Pdf
Tagasi nimekirja juurde

Uuendatud: 09/12/2020

Makse algatamise ja kontoteabe teenuste osutamise reeglid

Avatud ühenduse liides – avalik tehniline liides makseteenuse pakkujate, makse algatamise teenuse pakkujate, kontoteabe teenuse pakkujate ja muude kontosid haldavate makseteenuse pakkujate, maksjate ja saajate vahel ühenduse pidamiseks.

Makse algatamise teenuse pakkuja, Kontoteabe teenuse pakkuja, Paysera – Paysera LT, UAB, registrikood 300060819, juriidiline aadress: Pilaitės pr. 16, Vilnius, LT-04326, e-post: [email protected], telefon: +370 5207 1558, E-raha asutuse litsents nr 1, väljastatud 27.09.2012, litsentsi väljastas ja järelevalvet tegevuse üle teostab Leedu Pank, registrikood 188607684, aadress: Žirmūnų 151, Vilnius, e-post: [email protected], telefon: (8 5) 268 050; Paysera LT, UAB (edaspidi Paysera) andmed kogutakse ja säilitatakse Leedu Vabariigi juriidiliste isikute registris.

Maksja – füüsiline  või juriidiline isik, kellel on maksekonto(d) teise (muu) makseteenuse pakkuja asutus(t)es ja kes lubab täita või esitab maksejuhiseid sellelt (nendelt) konto(de)lt, kasutades käesolevates Reeglites kirjeldatud Paysera osutatavaid teenuseid.

Makse algatamise teenus, MAT – makseteenus, mille puhul algatatakse maksejuhis Maksja taotlusel teise makseteenuse pakkuja asutuses avatud maksekontolt Makse algatamise teenuse Pakkuja kaudu.

Makseteenuse pakkuja, MTP – käesolevate Reeglite kohaselt makseteenuse pakkuja, kelle asutuses on Maksjal maksekonto, millelt ta kavatseb teostada ülekande tehingut (nt pangad, muud krediidiasutused jne).

Kontoteabe teenus, KTT – makseteenus, mille puhul konsolideeritud teave ühe või mitme Maksja maksekonto kohta teise makseteenuse pakkuja asutuses edastatakse interneti vahendusel .

Reeglid – käesolevad Makse algatamise ja kontoteabe teenuste osutamise reeglid.

MAT ja KTT üldised tunnusjooned

1. Käesolevate Reeglitega määratletakse Makse algatamise teenuse toimimine Paysera süsteemis, esitatakse Makse algatamise teenuse põhilised tunnusjooned ning reguleeritakse Makse algatamise teenuse osutamise jaoks vajalike Maksja isikuandmete esitamist ning nende andmete konfidentsiaalsuse tagamist. 

2. Paysera poolt pakutav Kontoteabe teenus võimaldab Maksjal, kes kavatseb kasutada MAT, saada teavet oma teiste makseteenuste pakkujate asutuses olevate kontode kohta, nendel kontodel olevate vahendite jäägi kohta ja / või valida konto, millelt Maksja kavatseb algatada Maksejuhist Paysera toetatud avatud ühenduse liidese kaudu.

3. Kasutades Paysera pakutavat MAT, on Maksjal võimalus algatada ja kinnitada (autoriseerida) Paysera poolt automaatselt loodud Maksja maksekorraldus Maksja Makseteenuste pakkuja asutusele. 

4. Paysera süsteemis ei võeta maksjalt ei KTT ega MAT puhul täiendavaid teenustasusid, kuid Maksjat teavitatakse vastavalt käesolevatele Reeglitele, et Makseteenuse pakkuja võtab Maksjalt tavapärast Makseteenuse pakkuja kehtestatud teenustasu vastavalt rahaülekande tüübile. Kui Maksja Makseteenuse pakkuja teavitab vastava rahaülekande teenustasust, teavitab Paysera sellest Maksjat enne maksejuhise kinnitamist.

MAT ja KTT toimimise üksikasjalik kirjeldus

5. Enne KTT-i ja MAT-i pakkumist teavitatakse maksjat selgelt ja üheselt, et Paysera osutab teenuseid käesolevate reeglite alusel ja ainult maksja nõusolekul. Olles tutvunud nimetatud teabe ja Reeglitega, avaldab Maksja oma nõusolekut MAT-i ja KTT-i algatamiseks oma tegevusega, st sõltuvalt Maksja tehnilisest integratsioonist - kas vajutades uues aknas nõusolekunupul või valides muu viisi algatada MAT-i ja KTT-i pakkumise. Samuti kinnitab Maksja antud nõusoleku hiljem, sisestades oma MTP internetipanga sisselogimisandmed ja kinnitades Paysera loodud maksekorralduse.

