Pdf
Tagasi nimekirja juurde

Teabe uuendamise kuupäev: 22.01.2016

Maksete kogumine müügikohtades

Mõisted

Üldlepingmakseteenuste üldleping, mille tingimusi kaupmehe suhtes kohaldatakse.

Makseinstrument – mis tahes makseinstrument, mida süsteem võimaldab Paysera kontoga ühendada ja selle makseinstrumendi abil rahaülekandeid teha.

Kaupmees – Paysera süsteemi klient, kes müüb kaupu ja teenuseid ning kasutab üht või mitut Paysera süsteemis kättesaadavat kaupmeestele mõeldud maksete kogumise teenust.
(*Selgitus: kui makseteenuste üldlepingu sätteid kohaldatakse kõikidele klientidele – nii kaupmeestele kui ka muudele klientidele – siis kasutatakse mõistet "klient", kui makseteenuste üldlepingu sätteid kohaldatakse ainult kaupmeestele, kasutatakse mõistet "kaupmees").

Kaupmehe seade – kaupmehe maksete vastuvõtmise seade, mida süsteem toetab ja kuhu on võimalik installeerida Paysera süsteemiga ühendatud makseinstrumentide lahendus maksete vastuvõtmiseks.

Ostja – maksete kogumise süsteemi kasutava kaupmehe osutatud teenuste ja müüdud kaupade eest maksja ja/või teenuste ja kaupade lõppsaaja.

Müügikoht – füüsiline koht teenuste osutamiseks või kaupade müümiseks, kus kaupmees müüb kaupu ja/või osutab teenuseid.

Projekt – kaupmehe pakutavate kaupade ja/või teenuste üksikasjalik kirjeldus, mille eesmärk on koguda ostjatelt makseid osutatud teenuste ja müüdud kaupade eest süsteemis viidatud viisil.

Üldsätted

1. Maksete müügikohtades kogumise teenus annab kaupmehele võimaluse koguda ostjatelt makseid oma Paysera kontole müügikohtades, võttes vastu süsteemis viidatud makseinstrumente.  

2. Teenuse kasutamise korral kohaldatakse kaupmehe suhtes kõiki üldlepingu tingimusi ja selles lisas nimetatud lisatingimusi. Selles lisas määratletud mõisteid kasutatakse üldlepingus sätestatud tähenduses.

3. Kui kaupmees on juriidiline isik, peab ta selle lisa tingimustega nõustumise korral kinnitama, et tal on kõik õigused ja volitused selle teenuse tellimiseks juriidilise isiku nimel.

Kasutustingimused

4. Nimekiri makseinstrumentidest, mida kaupmees saab müügikohtades oma kaupade ja/või teenuste eest maksete kogumiseks kasutada on esitatud siin.

5. Kaupmees valib konkreetsed maksete kogumise viisid oma kontol projekti esitamise ajal.

6. Selle teenuse kasutamiseks esitab kaupmees Payserale oma projekti ja muud Paysera poolt süsteemis nõutavad dokumendid.

7. Payseral on selgitusi esitamata õigus keelduda projekti kinnitamisest ja kaupmehele teenuste osutamisest.

8. Teenust asutakse osutama pärast seda, kui Paysera on kaupmehe projekti kinnitanud ja, kui see on konkreetse maksete kogumise viisi puhul vajalik, pärast seda, kui kaupmees on teinud integreerimisprotseduurid Paysera integreerimise juhendi kohaselt, mis on koostatud iga konkreetse maksete kogumise viisi kohta eraldi.

9. Iga müügikohas maksete kogumise viisi makseprotsess on kirjeldatud konkreetse müügikohas maksete kogumise viisi reeglites, mis on kättesaadavad siin.

10. Kaupmees kohustub järgima valitud maksete kogumise viisi reegleid.

11. Pärast süsteemis viidatud konkreetse maksete kogumise viisi valimist kohustub kaupmees looma ostjatele tingimused ja võimaldama neil tasuda müügikohas asjakohaste makseinstrumentidega.

