Pdf
Tagasi sisu juurde

Viimati uuendatud: 31.08.2020

Ostjatelt maksete kogumine interneti kaudu

Mõisted

Üldleping – Makseteenuste osutamise üldleping, mille tingimused kehtivad Kaupmehe suhtes. 

Kaupmees – Paysera süsteemi Klient, kes müüb kaupu ja teenuseid ning kasutab üht või mitut Paysera Süsteemis kättesaadavat Kaupmeestele ettenähtud maksete kogumise teenust.
(*Selgitus: kui Makseteenuste üldlepingu sätteid kohaldatakse kõikidele Klientidele – nii Kaupmeestele kui ka teistele Klientidele – siis kasutatakse mõistet "Klient", kui Makseteenuste üldlepingu sätteid kohaldatakse ainult Kaupmeestele, kasutatakse mõistet "Kaupmees").

Ostja – maksete kogumise Süsteemi kasutava Kaupmehe osutatud teenuste ja müüdud kaupade eest maksja ja/või teenuste ja kaupade lõppsaaja.

Projekt – Kaupmehe pakutavate kaupade ja/või teenuste üksikasjalik kirjeldus, mille eesmärk on koguda Ostjatelt makseid osutatud teenuste ja müüdud kaupade eest Süsteemis viidatud viisidel.

Üldsätted

1. Interneti kaudu maksete kogumise teenus pakub Kaupmeestele võimaluse koguda Ostjatelt makseid Paysera konto, Süsteemis märgitud internetipangasüsteemide, krediit- ja deebetkaartide, Paysera väljastatud makseinstrumentide ja muude süsteemis nimetatud meetodite abil.  

2. Teenuse kasutamise korral kohaldatakse Kaupmehe suhtes kõik Üldlepingu tingimused ja käesolevas Lisas nimetatud täiendavad tingimused. Käesolevas Lisas määratletud mõisteid kasutatakse Üldlepingus sätestatud tähenduses.

3. Maksete kogumise viisid on esitatud siin. Kaupmees valib konkreetsed maksete kogumise viisid oma kontol Projekti esitamise ajal. 

4. Selle teenuse kasutamiseks peab Kaupmees esitama Paysera'le oma Projekti ja muud Paysera poolt nõutavad dokumendid.

5. Paysera'l on õigus keelduda Projekti kinnitamisest ja Kaupmehele teenuste osutamisest ilma põhjuste esitamata.

6. Teenuse osutamine algab pärast seda, kui Paysera on Kaupmehe Projekti kinnitanud ja Kaupmees on teinud integreerimistoimingud Paysera koostatud integreerimisjuhiste kohaselt. Kaupmehel on õigus kasutada maksete kogumise teenust üksnes nendes veebipoodides ja nendel veebiaadressidel (URL), mis on märgitud Paysera'le esitatud ja kinnitatud Projektis. Kui kinnitatud Projektis esitatud teabes ilmnevad mis tahes muudatused, peab Kaupmees sellest Paysera't viivitamata teavitama, esitama Projekti muudatused ning Projekti muudatuste kinnitamine toimub samade protseduurireeglite kohaselt nagu Projekti puhul.

7. Paysera osutab Ostjatelt interneti kaudu maksete kogumise teenust üksnes tingimusel, et Kaupmees, kes kavatseb kasutada vähemalt üht ostjatelt interneti kaudu maksete kogumise viisi, kohustub igal juhul installeerima ja kasutama Paysera konto kaudu maksete kogumise viisi. Kui kaupmees ei täida selles punktis kehtestatud nõudeid, siis lülitatakse muud maksete kogumise viisid välja 14 (neljateistkümne) tööpäeva jooksul Kaupmehele vastavasisulise teavituse saatmisest arvates. Kui selle punkti nõuded rikutakse korduvalt, on Paysera'l õigus teenuste osutamine etteteatamata lõpetada.

