Pdf
Tagasi nimekirja juurde

Teabe uuendamise kuupäev: 28.09.2018

Maksete kogumine interneti kaudu maksekaardiga

Mõisted

Üldleping ‒ makseteenuste üldleping, mille tingimusi kaupmehe suhtes kohaldatakse.

Deposiit – kaupmehe Paysera kontol reserveeritud rahalised vahendid, mis on mõeldud vaidluste käigus ostjate poolt kaupmehe vastu esitatud nõuete tagamiseks.

Veebipood – kaupmehe veebileht, mis on märgitud küsimustikku ja mille kaudu kaupmees oma kaupu ja teenuseid osutab.

Tagasimakse – kliendi vastu esitatud nõue raha tagasimaksmiseks tehingu vaidlustamise korral ICCO regulatsioonide kohaselt.

Küsimustik – küsimustik, milles kaupmees esitab üksikasjalikud andmed enda, oma veebipoe, kaupade ja teenuste ning vastuvõetavate kaartide kohta. Küsimustik moodustab selle lisa lahutamatu osa.

Kaart – Visa, Visa Electroni, MasterCardi või Maestro maksekaart, mida kasutatakse tehingute tegemiseks.

Kaardi omanik – juriidiline või füüsiline isik, kes maksab kaupmehe teenuste ja/või kaupade eest veebipoes kaardiga.

Kaupmees – Paysera süsteemi klient, Euroopa Liidu liikmesriigi registrikeskuses registreeritud juriidiline isik, kes on sõlminud Payseraga üldlepingu ning kes kasutab kaupu ja teenuseid müües üht või mitut Paysera süsteemis kättesaadavat kaupmeestele mõeldud maksete kogumise teenust ning soovib kasutada Paysera poolt edasimüüdavat interneti kaudu maksekaardi abil maksete kogumise teenust.
(*Selgitus: kui makseteenuste üldlepingu sätteid kohaldatakse kõikidele klientidele – nii kaupmeestele kui ka muudele klientidele – siis kasutatakse mõistet "klient", kui makseteenuste üldlepingu sätteid kohaldatakse ainult kaupmeestele, kasutatakse mõistet "kaupmees").

PCI DSS – maksekaarditööstuse andmeturbestandard.

Ostja – maksete kogumise süsteemi kasutava kaupmehe osutatud teenuste ja müüdud kaupade eest maksja ja/või teenuste ja kaupade lõppsaaja.

Projekt – üksikasjalik kirjeldus kaupmehe pakutavatest kaupadest ja/või teenustest, mille eesmärk on koguda ostjatelt makseid osutatud teenuste või müüdud kaupade eest süsteemis viidatud viisil.

Partnerpank – pank, mis pakub kaartide vastuvõtmise ja haldamise teenust ning teeb koostööd Payseraga, pakkudes kaupmeestele kaardimaksete vastuvõtmise lahendusi, st AS Latvijas pasta banka, reg-nr LV50103189561, aadress Brīvības 54, Riia, Läti, LV-1011, www.lpb.lv, info@lpb.lv.

Korduvmaksete teenus – teenus, mille kaudu saab kaupmees pakkuda ostjale arvete automaatset esitamist koos võimalusega arvata maksesumma automaatselt ostja kontolt maha ja (või) kasutada selleks ostja maksekaarti.

Ostu tühistamise reeglid – kaupmehe poolt üldsusele avaldatud ja kinnitatud reeglid kaupmehe veebipoes tehtud kaupade ja/või teenuste ostutehingute tühistamiseks.

Liides – Paysera ja kaupmehe vaheline liides (tarkvara), mis tagab tehingute autoriseerimisteadete vastuvõtmise ja kaartide haldamise reaalajas.

Tehing – finantstoiming, mis on tehtud kaupade või teenuste ostmiseks veebipoest kaardi abil.

Tehingu andmed – teave tehingu ning tehingu tegemiseks ja kaardi omaniku identifitseerimiseks kasutatud kaardi kohta.

ICCO – rahvusvahelised VISA ja/või MasterCardi krediitkaardiasutused.

Üldsätted

1. Maksete interneti kaudu kogumise teenus annab kaupmehele võimaluse koguda ostjatelt makseid süsteemis viidatud kaartidega.  

2. Teenuse kasutamise korral kohaldatakse kaupmehe suhtes kõiki üldlepingu ja lisa "Maksete kogumine ostjatelt interneti kaudu" tingimusi, selles lisas nimetatud lisatingimusi ja ICCO reegleid. Kaupmees kinnitab, et on tutvunud siinsete tingimustega ja kohustub neid täitma. Kui lepingu, selle lisade ja ICCO reeglite tingimustes esineb lahknevusi, kohaldatakse ICCO reegleid. Selles lisas määratletud mõisteid kasutatakse üldlepingus sätestatud tähenduses.