12. Kaupmees vastutab ajal, mil ostja makset teeb, kaupmehe seadme korrektse toimimise, esitab õige summa ja teeb muud toimingud, mis on sätestatud konkreetse maksete kogumise viisi reeglites.

Hind ja maksete tegemise kord

13. Müügikohas maksete kogumise teenuse hinnad on esitatud siin

14. Kaupmees kinnitab, et on tähelepanelikult tutvunud maksete kogumise ja rahaülekannete hindade ja tingimustega ning kõikide muude tema suhtes rakendatavate ja tema jaoks oluliste Paysera teenuste hindadega.

15. Payserale kuuluv summa (teenustasu) arvatakse automaatselt maha pärast seda, kui kaupmees on makse kätte saanud. Kui teenustasu ei arvatud maha tehingu tegemise ajal, siis on Payseral õigus see hiljem maha arvata.

16. Kaupmees kohustub mitte rakendama lisatasusid, kui ostaja valib kaupmehele tasumise viisiks muude maksesüsteemide asemel Paysera süsteemi.

17. Kaupmees teeb müügikohas maksetehinguid, arvates ostja esitatud makseinstrumendilt rahalised vahendid maha üksnes ostja juuresolekul.

18. Paysera krediteerib kaupmehele tema kaupade ja/või teenuste eest tasutud summad kaupmehe Paysera kontol, mis on avatud üldlepingu tingimuste kohaselt.

19. Kaupmees nõustub, et Paysera võib omal äranägemisel kasutada kaupmehelt osutatud teenuste eest saadud tulu või tulu osa ostjatele boonuste maksmiseks ja seda loetakse allahindluseks, mida kaupmees ostjatele kaudselt pakub.

20. Selles lisas nimetatud ja kaupmehele osutatud teenuste ning mahaarvatud teenustasude kontoväljavõte laaditakse süsteemi või saadetakse kaupmehe taotlusel tema poolt esitatud e-posti aadressile. Kontoväljavõte on võrdsustatud käibemaksuarvega, mis väljastatakse käibemaksuseaduse paragrahvis 28 sätestatud käibemaksuvabade finantsteenuse kohta maksude arvestamiseks kasutatavate raamatupidamisdokumentide väljastamise ja kinnitamise eeskirja punkti 18-1 kohaselt, mis on kinnitatud Leedu Vabariigi valituse 29. mai 2002. a otsusega nr 780. Kui kaupmees soovib saada Payseralt kirjalikku allkirjastatud ja pitseriga varustatud väljavõtet, peab ta maksma Paysera kehtestatud teenustasu.

Tagastused

21. Kui kaupmees on arvanud maha kliendile esitatust erineva summa, tuleb kaupmehe kasuks vastu võetud summa ostjale tagastada. Teenustasu, mida rakendati kaupmehe suhtes maksete vastuvõtmise eest, tagastatakse.

22. Kui rahalised vahendid on mis tahes põhjusel Payseralt pöördumatult maha arvatud kaupmehe tegevuse tõttu, siis on Payseral õigus arvata sama summa maha kaupmehelt, ning kaupmees peab kandma mahaarvatud summa Payserale viivitamata ja hüvitama Payserale kõik tekitatud kahjud ja kulud. Kui kaupmehel ei ole süsteemis piisavalt rahalisi vahendeid, et katta kõiki kahjusid, siis peab ta kandma puuduoleva summa Paysera poolt esitatud kontole 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul vastavasisulise teate saamisest.

Teenuste tehniline integreerimine

23. Kaupmees, kes soovib kasutada selles lisas kirjeldatud müügikohas maksete kogumise teenust, on kohustatud ühendama oma süsteemi Paysera süsteemiga või laadima alla vajaliku programmi Paysera koostatud juhendi alusel. Olenevalt kaupmehe valitud maksete kogumise viisist pakub Paysera integreerimise juhiseid või vajalikku programmi igale kaupmehele eraldi või süsteemi kaudu.