8. Kaupmehe suhtes, kes soovib kasutada deebet- ja krediitkaartidega maksete kogumise teenust, kohaldatakse täiendavalt Lisa "Maksete kogumine internetis maksekaartidega" ning Kaupmees on kohustatud täitma kõiki nimetatud Lisa tingimusi.

9. Kui Kaupmees on juriidiline isik, peab ta käesoleva Lisa tingimustega nõustumise korral kinnitama, et Kaupmehe nimel tegutseval isikul on kõik volitused selle teenuse tellimiseks juriidilise isiku nimel. Kaupmees kohustub esitama Payserale kõik dokumendid, mis on vajalikud nende volituste tõendamiseks.

Hind ja arveldamise kord

10. Interneti kaudu maksete kogumise teenuse hinnad on toodud siin. Kaupmees kinnitab, et on tähelepanelikult tutvunud maksete kogumise, rahaülekannete ning kõikide muude tema suhtes rakendatavate ja tema jaoks oluliste Paysera teenuste hindade ja tingimustega. 

11. Paysera'le kuuluv summa (teenustasu) arvatakse automaatselt maha pärast seda, kui Kaupmees on makse kätte saanud. Kui teenustasu ei arvatud maha tehingu tegemise ajal, siis on Paysera'l õigus see hiljem maha arvata. Teenustasu arvutatakse sendi täpsusega, ümardades ülespoole.

12. Kaupmees kohustub mitte rakendama lisatasusid, kui Ostjad valivad Kaupmehele tasumise viisiks muude maksesüsteemide asemel Paysera Süsteemi, ning mitte kehtestama lisapiiranguid, mis võivad Ostjaid diskrimineerida, kui nad arveldavad Süsteemi kaudu või Süsteemis pakutavate makseviiside abil.

13. Paysera võtab Ostjalt vastu maksekorralduses (dokumendis) viidatud rahasumma ja edastab Kaupmehe infosüsteemi automaatse teate sooritatud maksetehingu kohta. Süsteem teavitab samuti Ostjat ootel maksekorraldusest. Kaupmees võib omal valikul sellest funktsioonist loobuda.

14. Paysera teavitab Kaupmeest ja Kaupmees kinnitab, et ta on aru saanud, et teatavate makseviiside puhul (nt makse algatamise teenuse) tähendab teave Ostja poolt edukalt sooritatud makse kohta üksnes kinnitust, et Ostja on makse teinud, mitte kinnitust, et makse on kätte saadud. Paysera ei garanteeri, et Ostja makset hiljem ei tühista ja et rahalised vahendid Kaupmehe kontole krediteeritakse. Teenuste osutamisel ja kaupade müümisel ilma makset saamata (või kui makse on käesoleva Lisa tingimuste kohaselt broneeritud) tegutseb Kaupmees omal vastutusel. Kaupmehel on õigus saada teavet saadud maksete kohta alles pärast seda, kui rahalised vahendid on tema kontole krediteeritud.

15. Paysera krediteerib Kaupmehele tema kaupade ja/või teenuste eest tasutud summad Kaupmehe Paysera kontole, mis on avatud Üldlepingu tingimuste kohaselt.

16.Kaupmehe eraldi taotlusel ja Paysera nõusolekul on Kaupmehel võimalik valida lahendus, mille korral vahetatakse kõik Kaupmehe Kontole krediteeritud rahalised vahendid automaatselt ühte valuutasse.

17. Kaupmees nõustub, et Paysera võib omal äranägemisel kasutada Kaupmehelt osutatud teenuste eest saadud tulu või tulu osa Ostjatele boonuste maksmiseks ja seda loetakse allahindluseks, mida Kaupmees Ostjatele kaudselt pakub.

18. Kaupmees tagab, et müüdud kaupadele ja / või teenustele ei kohaldata lisatasusid, kuna maksmiseks kasutatakse Süsteemi.