6. Maksja väljendab oma nõusolekut PIS-i AIS-i pakkumiseks ja sisestab Paysera poolt toetatud avatud ühenduse liidese kaudu oma MTP internetipanka sisselogimise andmed, kus maksejuhis genereeritakse ja algatatakse automaatselt Maksja nimel. Selle funktsiooni täitmisel Paysera ei kogu, hoia ega säilita Maksja poolt esitatud internetipanga andmeid (isikustatud turvaandmeid). Teave, mida Maksja kasutab oma internetipanka sisselogimiseks (kliendi ID, parool, loodud koodid, paroolikaardi koodid vms), krüpteeritakse ja kasutatakse maksejuhise algatamiseks, kontoteabe saamiseks ainult ühe seansi ajal ja ainult üks kord.

7. Paysera MAT kasutades algatab Maksja isiklikult, enda nimel ja ühepoolselt maksejuhise esitamiseks valitud makseteenuse pakkujale. Maksejuhise võib tühistada kuni hetkeni, mil maksejuhis on kinnitatud (autoriseeritud). Maksejuhise tühistamise soovi avaldab Maksja lõpetades aktiivse sessiooni kinnitamata (autoriseerimata) maksejuhist.

8. Kasutades Paysera pakutavat KTT, antakse Maksjale MAT ajal teave maksja konto(de) kohta konkreetses MTP asutuses. Kui Maksjal on MTP konkreetses asutuses mitu maksekontot, võib Maksja valida maksekonto, millelt ta kavatseb maksejuhise täita.

9. Paysera pakutavat MAT kasutamisel, pärast seda, kui maksja on Paysera poolt toetatud avatud ühenduse liidese kaudu oma MTP internetipanka sisse loginud, genereerib Paysera automaatselt maksejuhise vastavalt Paysera'le edastatud Maksja andmetele, märkides ära ka järgmist:

9.1. Paysera on märgitud saajaks ja teave lõppsaaja kohta edastatakse maksjale väljal Makse eesmärk;

9.2. kui rahaliste vahendite lõplik saaja on Paysera klient, makse eesmärk näidatakse automaatselt vastavalt lõpliku saaja andmetele, et lõppsaaja saaks maksja sooritatud makse, s.o ostetud kaubad või teenused ning makse eesmärgi hõlpsasti ära tunda;

9.3. makse summa tekib automaatselt MAT osutamise ajal ning kinnitatakse Maksja poolt maksejuhise algatamisel;

9.4. pärast maksejuhise koostamist ei saa muuta summat, rahaliste vahendite saajat ega muid tehinguandmeid.

10. Maksja kinnitab (autoriseerib) Paysera poolt automaatselt koostatud maksejuhise.

11. Pärast maksejuhise algatamise teenuse edukat osutamist saadab Paysera Maksjale ja lõplikule raha saajale vastupidaval andmekandjal kinnituse Maksejuhise nõuetekohase algatamise ja eduka täitmise kohta, mis on samal ajal kinnitus ka selle kohta, et maksejuhis on Maksja kontot töötleva makseteenuse pakkuja asutuses nõuetekohaselt algatatud. Lisaks esitab Paysera muud maksetehingu käigus saadud andmed, mis võimaldavad Maksjal ja lõplikul raha saajal tuvastada maksetehingut, maksetehingu summat ning nõutavad andmed lõpliku raha saaja poolt Maksja ära tundmiseks.

12. Paysera teavitab rahaliste vahendite lõpliku saajat makse edukast täitmisest.

13. MAT osutamisel saadab Paysera Maksjale ja saajale andmed, mis võimaldavad tuvastada maksetehingut ja Maksjat.

14. MAT ja/või KTT teenuse osutamisel ei hoia Paysera ühelgi hetkel Maksja rahalisi vahendeid.

Vastutus

15. Paysera kannab täit vastutust Maksja maksejuhise nõuetekohase edastamise eest Maksja valitud makseteenuse pakkujale ning Maksja internetipangaga ühenduse loomiseks kasutatavate andmete turvalisuse ja konfidentsiaalsuse eest.

