Pdf
Tagasi sisu juurde

Programmivigadest teatamise progammi tingimused

Programmivigadest teatamise programm, programm – Paysera poolt ellu kutsutud programm, mis kehtib isikute suhtes, kes on leidnud Paysera süsteemis turvaaugu ja teavitavad sellest Paysera't ning kellel on õigus saada tasu.

Programmivigadest teatamise programmis osaleja, osaleja – isik, kes on leidnud Paysera süsteemis turvaaugu ja teavitab sellest Paysera't ning kellel on õigus saada tasu.

Programmiviga – viga, defekt või muu häire Paysera programmide või süsteemide töös, mis võib mõjutada Paysera süsteemi või muu Payseraga seotud ja Paysera poolt hallatava või kontrollitava süsteemi toimimist.

Konfidentsiaalne teave – Paysera süsteemi või Paysera klientidega seotud mis tahes teave, mis on saadud programmivigadest teatamise programmis osalemise või osaleda kavatsemise teel.

Klient – isik, kes on registreerunud ja loonud konto Paysera süsteemis.

Paysera – Paysera LT, UAB, Paysera kontserni ettevõtted kliendi elukohariigi kohaselt ning muud juriidilised isikud, kelle Paysera LT, UAB on kaasanud teenuste osutamisesse ja kellel on volitused tegutseda Paysera LT, UAB nimel.

Paysera süsteem – Paysera veebilehtede tarkvaralahendus, mille on arendanud Paysera ja mida kasutatakse Paysera teenuste osutamiseks.

Sanktsioonialused isikud, sanktsioonialused riigid – isikud või riigid, kelle suhtes kohaldavad sanktsioone (riigi kehtestatud piiranguid) Euroopa Liit, USA välisvarade kontrolli osakond (OFAC) või muud asjakohased asutused.

1. Programmivigadest teatamise programmis osaleja kinnitab, et ta on tutvunud nende programmivigadest teatamise programmi tingimustega ja on nendega nõus.

2. Programmivigadest teatamise programmis osalemiseks peab osaleja vastama järgmistele sobivusnõuetele:

2.1. programmivigadest teatamise programmis osaleja peab olema vähemalt 14-aastane. Kui osaleja on vähemalt 14-aastane, kuid tema elukohariigis peetakse teda alaealiseks, siis peab ta enne programmiga liitumist esitama oma vanemate või seaduslike eestkostjate nõusoleku. Payseral on õigus nõuda osalejalt tema seaduslike esindajate (vanemad või eestkostjad) kirjalikku (ja notariaalselt kinnitatud) nõusolekut. Kui osaleja ei esita kirjalikku nõusolekut Paysera määratud tähtaja jooksul, siis peatab Paysera osaleja osalemise programmis;

2.2. programmivigadest teatamise programmis osaleja kohustub järgima reguleerivaid õigusakte.

3. Kui Paysera teeb kindlaks, et programmivigadest teatamise programmis osaleja on rikkunud vähemalt üht 2. punktis nimetatud tingimust, eemaldatakse osaleja programmivigadest teavitamise programmist ja ta kaotab õiguse tasule.

4. Programmivigadest teatamise programmis osaleja kohustub järgima konfidentsiaalsuse nõudeid – kogu teave, mis on saadud programmis osalemise või osaleda kavatsemise teel, kuulub Payserale ja seda loetakse konfidentsiaalseks. Payseral on õigus võtta õiguslikke meetmeid programmiga seotud teabe kasutamise, avaldamise või muul moel levitamise puhul.