19. Käesolevas Lisas nimetatud ja Kaupmehele osutatud teenuste ning mahaarvatud teenustasude kontoväljavõte laaditakse Süsteemi või saadetakse Kaupmehe taotlusel tema poolt esitatud e-posti aadressile. Kontoväljavõte on võrdsustatud käibemaksuarvega, mis väljastatakse Käibemaksuseaduse paragrahvis 28 sätestatud käibemaksuvabade finantsteenuse kohta maksude arvestamiseks kasutatavate raamatupidamisdokumentide väljastamise ja kinnitamise eeskirja punkti 18-1 kohaselt, mis on kinnitatud Leedu Vabariigi valituse 29. mai 2002. a otsusega nr 780. Kui Kaupmees soovib saada Paysera'lt kirjalikku allkirjastatud ja pitseriga väljavõtet, peab ta maksma Paysera kehtestatud teenustasu.

20. Paysera säilitab maksekorralduste koopiaid vähemalt 6 (kuue) kuu jooksul, kuid mitte kauem kohaldatavas seaduses kehtestatud tähtajast.

Tagastused

21. Kui Kaupmehe kasuks vastu võetud makse tuleb Ostjale tagastada, siis hüvitab Paysera Ostjale kogu summa või selle osa Kaupmehe poolt Süsteemis esitatud või kirjalikul taotlusel. Raha tagastatakse samal viisil, kuidas see oli algselt tehtud (sularahas tagastused ei ole võimalikud). Teenustasu, mida Kaupmees nende maksete eest maksis, ei tagastata Kaupmehele. Enne raha tagastamist Ostjale näidatakse süsteemis tagastusteenuse eest võetavat teenustasu. 

22. Kui Kaupmehe kasuks vastu võetud makse on tehtud volitamata viisil (makseinstrumentide, paroolide vargus või muud juhtumid, kus loetakse, et makse on autoriseerimata) ja raha on Paysera’st pöördumatult maha arvatud, on Paysera’l õigus sama summa Kaupmehelt maha arvata, ning Kaupmees on kohustatud viivitamata üle kandma mahaarvatud summa Paysera’le ja hüvitama Paysera’le kõik sellised volitamata maksetega seotud kulud ja kahjud. Paysera ei aktsepteeri kolmandate osapoolte süsteemide kaudu tehtud volitamata maksete riski ega vastuta kahjude eest. Kui Kaupmehel ei ole süsteemis kogutud piisavalt vahendeid tekkinud kahjude katmiseks, peab Kaupmees kandma puuduva rahasumma Paysera määratud pangakontole 7 kalendripäeva jooksul alates teatise saamise kuupäevast. Iga sellise juhtumi kohta teavitab Paysera Kaupmeest eraldi e-kirja teavitusena.

23. Olenevalt Projekti kategooriast ja makseviisist on Paysera'l õigus kehtestada summa, mille väärtuses peab rahalisi vahendeid Kaupmehe Paysera kontol hoidma (maksete reserv), et tagada maksjate poolt Kaupmehele esitatud nõuded, mis tulenevad poolte vahelistest vaidlustest. Reservi suurus kehtestatakse iga Kaupmehe jaoks eraldi järgmisi tegureid silmas pidades: 

23.1. Kaupmees lõpetab oma tegevuse täielikult või suures osas; 

23.2. Kaupmees muudab oluliselt oma ärimudelit; 

23.3. Kaupmehe tegevus on riskantsem kui teistel samas tegevusvaldkonnas tegutsevatel Kaupmeestel;

23.4. Kaupmehe üldine finantsolukord on muutunud; 

23.5. Kaupmees on muutunud maksejõuetuks või ei suuda muul põhjusel võlgnevusi tähtajaks tasuda; 

23.6. Paysera on võtnud omal äranägemisel mõistliku seisukoha, et Kaupmees ei suuda Üldlepingust ja käesolevast Lisast tulenevaid kohustusi täita; 

23.7. Paysera saab Ostjatelt palju kaebusi selle lepingu kohaselt osutatava maksete kogumise teenuse kohta, tagasimaksetaotlusi ja volitamata maksearuandeid. Palju kaebusi tähendab üle 2% kõikidest maksetehingutest, mis on tehtud Kaupmehele. 