24. Kaupmees saab aru ja nõustub sellega, et vale integreerimine võib esile kutsuda süsteemi laadimiskoormuse suurenemise, mis ei ole soovitav ega vastuvõetav, seepärast peab kaupmees tagama, et järgib süsteemi integreerimisel rangelt esitatud juhiseid.

25. Payseral on ilma piiranguteta ja igal ajal õigus muuta teenuste tehnilise integreerimise lahendust. Teated muudatuste kohta, mille puhul on vaja teha parandusi kaupmehe tarkvaras, saadetakse kaupmehele vähemalt 90 (üheksakümmend) päeva ette. Kaupmees saab aru, et pärast seda, kui Paysera on integreerimise juhiseid muutnud ja kaupmeest sellest teavitanud, on kaupmees kohustatud ajakohastama süsteemide ühenduse omalt poolt ja oma kulul hiljemalt 90 (üheksakümne) päeva jooksul teate saamisest arvates. Nõutavad muudatused kaupmehe poolel peab kaupmees tegema oma kulul.

Poolte kinnitused ja kokkulepped

26. Kaupmees kohustub alati teavitama ostjaid süsteemi kasutamisest maksete tegemise ja võimalusest tasuda vastavate makseinstrumentidega.

27. Kaupmees kinnitab ja garanteerib, et ta tegutseb teenuste osutamisel ja kaupade müümisel ostjatele ausalt ning nii Paysera, kaupmehe kui ka ostja huve silmas pidades. Lisaks kohustub kaupmees osutama ostjatele teenuseid ja müüma kaupu nõuetekohaselt, õigeaegselt ja kvaliteetselt.

28. Kaupmees tagab, et kõik tema lepingu täitmisega seotud tegevused ning osutatavad teenused ja/või müüdavad kaubad on kooskõlas selle riigi seadustega, kus kaupmees oma teenuseid osutab ja kaupu müüb. Kaupmees võtab endale kogu vastutuse tagajärgede eest, mis tulenevad selliste kohustuste täitmata jätmisest.

29. Selles lisas sätestatud teenuse osutamisel ei vastuta Paysera kaupmehe poolt müüdud kaupade ja/või osutatud teenuste ega nende kaupade ja teenuste müügist tulenevate tagajärgede eest. Lisaks ei taga Paysera, et kaupmehega sõlmitud tehingu teine pool (ostja) täidab oma kohustusi (kui tehingu tegemiseks on vaja teha ka muid toiminguid peale kauba või teenuste eest maksmise).

30. Pooled (kaupmees ja Paysera) kohustuvad võtma nõuetekohased korralduslikud ja tehnilised meetmed, mille eesmärk on kaitsta ostja isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, asendamise, avaldamise või muu ebaseadusliku töötlemise eest, nagu on sätestatud kohaldatavates õigusaktides.

31. Pooled (kaupmees ja Paysera) kohustuvad mitte säilitama ostjate makseinstrumentide identifitseerimise andmeid, tagama ostjate isikuandmete ja makseinstrumentide identifitseerimise andmete konfidentsiaalsuse ning garanteerima, et need andmed ei saa teatavaks kolmandatele isikutele, sealhulgas kaupmehe töötajatele.

32. Paysera pakub kaupmehele, kes kasutab Paysera teenuseid ärilistel või ametialastel eesmärkidel, võimalust avaldada süsteemis lepingu kehtivuse jooksul tasuta kirjeldusi iseenda ning pakutavate teenuste ja kaupade kohta. Payseral on õigus need kirjeldused süsteemist eemaldada või keelduda nende avaldamisest ilma sellest ette teatamata või süsteemist eemaldamise / süsteemis avaldamata jätmise põhjust esitamata.

33. Kaupmees on nõus, et tema logo ning pakutavate teenuste ja/või müüdavate kaupade kirjeldused avaldatakse süsteemis. Payseral on õigus need kirjeldused süsteemist eemaldada ilma sellest ette teatamata või süsteemist eemaldamise põhjust esitamata.