5. Programmivigadest teatamise programmis osaleja kasutab programmis osalemise ajal üksnes enda andmeid.

6. Programmivigadest teatamise programmis osalejal on keelatud:

6.1. teha rünnakuid, mis võivad kahjustada või muul moel ebasoodsalt mõjutada Paysera andmete või teenuste usaldusväärsust või terviklikkust;

6.2. kasutada selliseid vigade otsimise meetodeid, mis võivad häirida klientide teenindamist;

6.3. saada või kasutada Paysera klientide andmeid, mis on saadud programmis osalemise kaudu;

6.4. teha toiminguid, mille tulemusel saab programmivigadest teatamise programmis osaleja või muu kolmas isik vaadata, salvestada või kustutada Paysera või Paysera klientide andmeid või nendega muul moel manipuleerida;

6.5. põhjustada muul moel häireid Paysera süsteemi töös, häirida Paysera klientide tegevust süsteemis, kasutada turvaauku oma huvides ära või rikkuda õigusaktidest tulenevaid nõudeid.

7. Programmivigadest teatamise programmis osalejale makstakse tasu programmivea tõsiduse alusel.

8. Tasu makstakse üksnes Paysera poolt kinnitatud programmivigade eest.

9. Tasu makstakse programmivea eest, mis:

9.1. on avastatud esimest korda ja millest ei ole varem teatatud ega midagi teatud;

9.2. on avastatud kaugmeetodil ning annab võimaluse suurendada või saada uusi privileege Paysera süsteemis või mis võib põhjustada Paysera või selle klientide konfidentsiaalse teabe lekkimist.

10. Tasu makstakse eurodes.

11. Kui samast programmiveast teatab 24 tunni jooksul kaks või enam isikut, siis jagatakse tasu nende vahel ära.

12. Programmiveast teatamise tasu kantakse üksnes osaleja identifitseeritud Paysera kontole.

13. Programmivigadest teatamise programmis osaleja palvel võidakse tasu annetada Greenpeace'ile, Punasele Ristile või Caritasele.

14. Programmivigadest teatamise programmis osaleja vastutab kõikide maksude tasumise eest, mida võidakse tema auskohariigis programmivigadest teatamise programmis osalemise eest saadava tasu suhtes kohaldada. Kui programmivigadest teatamise programmis osaleja on Leedu Vabariigi kodanik, siis arvatakse maksud tasust maha enne selle väljamaksmist.

15. Programmivigadest teatamise programmis osaleja nõustub esitama Payserale oma isiku- ja kontaktandmed (ees- ja perekonnanimi, isikukood, kodakondsus, elukoha aadress, kontonumber), et Paysera saaks maksta talle tasu programmivigadest teatamise programmis osalemise eest Paysera kehtestatud nõuete kohaselt ja teha muid õigusaktidega sätestatud toiminguid.

16. Osaleja nõustub sellega, et Paysera töötleb esitatud andmeid eesmärgiga maksta programmis osalemise eest tasu. Paysera tagab osaleja programmivigadest teatamise programmis osalemise käigus saadud andmete turvalisuse. Isikuandmeid kasutatakse ulatuses, mis on vajalik nende tingimuste rakendamiseks. Tingimuste 15. punktis nimetatud isikuandmeid ei ole lubatud avalikustada ilma osaleja nõusolekuta, välja arvatud seadusega või nende tingimustega sätestatud juhtudel.

17. Programmivigadest teatamise programmis osaleja andmete säilitamise aeg on 10 (kümme) aastat, kui õigusaktides ei ole sätestatud pikemat tähtaega. Osaleja andmete säilitamise tähtaja möödumisel kustutab Paysera osaleja andmed.

18. Payseral on õigus edastada osaleja ja tema tegevusega seotud teave ametivõimudele (nt maksudega seotud eesmärgil), kui selline nõue on õigusaktidega sätestatud.

19. Programmivigadest teatamise programmis osaleja, kes on sanktsioonialune isik või sanktsioonialuse riigi kodanik, võib osaleda programmis tasu saamata või annetada oma tasu nende tingimuste 13. punktis nimetatud heategevusorganisatsioonidele.

20. Payseral on õigus programmivigadest teatamise programm igal ajal lõpetada. Nende programmivigadest teatamise programmi tingimuste lahutamatu osa on programmivigadest teatamise reeglid, mis on avaldatud Paysera veebilehel.