24. Pooled võivad reservi suuruses ja tähtajas eraldi lepinguga kokku leppida. 

25. Paysera'l on õigus rakendada Kaupmehe Paysera kontole laekunud maksete ajutist kinnipidamist. Kinnipidamise tavapärased protsendid ja tähtajad on esitatud siin. Tähtaegu ja protsente on võimalik muuta, teavitades sellest Kaupmeest 30 kalendripäeva ette.  Kui Ostja tühistab makse või Paysera ei saa rahasummat muul põhjusel kätte, siis debiteerib Paysera kinnipeetud summa Kaupmehe kontolt.<

Teenuste tehniline integreerimine

26. Kaupmees, kes soovib kasutada käesolevas Lisas kirjeldatud interneti kaudu maksete kogumise teenust, on kohustatud ühendama oma süsteemi Paysera süsteemiga Paysera koostatud juhendi alusel, mis on kättesaadav siin.

27. Kaupmees saab aru ja nõustub sellega, et vale integreerimine võib esile kutsuda Süsteemi laadimiskoormuse suurenemise, mis ei ole soovitav ega vastuvõetav, seepärast peab Kaupmees tagama, et ta järgib rangelt Süsteemi integreerimisel esitatud juhiseid.

28. Payseral on ilma piiranguteta ja igal ajal õigus muuta teenuste tehnilise integreerimise lahendust. Teated muudatuste kohta, mille puhul on vaja teha parandusi Kaupmehe tarkvaras, saadetakse Kaupmehele vähemalt 90 (üheksakümmend) päeva ette. Kaupmees on teadlik, et pärast seda, kui Paysera on integreerimise juhiseid muutnud ja Kaupmeest sellest teavitanud, on Kaupmees kohustatud ajakohastama süsteemide ühenduse omalt poolt ja oma kulul hiljemalt 90 (üheksakümne) päeva jooksul teate saamisest arvates. Nõutavad muudatused Kaupmehe poolel peab Kaupmees tegema oma kulul.

Poolte kinnitused ja kokkulepped

29. Kaupmees kohustub alati teavitama Ostjaid Süsteemi kasutamisest maksete tegemisel.

30. Kui Ostja spetsiifilised isikuandmed on vajalikud selleks, et Kaupmees saaks teha oma toiminguid (nt isikukood), ja Kaupmees on tellinud konkreetse Ostja isikuandmete edastamise teenuse, siis kohustub Paysera tagama, et Ostja saab ülekande tegemiseks ülekande kinnitada üksnes juhul, kui ta nõustub Kaupmehe poolt nõutavate isikuandmete edastamisega Kaupmehele.

31. Kaupmehel on keelatud kasutada pankade või muude maksesüsteemide logosid ilma nende logode omanike kirjaliku nõusolekuta, välja arvatud juhul, kui Süsteemide omanikud ei nõua nõusolekut.

32. Kui Kaupmees kasutab oma veebilehel pankade või muude maksesüsteemide nimesid või muud teavet, siis tuleb need andmed edastada Paysera Süsteemi kaudu, et need vastaksid andmete omaniku kehtestatud nõuetele. Kaupmees on kohustatud jälgima makseteenuste pakkuja logis, nimes või muudes andmetes tehtavaid muudatusi ning uuendama asjaomaseid andmeid oma veebilehel 1 (ühe) kuu jooksul alates vastavate muudatuste tegemisest.

33. Kui Kaupmees registreerub Süsteemis, siis tähendab see tema kinnitust ja garantiid, et ta tegutseb teenuste osutamisel ja kaupade müümisel Ostjatele ausalt ning nii Paysera, Kaupmehe kui ka Ostja huve silmas pidades. Kaupmees vastutab oma veebilehe sisu eest. Lisaks kohustub Kaupmees osutama Ostjatele teenuseid ja müüma neile kaupu nõuetekohaselt, õigeaegselt ja kvaliteetselt.