Keelatud tegevused

34. Kaupmehel on keelatud müüa seadusega keelatud esemeid, kaupu või teenuseid ning muid esemeid, kaupu või teenuseid, millele on asjakohase riigi (kus tehing aset leiab) õigusaktide kohaselt vaja litsentsi või eriluba, ilma seadusega nõutava eriloa või litsentsita.

35. Kaupmees on kohustatud veenduma, et teenused, mida ta osutab, või kaubad, mida ta müüb, ei riku selle riigi õigust, kus ta neid teenuseid osutab või kaupu müüb.

36. Kui selgub, et kaupmees ei ole järginud selles lisas kehtestatud piiranguid keelatud tegevuse suhtes või on neid rikkunud, või kui kaupmehe tegevus ei ole kooskõlas konkreetse riigi õigusega või rikub seda, ning Paysera kannab selle tõttu kahju (nt talle kehtestatakse trahvid, nõutakse selgitusi, leping operaatoriga lõpetatakse), siis on Payseral õigus arvata kaupmehe kontolt mittevõistleval eesmärgil maha kõik kulud ja kahjud, mis on tekkinud kaupmehe poolt toime pandud rikkumise tõttu. Kui kaupmehe kontol ei ole piisavalt rahalisi vahendeid, et kulusid katta, peab kaupmees kandma Paysera poolt esitatud kahjusumma viivitamata Paysera nimetatud kontole.

Teenuste osutamise peatamine

37. Tegutsedes põhjendatult ja võttes arvesse kaupmehe huve, on Payseral õigus piirata osade või kõikide teenuste osutamist ilma etteteatamata, peatada selles lisas nimetatud teenuste osutamine ja/või kogutud maksete väljamaksmine, lõpetada lepingulised suhted ja keelduda igal ajal teenuste osutamisest tulevikus, kui ilmneb, et:

37.1. kaupmees ei täida selle lisa jaotises "Keelatud tegevused" sätestatud nõudeid või rikub neid;

37.2. kaupmehe kauba või teenuste müük võib kahjustada Paysera ärialast mainet;

37.3. kaupmehe selle lisa alusel võetud kohustusi on rikutud või esineb tegelik (põhjendatud) oht nende rikkumiseks või ostjate põhjendatud huve võidakse teenuste edasise osutamisega rikkuda;

37.4. kõikidel muudel makseteenuste üldlepinguga sätestatud juhtudel.

38. Paysera teavitab kaupmeest teenuste osutamise piiramisest viivitamata (ühe tunni jooksul) ja võimalusest tagastada kaupmehele kuuluvad rahalised vahendid 2 (kahe) tööpäeva jooksul alates teenuste osutamise peatamisest.

39. Selles lisas ja makseteenuste üldlepingus nimetatud piirangute eesmärk on kaitsta Paysera't, kaupmeest, teisi kliente, ostjaid ja muid kolmandaid isikuid võimalike rahaliste sanktsioonide, kahjude ja muude ebasoodsate tagajärgede eest.

Teated rikete kohta

40. Paysera teavitab klienti üldlepingus sätestatud korra kohaselt ette kõikidest teadaolevatest ja võimalikest tehnilistest riketest süsteemis ning Paysera poolt teenuste osutamiseks palgatud kolmandate poolte süsteemides ja seadmetes, mis võivad Paysera teenuste osutamist häirida. Kaupmees kohustub samuti teavitama ostjaid ja Paysera't tehnilistest riketest, kavandatavatest hooldus- ja parandustöödest, mis võivad avaldada mõju kaupmehe poolt osutatavate teenuste või müüdavate kaupade pakkumisele ostjatele.

Vastutus

41. Poolte kohustused on sätestatud üldlepingu tingimustega.

42. Kaupmees vastutab täpse summa näitamise ja mahaarvamise eest ostja esitatud makseinstrumendilt.