3. Selle teenuse kasutamiseks esitab kaupmees Payserale oma projekti, andmed tegevuse peakontori koha, tegevuses kasutatavad (äri)nimed ja muud Paysera poolt süsteemis nõutavad dokumendid. Teenust osutatakse pärast seda, kui kaupmees on kõik nõutavad dokumendid ja andmed Payserale esitanud.

4. Payseral on selgitusi esitamata õigus keelduda projekti kinnitamisest ja kaupmehele teenuste osutamisest.

5. Teenust asutakse osutama pärast seda, kui Paysera on kaupmehe projekti kinnitanud ja saanud kaupmehelt kõik nõutavad dokumendid ning kaupmees on teinud integreerimisprotseduurid Paysera integreerimise juhendi kohaselt.

6. Selles lisas sätestatakse ja nähakse ette interneti kaudu maksete kogumise tingimused ja poolte kohustused olukordades, kus ostja tasub kaupmehele interenti teel kaardiga.

7. Selle lisa koostamisel on järgitud Euroopa Liidu õigusakte, millega reguleeritakse makseteenuste ja kaardimakseteenuste osutamist, VISA ja MasterCardi asutuste eeskirju ning Paysera partnerpankade kehtestatud kaartide kasutamise reegleid.

8. See lisa on üldlepingu lahutamatu osa, mistõttu neid tõlgendatakse ja käsitletakse koos lepinguliste dokumentide üleüldise konteksti kohaselt.

9. Lisa kohaldatakse üksnes juriidiliste isikute suhtes, kes on registreeritud Euroopa Liidu liikmesriigi registrikeskuses ning kes on sõlminud Payseraga üldlepingu.

Kaupmehe õigused ja kohustused

10. Kaupmees kohustub:

10.1.võtma kaardi omanikult vastu kaarte, mis on märgitud kaupmehe täidetud küsimustikku kui makseinstrumendid, mida on lubatud kasutada kaupade ja teenuste ostmiseks kaupmehe veebpoest;

10.2. tasuma teenuste osutamise eest teenustasu, mis on näidatud siin;

10.3. kui kaardi omanik keeldub ostetud kaubast ja/või teenusest või kui kaupmees ei tarni kaupu ja/või teenuseid nõuetekohaselt, kohustub kaupmees tagastama pärast asjakohase teabe saamist kaardi omanikule tehingu summa täies ulatuses või osaliselt kaupmehe kehtestatud ja ostjatele avalikult kättesaadavaks tehtud ostude tühistamise reeglite kohaselt;

10.4. pärast tagasimakse nõuet puudutava teate saamist Payseralt kohustub kaupmees teavitama Paysera't oma otsusest kolme kalendripäeva jooksul: kaupmees võib otsustada tagasimakse tegemise või vaidlustamise kasuks, esitades Payserale tehingut kinnitavad dokumendid. Kui kaupmees ei ole ostja kaebuse ja tagasimakse nõudega nõus ning vaidlustab selle, peab ta kandma kõik vaidlusest tulenevad kulud, sealhulgas kaebuse ja edasikaebamise menetlemise tasu ning võimalikud vahekohtu kulud;

10.5. kasutama kaartide vastuvõtmiseks veebipoes üksnes Paysera loodud liidest;

10.6. tagama, et kaupmehe töötajad või esindajad vastutaksid selle lisa, ICCO reeglite ja nende muudatuste täitmise eest;

10.7. tegema Payseraga koostööd ja osutama Payserale igakülgset abi kaartide omanike poolt veebipoes tehtud tehinguid puudutavate vaidluste korral;

10.8. teavitama Paysera't kaartide ja selles lisas kehtestatud kohustuste täitmisega seotud pettustest ja volitamata tegevustest;

10.9. võtma vastu kõik kehtivad ja nõuetekohaselt idenditud kaardid kui instrumendid sularahata maksete tegemiseks kaupade ja/või teenuste eest, näidates tehingu tegemise ajal kaupade ja/või teenuste hinna;

10.10. tagama oma veebipoe vastavuse ICCO nõuetele;

10.11. saatma Paysera poolt nõutavad tehingut kinnitavate dokumentide koopiad hiljemalt kolme kalendripäeva jooksul alates nõude saamisest (faksiga, e-postiga, tähtkirjaga või muul kättetoimetamise kinnitamist võimaldaval viisil). Kui kaupmees ei saa nõutavaid dokumente eespool nimetatud tähtaja jooksul saata, peab ta sellest kirjalikult teatama, märkima dokumentide saatmise aja ning esitama dokumentide õigel ajal saatmata või üleüldse saatmata jätmise põhjuse. Kui Paysera esindaja saabub kaupmehe asukohta, on tal õigus saada tehingut kinnitavate andmete koopia;