34. Kaupmees kinnitab, et tal on kõik vajalikud omandiõigused kaupade müümiseks ja/või teenuste osutamiseks, ning tagab, et Süsteemi ei kasuta ükski kolmas isik, kellel ei ole õigust süsteemi kasutada.

35. Kaupmees tagab, et kõik tema Lepingu täitmisega seotud tegevused ning osutatavad teenused ja müüdavad kaubad on kooskõlas Leedu Vabariigi ja selle riigi seadustega, kus Kaupmees oma teenuseid osutab ja kaupu müüb. Kaupmees võtab endale kogu vastutuse tagajärgede eest, mis tulenevad selliste kohustuste täitmata jätmisest.

36. Käesolevas lisas sätestatud teenuste osutamisel ei vastuta Paysera Kaupmehe poolt müüdud kaupade ja/või osutatud teenuste ega nende kaupade ja teenuste müügist tulenevate tagajärgede eest. Lisaks ei taga Paysera, et Kaupmehega sõlmitud tehingu teine pool (Ostja) täidab oma kohustusi (nt makset ei tühistata või muid tegevusi ei tehta). Kui Kaupmehega sõlmitud tehingu teine pool (Ostja) ei vii makset lõpule, siis loetakse see Ostja võlgnevuseks või muu Kaupmehe suhtes võetud kohustuse rikkumiseks. Paysera ei taga ka Ostja isiku identifitseerimist.

37. Makseteenuste osutamisel töötleb Paysera Ostjate kui maksjate isikuandmeid Leedu Vabariigi isikuandmete õigusliku kaitse seadusest ja ELi isikuandmete kaitse üldmäärusest tulenevate nõuete kohaselt. Isikuandmete töötlemise põhimõtted on sätestatud Privaatsuspoliitikas.

38. Ostjate isikuandmeid, mis ei kuulu Lepingu punktis 37 nimetatud isikuandmete kategooriasse, töödeldakse vastavalt Kaupmehe ja Paysera vahel sõlmitud Isikuandmete töötlemise lepingule.

39. Pooled (Kaupmees ja Paysera) kohustuvad mitte säilitama Ostjate makseinstrumentide identifitseerimise andmeid, tagama Ostjate isikuandmete ja makseinstrumentide identifitseerimise andmete konfidentsiaalsuse ning garanteerima, et need andmed ei saa teatavaks kolmandatele isikutele, sealhulgas Kaupmehe töötajatele.

40. Kaupmehele, kes kasutab Paysera teenuseid ärilistel või ametialastel eesmärkidel, soovitatakse paigaldada oma veebilehele usaldusmärgi, mis jääb tema veebilehele Lepingu kehtivuse ajaks koos viitega Süsteemile; märgi paigaldamise juhend on kättesaadav siin.

41. Kaupmees on nõus, et tema logo ning pakutavate teenuste ja/või müüdavate kaupade kirjeldused avaldatakse Süsteemis. Paysera'l on õigus ette teatamata ning põhjust esitamata need kirjeldused Süsteemist.

42. Kaupmees peab viivitamata, kuid mitte hiljem kui 5 (viis) tööpäeva ette, teavitama Paysera’t kõigist muudatustest, sealhulgas teave, mis on seotud Kaupmees (tema esindatava juriidilise isiku) õigusliku staatuse, tegevuse tüübi, allkirjaõigusega volitatud isikute, Interneti-aadressiga ja muu teave, mis võib oluliselt mõjutada Üldlepingu ja käesoleva Lisa toimimist. Kaupmees vastutab kõigi tagajärgede eest, mis tulenevad selle kohustuse ebaõigest täitmisest ja ülaltoodud teabe hilinenud esitamisest.

43. Kaupmees on kohustatud viivitamata teavitama Paysera't kõikidest asjaoludest, mille tõttu on tekitatud või võidakse tekitada kahju infosüsteemidele ja/või lepingu täitmisele, samuti tuleb esitada muu teave, mis võib olla vajalik lepingu nõuetekohaseks täitmiseks.