16. Kui Paysera osutas MAT Maksja algatatud maksejuhise alusel ja nende andmete alusel on Maksja näidatud rahalised vahendid kantud raha saajale, kuid mingil põhjusel ei ole rahalisi vahendeid debiteeritud ja üle kantud või need on tagastatud Maksjale, peab Paysera selliseid rahalisi vahendeid Maksja võlgnevuseks lõpliku saaja ees.

17. Kui Maksja saab Paysera teenuseid kasutades teada volitamata või mittenõuetekohaselt teostatud maksetehingust, peab Maksja võtma ühendust oma maksekonto haldajaga viimasega sõlmitud lepingutes sätestatud korra kohaselt.

Andmekaitse

18. Paysera, tagades rahaülekannete turvalisuse ja Maksjate andmete konfidentsiaalsuse, ei säilita Maksja andmeid, mis on seotud personaalsete turvaandmetega (nt kordumatu tunnus, paroolid, maksejuhise kinnitamise (autoriseerimise) koodid), kasutatavates infotehnoloogia süsteemides ja serverites. Kõik saadud andmed on esitanud andmesubjekt ise või MTP.

19. Kõiki Maksja personaalseid internetipanga sisselogimisandmeid (personaalseid turvaandmeid) kasutatakse üksnes ühekordse sessiooni ajal; andmed krüpteeritakse edastamise ajal ja neid ei ole võimalik Paysera süsteemis näha, taastada ega kasutada. Iga kord, kui Maksja esitab taotluse maksejuhise algatamiseks, peab ta kinnitama tema kontot haldavale makseteenuste pakkujale oma isikusamasuse.

20. Kõik Maksja poolt Paysera süsteemis makse tegemise protsessi käigus esitatud andmed edastatakse makseteenuse pakkuja asutusse turvalise SSL-sertifikaadiga kaitstud kanali kaudu. Seega on Maksja internetipanga sisselogimisandmed ja maksejuhise kinnitamise (autoriseerimise) koodid kindlalt kaitstud ja saa olla üle võetud kolmandate isikute poolt.

21. Paysera süsteemis MAT ja KTT osutamiseks võidakse töödelda järgmisi andmeid (sh isikuandmeid): Maksja täisnimi, isikukood (riiklik identifitseerimisnumber), makse kuupäev, makse summa, makse eesmärk, e-posti aadress, IP-aadress, Maksja kontode nimekiri ja jääk, Maksja kontonumber.

22. Paysera töötleb Maksja isikuandmeid makseteenuseid reguleerivate õigusaktide alusel ja vajadusel täita MAT-i ja KTT-i pakkumise leping, milles andmesubjekt on osaline . 

23. Paysera töötleb andmeid (sh. isikuandmeid) kooskõlas järgmiste sätetega:

23.1. tagab, et KTT ja MAT osutamisel Maksja kohta saadud teave edastatakse ainult selles ulatuses ja juhul, kui see on vajalik teenuse osutamiseks või õigusaktide kohaselt;

23.2. ei salvesta Maksjat puudutavaid tundlikke andmeid, st andmeid, mida saab kasutada pettuse toimepanekuks ja mis sisaldavad personaalseid turvaandmeid;

23.3. tagab, et personaalsed turvaandmed ei saa teatavaks kolmandatele isikutele, välja arvatud Maksjale endale ja personaalsete turvaandmed väljastajale (asjakohane makseteenuse pakkuja);

23.4. ei kogu ega töötle andmeid muudel eesmärkidel kui MAT ja/või KTT osutamine;

23.5. omab juurdepääsu ainult määratud maksekontodele ja seotud maksetehingute teabele;

23.6. ei muuda maksejuhises nimetatud Maksja isikuandmeid;

23.7. rakendab nõuetekohaseid korralduslikke ja tehnilisi meetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävimise, muutmise, avalikustamise või muu ebaseadusliku töötlemise eest nagu on sätestatud isikuandmete töötlemist käsitlevates õigusaktides;

23.8. rakendab meetmeid, et takistada MAT ja KTT kasutamist isikutel, kes püüavad pettuse teel saada kontrolli raha üle või seda omandada.

24. Maksjal on õigus tutvuda Paysera poolt töödeldavate isikuandmetega. Maksjal on õigus saada teavet selle kohta, kas Paysera töötleb tema isikuandmeid, ja kui see toimub, siis olla teadlik sellest ning saada teavet, millistest allikatest ja milliseid isikuandmeid kogutakse, mis on nende töötlemise eesmärk ja kellele neid esitatakse või võidakse esitada; saada Paysera'lt oma isikuandmete koopia kehtivates õigusaktides kehtestatud korras. Paysera, olles saanud Maksjalt kirjaliku taotluse, esitab nõutavad andmed kirjalikult õigusaktides sätestatud tähtaja jooksul või osutab taotluse rahuldamisest keeldumise põhjustele. Andmeid saab tasuta esitada üks kord kalendriaastas, kuid muudel juhtudel võidakse andmete esitamise eest küsida tasu summas, mis ei ületa andmete esitamise kulusid.Rohkem teavet isikuandmetele juurdepääsu õiguse saamise ja protseduuri kohta.