10.12. järgima Paysera üldlepingut ja selle lisasid, partnerpankade juhendeid (kui need on lepinguliste kohustuste täitmise ajal esitatud) ja rahvusvaheliste krediitkaardiasutuste eeskirju. See kohustus kehtib ka kaartide vastuvõtmise reeglite, korralduste ja nõuete kohta, mis on kehtestatud pärast selle lisa allkirjastamist;

10.13. täitma ja esitama Payserale küsimustiku (originaali);

10.14. hoidma Paysera nõudmisel ära selle lisa ja ICCO reeglite rikkumine kolme päeva jooksul alates nõude saamise päevast;

10.15. kasutama maksete kogumise teenust üksnes nendes veebipoodides ja nendel veebiaadressidel (URL), mille ta märkis Payserale esitatud ja kinnitatud küsimustikku. Kui kinnitatud küsimustikus esitatud teabes ilmnevad mis tahes muudatused, peab kaupmees sellest Paysera't viivitamata teavitama ning Paysera kinnitab need sama korra kohaselt nagu küsimustiku puhul.

10.16. Paysera esitatud nõudmise korral tegema viivitamata oma veebilehele muudatused ning muud vajalikud ja nõuetekohased toimingud, et tagada kaupmehe tegevuse vastavus kaubamärkide kasutamist käsitlevatele ICCO reeglitele;

10.17. esitama kõik Paysera poolt nõutavad dokumendid ja teabe (kui kaupmees ei täida nõudeid, on Payseral õigus teenuste osutamine lõpetada). 

11. Kaupmehel on keelatud:

11.1. võtta ostjalt kaardimakse tegemise eest lisatasu (välja arvatud juhul, kui see on sätestatud õigusaktidega ning kooskõlastatud Paysera ja partnerpangaga ICCO reeglite kohaselt). Kui lisatasu on õigusaktidega sätestatud, siis peab see sisalduma tehingu summas ja seda ei ole lubatud eraldi koguda;

11.2. kehtestada minimaalset tehingusummat;

11.3. võtta vastu kaarti kui maksevahendit eesmärgiga, katta või refinantseerida muud kohustust, mida ei ole selles lepingus või küsimustikus nimetatud;

11.4. väljastada tehingu eest või selle tühistamise järel sularaha;

11.5. väljastada veksleid, tšekke või muid maksedokumente tulevaste maksete tegemiseks;

11.6. jaotada tehingut eraldi osadeks;

11.7. säilitada kaardi omaniku andmeid, kaardi numbrit ja kehtivusaega, CVC/CVV koodi ja muud kaardi omaniku või kaardi kasutamisega seotud teavet ega seda kolmandatele isikutele avaldada. See kaupmehe kohustus on tähtajatu;

11.8. võtta kaarti makseinstrumendina vastu kolmanda isiku äritegevuse tarbeks;

11.9. väljastada tehingu tulemusena e-raha;

11.10. kasutada kaardi andmeid muudeks eesmärkideks kui tehingu töötlemine enne ja pärast tehingut ning tehingu tegemise ajal;

11.11. esitada täitmiseks tehingut, mis ei ole tõene ega kaardi omaniku poolt autoriseeritud, kui kaupmees teadis sellest või pidi teadma, samuti tehingut, mis tehakse kaupmehega kokkuleppel pettuse eesmärgil. Selle lisa tingimuste täitmisel vastutab kaupmees oma töötajate, agentide, vahendajate ja esindajate tegevuse eest;

11.12. avaldada kolmandatele isikutele ükskõik millist teavet, mis on kaupmehele teatavaks saanud selles lisas sätestatud kohustuste täitmise jooksul.

12. Kaupmees kinnitab ja nõustub, et:

12.1. ICCO on kaartide kaubamärkide ainuomanik;

12.2. ICCO-l on igal ajal ilma etteteatamiseta ja mis tahes põhjusel õigus viivitamata keelata kaupmehel kaardi kaubamärgi kasutamine ja/või nõuda kaupmehega sõlmitud asjakohase lisa lõpetamist (see õigus on ka partnerpangal);

12.3. ICCO-l on igal ajal õigus nõuda ICCO reeglite rakendamist ja keelata kaupmehel mis tahes tegevuse tegemine, mis võib ICCO-le kahju tekitada, sealhulgas kahjustada ICCO ärialast mainet ning avaldada ebasoodsat mõju andmevahetussüsteemi usaldusväärsusele ja ohustada ICCO konfidentsiaalsete andmete turvalisust;

12.4. kaupmees on kohustatud järgima kõiki ICCO reegleid ning nende asjakohaseid muudatusi ja täiendusi;

12.5. kaupmees ei vaidlusta kaartide kaubamärkide omandiõigust;

12.6. kaupmees hoidub igasugusest tegevusest, mis võib takistada või segada ICCO-l oma õigusi rakendamast.