Keelatud tegevused

44. Keelatud tegevused on nimetatud Üldlepingu 9. osas.

45. Kaupmehel on maksete kogumisel interneti kaudu samuti keelatud:

45.1. reguleerimata ja/või järelevalveta virutaalvaluutas maksete vastuvõtmine;

45.2. teenuste või kaupade vale hinna näitamine või hinna mitte näitamine;

45.3. reklaami rämpspostina saatmine (nt saata suurel hulgal e-kirju, Skype'i või ICQ sõnumeid või edastada reklaami muude veebipõhiste sidevahendite kaudu).

45.4. makseviiside hindade võrdluse esitamine Ostjale.

46. Kaupmees on kohustatud veenduma, et teenused, mida ta osutab, või kaubad, mida ta müüb, ei riku selle riigi õigust, kus ta neid teenuseid osutab või kaupu müüb, ning et tal on olemas kõik vajalikud load ja/või litsentsid nimetatud tegevuste teostamiseks.

47. Kui selgub, et Kaupmees ei ole järginud käesolevas Lisas kehtestatud piiranguid keelatud tegevuse suhtes või on neid rikkunud, või kui Kaupmehe tegevus ei ole kooskõlas konkreetse riigi õigusega või rikub seda, ning Paysera kannab selle tõttu kahju (nt talle kehtestatakse trahvid, nõutakse selgitusi, suletakse konto), siis on Paysera'l vaieldamatu õigus Kaupmehe kontolt maha arvata kõik sellise Kaupmehe rikkumise tagajärjel tekkinud kulud ja kahjud. Kui Kaupmehe kontol ei ole piisavalt rahalisi vahendeid, et kulusid katta, peab Kaupmees kandma Paysera poolt esitatud kahjusumma viivitamata Paysera nimetatud kontole.

48. Kui ilmneb (nt on avalikult teatatud), et Kaupmees ei saa või ei saa tulevikus Ostjale teenuseid osutada (nt pankroti tõttu), on Paysera'l õigus peatada maksete kogumise teenuse ja/või kogutud maksete väljamaksmise (kuni 180 päeva) teenuse osutamine Kaupmehele, võimaldades siiski rahaliste vahendite tagastamist Ostjatele Süsteemi kaudu. Seda punkti ei kohaldata, kui Kaupmees esitab Ostjale dokumendid, mis kinnitavad Kaupmehe suutlikkust Ostjale teenuseid osutada.

49. Tegutsedes põhjendatult ja võttes arvesse Kaupmehe huve, on Paysera'l õigus piirata osade või kõikide teenuste osutamist ilma etteteatamata, peatada käesolevas Lisas nimetatud teenuste osutamine ja/või külmutada (hoida kinni) Kaupmehe nimel kogutud makseid kuni 180 (saja kaheksakümneks) päevaks, lõpetada lepingulised suhted ja keelduda igal ajal teenuste osutamisest tulevikus, kui ilmneb, et:

49.1. Kaupmees ei täida käesoleva Lisa jaotises "Keelatud tegevused" sätestatud nõudeid või rikub neid;

49.2. Kaupmehe kauba või teenuste müük võib kahjustada Paysera ärialast mainet;

49.3. käesoleva Lisa alusel Kaupmehe võetud kohustusi on rikutud või on olemas reaalne (mõistlik) oht, et need rikutakse või Ostjate mõistlikke huve võidakse kahjustada teenuste edasise pakkumise tõttu;

49.4. Kaupmehe kasuks vastu võetud "petu" maksete osakaal ületab 5% (viit protsenti) maksete koguarvust või summast. "Petu" makse all peetakse silmas makseid, mille tegemiseks on kasutatud ebaseaduslikult hallatavat makseinstrumenti ja/või raha, ning volitamata makseid;

49.5. Kaupmees, rikkudes kehtestatud korda, kasutab maksete kogumise teenust veebiaadressidel (URL), mida Kaupmees ei ole oma projektis ega selle muudatustes nimetanud ja mida Paysera ei ole kinnitanud;

49.6. kõikidel muudel Makseteenuste üldlepinguga sätestatud juhtudel.