25. Maksjal on õigus nõuda Paysera'lt ebaõigete ja/või ebatäpsete isikuandmete parandamist või esitada täielud andmed, esitades taotluse.

26. Maksjal on õigus taotleda oma isikuandmete töötlemise lõpetamist (andmete kustutamine), kui isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, milleks need on saadud, või kui isikuandmeid töödeldi ebaseaduslikult või kui isikuandmed tuleb kustutada õigusliku kohustuse täitmisega. Maksja õigus taotleda töödeldavate isikuandmete kustutamist võib olla piiratud või võimatu tulenevalt Paysera kui makseteenuste pakkuja õiguslikest kohustustest kaitsta andmeid kliendi tuvastamise, maksetehingute, sõlmitud lepingute jne kohta, õigusaktides määratud aja jooksul.

27. MAT ja/või KTT osutamise eesmärgil kogutud andmeid säilitatakse kolme aasta jooksul alates nende saamisest.

28. Taotlused andmetele juurdepääsu, parandamise ja töötlemisega mittenõustumise kohta tuleb saata e-posti aadressile [email protected]. Klient peab taotluses esitama selgelt oma ees- ja perekonnanime. Paysera andmekaitseametniku kontakt: [email protected].

29. MAT ja/või KTT teenuste osutamisel installeeritakse Maksja seadmesse veebiseansi ajaks vajalik küpsis PHPSESSID, mis tagab MAT ja/või KTT teenuste nõuetekohase toimimise. Maksja võib oma brauseri seadeid muuta nii, et küpsist ei aktsepteerita või see kustutatakse, kuid sellisel juhul ei oleks MAT ja/või KTT teenused tehnilistel põhjustel saadaval. 

Lõppsätted

30. Soovitame Paysera teenuseid kasutaval Maksjal tutvuda juhendite ja soovitustega Paysera süsteemi turvaliseks kasutamiseks..

31. Käesolevate Reeglite suhtes kohaldatakse Leedu Vabariigi seadusi, ka juhul, kui Maksja ja Paysera vaheline vaidlus jääb muu riigi kui Leedu Vabariigi kohtualluvusse.

32. Maksjal on õigus esitada nõudeid ja kaebusi osutatud makseteenuste kohta ülde-posti aadressile [email protected]. Maksja kirjalik kaebus vaadatakse läbi hiljemalt 15 tööpäeva jooksul alates kaebuse saamisest. Erandjuhul, kui Paysera'st sõltumatutel põhjustel ei ole otsust võimalik 15 tööpäeva jooksul teha, saadab Paysera ilma otsuseta vastuse. Igal juhul ei ületa lõpliku vastuse edastamise tähtaeg 35 tööpäeva.

33. Kui maksja ei ole Paysera lahendusega rahul, on ta õigus kasutada muid õiguskaitsevahendeid ning:

33.1. esitada kaebus Leedu Pangale aadressil Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius, ja/või e-posti aadressil [email protected].

33.2. kui Maksja on kasutaja, on tal samuti õigus võtta ühendust Leedu Pangaga kui asutusega, mis lahendab tarbijavaidlusi kohtuvälises korras (rohkem teavet).

34. Kui vaidlust ei suudeta läbirääkimiste teel või vaidluse muu kohtuvälise lahendamise korral rahumeelselt lahendada, lahendatakse vaidlus kohtus õigusaktides sätestatud korra kohaselt Paysera harukontori asukoha järgi.

35. Paysera süsteemis MAT'i ja KTT'i kasutav isik kinnitab, et on käesolevate Reeglitega tutvunud.

36. Paysera jätab endale õiguse muuta Reegleid igal ajal ja ühepoolselt ning muudatused jõustuvad nende avaldamise hetkest Paysera veebilehel.

Reeglite ajalugu

Makse algatamise ja kontoteabe teenuste osutamise reeglid versioon kuni 08/09/2020

Makse algatamise ja kontoteabe teenuste osutamise reeglid versioon kuni 09/12/2020