidikõlblikkust ja suutlikkust hallata võlgnevusi. Krediidiajaloo andmeid säilitatakse tavaliselt 10 aasta jooksul pärast kohustuste täitmist.

Kasutades ainult "Paysera Bank of Georgia" JSC poolt osutatavaid teenuseid, töödeldakse "Paysera Bank of Georgia" JSC kaudu kogutud isikuandmeid selle Privaatsuspoliitikaalusel.

Lepingu ajalugu

Privaatsuspoliitika (kehtiv kuni 28.09.2021)

Privaatsuspoliitika (kehtiv kuni 20.07.2020)

Privaatsuspoliitika (kehtiv kuni 17.04.2020)

Privaatsuspoliitika (kehtiv kuni 16.09.2019)