50. Paysera teavitab Kaupmeest teenuste osutamise piiramisest viivitamata (ühe tunni jooksul). Võimalusest tagastada Kaupmehele kuuluvad rahalised vahendid teavitab ta Kaupmeest 2 (kahe) tööpäeva jooksul alates teenuste osutamise peatamisest.

51. Kaupmeeste, Klientide ja Ostjate kaitsmiseks internetipettuste eest püüab Paysera alati objektiivselt ja kiiresti hinnata Kaupmehe ja Ostja hetkeolukorda ning rakendada vastavaid kaitsemeetmeid. Konflikti korral ja võimaliku kuritegeliku tegevuse ärahoidmiseks jääb Paysera’le õigus teenuste osutamine ja / või raha maksmine peatada. Sellist õigust ei kasutata kunagi, kui on saadud kaebus Kaupmehe kohta, kes töötab pikka aega edukalt ja kasutab Paysera teenuseid, kuna sellised Kaupmehed lahendavad kõik arusaamatused tavaliselt otse Kliendiga. Kaupmehe või Ostja esitatud loo tõesuse kontrollimiseks jääb Paysera’le õigus nõuda täiendavat isikut tõendavat dokumenti ja tehtud tegevuse kinnitamist. Kui olukorda ei õnnestu dialoogi abil lahendada ja kui on põhjendatud kahtlus võimalikuks pettuseks, edastatakse kogu vaidluste ja lepingute teave õiguskaitseasutustele ning teenuste osutamine ja raha maksmine peatatakse.

53. Käesolevas lisas ja Makseteenuste üldlepingus nimetatud piirangute eesmärk on kaitsta Paysera't, Kaupmeest, teisi Kliente, Ostjaid ja muid kolmandaid isikuid võimalike rahaliste sanktsioonide, kahjude ja muude ebasoodsate tagajärgede eest.

Teated rikete kohta

53. Paysera teavitab Klienti ette Üldlepingus sätestatud korra kohaselt kõikidest teadaolevatest ja võimalikest tehnilistest riketest Süsteemis ning Paysera poolt teenuste osutamiseks palgatud kolmandate poolte süsteemides ja seadmetes, mis võivad Paysera teenuste osutamist häirida. Kaupmees kohustub samuti teavitama ostjaid ja Paysera't tehnilistest riketest, kavandatavatest hooldus- ja parandustöödest, mis võivad avaldada mõju Kaupmehe poolt osutatavate teenuste või müüdavate kaupade pakkumisele Ostjatele.

Vastutus

54. Poolte kohustused on sätestatud Üldlepingu tingimustega.

Kaupmeeste ja Ostjate vahelised vaidlused

55. Paysera vaatab läbi Kaupmehe ja Ostja vahelisi vaidlusi, mis on seotud Kaupmehe müüdavate kaupadega, juhul, kui vaidlus vastab järgmistele tingimustele:

55.1. Ostja tasub Kaupmehele kaupade eest Süsteemi kaudu;

55.2. kauba eest on tasutud kogu maksumus;

55.3. kaupu ei toimetata kohale või toimetatakse kohale hoopis muu kaup, kui see, mida Ostja ootas (nt DVD asemel saadetakse kassett; kohaletoimetatud kaubad ei ole uued, ehkki neid reklaamiti uutena; kauba kogus ei vasta tellitule; kaubad on transpordi käigus kannatada saanud jne). Kaubad loetakse nõuetele vastavaks, kui Kaupmees on Ostjale eelnevalt kauba puudustest teatanud.

56. Paysera ei vaata läbi vaidlusi käesolevas Lisas sätestatud juhtudel, kui vaidlus on põhjustatud järgmistest asjaoludest:

56.1. Ostja maksab osutatud teenuste ja muu immateriaalse ostu eest;

56.2. Ostja maksab kinnisvara, sõiduki, väärtpaberite, kunstiteoste ja antiikesemete eest.

57. Enne Paysera poole pöördumist peab Ostja võtma ühendust otse Kaupmehega.

58. Kaupmees on kohustatud viivitamata (hiljemalt ühe tööpäeva jooksul) vastama Ostja pöördumisele, mille Ostja on Kaupmehele esitanud Kaupmehe kontol märgitud kontaktandmete kaudu.

59. Kui Ostjal ei õnnestu lahendada vaidlust Kaupmehega, siis lahendab selle Paysera. Et Paysera'l oleks võimalik vaidlust lahendama asuda, on Ostja kohustatud:

59.1. täitma Kontol asjakohase vormi või saatma Paysera'le teate e-posti aadressile klienditugi@paysera.ee hiljemalt 30 (kolmekümne) päeva jooksul kauba eest maksmise päevast arvates. Kui vaidlus tuleneb kauba saatmata jätmisest, siis tuleb teade saata alates 7. (seitsmendast) päevast pärast kohaletoimetamise tähtaja lõppemist;

59.2. esitama kõik Paysera poolt nõutavad olulised andmed ja dokumendid hiljemalt 3 (kolme) päeva jooksul alates vastavasisulise nõude saamisest Paysera'lt. Lisaks võib Paysera nõuda Ostjalt tõendeid, et Ostja on kauba Kaupmehele tagastanud.

60. Pärast seda, kui Paysera on saanud Ostjalt teate ja nõutavad lisadokumendid, võtab Paysera ühendust Kaupmehega, paludes tal esitada kohustuste nõuetekohast täitmist kinnitavad selgitused ja tõendid. Kaupmees kohustub esitama Paysera'le kõik olemasolevad andmed ja dokumendid hiljemalt 3 (kolme) päeva jooksul alates vastavasisulise nõude saamisest Paysera'lt.

61. Pärast kõikide kogutud andmete ja teabe läbivaatamist teeb Paysera otsuse Ostja või Kaupmehe kasuks. Kuna Paysera ei ole kohus ega vahekohus, võtab Paysera otsuseid vastu mõistlikkuse ja aususe põhimõtetele tuginevate kriteeriumite alusel. Paysera otsus ei pea langema kokku otsusega, mille võtab vastu kohus, kui Ostja või Kaupmees otsustavad siiski lahendada vaidluse kohtus. Paysera'l on õigus keelduda otsuse vastuvõtmisest puudulike andmete või muude oluliste põhjuste tõttu.

62. Vaidluse lahendamise ajal on Paysera'l õigus hoida vaidlusalune summa Kaupmehe Paysera kontol kinni.

63. Kui Paysera teeb otsuse Ostja kasuks, siis on Paysera'l õigus kohustada Kaupmeest tagastama Ostjale vaidlusalune rahasumma ja saatmiskulud (või Paysera kannab summa Kaupmehe kontolt Ostjale, kui ta pidas Kaupmehe rahalised vahendid vaidluse lahendamise ajal kinni) ning kohustada Ostjat tagastama Kaupmehele ostetud kaup Kaupmehe kulul.

64. Paysera otsus on Ostja ja Kaupmehe jaoks soovitusliku iseloomuga. Ostja ja Kaupmees kohustuvad tegutsema ausalt ja jälgima Paysera otsust.

65. Käesolevas Lisas on täpsustatud otsese teenusepakkuja poolt teenuste otsestele kasutajatele ehk Kaupmeestele esitatavad nõuded, mida Kaupmees kohustub järgima. Kui otsene teenusepakkuja paneb Payserale vastutuse põhjusel, et Kaupmees on kohustusi rikkunud, siis on Kaupmees kohustatud hüvitama kõik asjaomased otsesed ja kaudsed kahjud.

66. Käesoleva Lisa sätted, millega reguleeritakse Ostja ja Kaupmehe vaheliste vaidluste lahendamist, ei võta Ostjalt ega Kaupmehelt õigust pöörduda oma rikutud õiguste kaitseks kohtu või muu pädeva asutuse poole.

Lepingu ajalugu

Ostjatelt maksete kogumine interneti kaudu lepingu versioon enne 27.10.2020