13. Erandjuhul ja teenuste edasise osutamise eesmärgil võib partnerpank või ICCO nõuda kaupmehelt eraldi lepingu sõlmimist partnerpangaga ja/või täiendava küsimustiku täitmist ja/või muude partnerpanga poolt nõutavate dokumentide esitamist.

Paysera õigused ja kohustused

14. Paysera edastab liidese kaudu kaupmehelt tehingu kohta saadud teabe partnerpangale ning partnerpanga vastuse tehingu kohta kaupmehele.

15. Payseral on õigus nõuda teavet tagasimaksete kohta ja muud kaupmeest puudutavat teavet, mida nõuab partnerpank või ICCO.

16. Paysera teavitab kaupmeest, et nii Payseral kui ka partnerpangal on õigus:

16.1. hoida tehingu summat kuni 5 tööpäeva jooksul kinni, kui ICCO nõuete või soovituste kohaselt on tehingut vaja kontrollida;

16.2. hoida tehingu summat kuni 180 päeva jooksul kinni, kui ICCO reeglite kohaselt on esitatud tagasimakse taotlus või esineb reaalne oht, et selline taotlus esitatakse;

16.3. hoida tehingu summat ja muude tehingute autoriseerimist kinni, kui ilmneb rahapesu või muu kahtlase tehingu tegemise kahtlus.

17. Payseral on õigus:

17.1. arvata kaupmehe Paysera kontolt maha tagasimakse taotlusega nõutavad tehingusummad ICCO reeglite kohaselt;

17.2. hoida kinni rahaliste vahendite summa, mis vastab ükskõik millisele Paysera või partnerpanga poolt kaupmehe suhtes esitatud nõudele;

17.3. kontrollida, kas kaupmehe tegevus on kooskõlas selle lisa tingimustega;

17.4. Payseral on õigus nõuda ja kaupmees on kohustatud Payserale esitama liidese ühendamise ning maksete haldamise ja tühistamisega seotud sise-eeskirjad hiljemalt 7 kalendripäeva jooksul alates vastavasisulise nõude saamisest;

17.5. pidada kaupmehe Paysera kontol kinni kõikide kulude summad, sealhulgas partnerpanga või ICCO esitatud trahvid, kohtukulud ja vaidlusaluste tehingute summad, mida Payseral tuleb kanda kaupmehe tegevuse ja tema veebipoes tehtud tehingute tõttu.

18. Paysera kohustub tagama, et Paysera täidab kõiki Paysera suhtes kohaldatavaid PCI DSS nõudeid ulatuses, mis on seotud maksekaartide andmete salvestamise, töötlemise ja edastamisega ning turvalisus ja säilitamiskeskkonnaga.

Maksed

19. Paysera kohustub krediteerima ostjate tehtud tehingute summad, v.a teenustasud, kaupmehe Paysera kontole. Teenustasude suurused on esitatud siin.

20. Payseral on õigus pidada kaupmehe kontol kinni deposiiti kuni 180 päeva jooksul (kui tagasimakse nõudeid ei ole esitatud). Deposiidi tavasuurus ja selle kinnipidamise tähtajad on esitatud siin. Payseral on õigus kehtestada iga kaupmehe jaoks teistsuguse suurusega deposiidid ja nende kinnipidamise tähtajad.  

21. Payseral on õigus arvata kaupmehe Paysera kontolt maha järgmised summad: 

21.1. tehingu summa, kui Paysera on saanud partnerpangalt teate ICCO reeglitele vastava tagasimakse taotluse kohta; 

21.2. kaupmehele partnerpanga ja/või ICCO poolt esitatud trahvid tehingut puudutava teabe mitteõigeaegse esitamise eest;

21.3. kulud, mis on Payseral tekkinud kaupmehe tehtud vea tõttu kaardi vastuvõtmisel või tehingu tegemisel või valede, ebaõigete andmete esitamise tõttu; 

21.4. tekkinud kulud või kehtestatud trahvid, kui kaupmees on rikkunud ICCO reegleid, sealhulgas olukorrad, mis on seotud tagasimaksete, pettuse eesmärgil tehtud tehingute summade ja tehingute töötlemisega. Tekkinud kulud hõlmavad nii Paysera kui ka partnerpanga kulusid, kui ICCO esitab trahvinõude, mis on seotud kaupmehe tehingu(te)ga; 

21.5. Payseral tekkinud kulud või kehtestatud trahvid, kui kaupmees avaldab kaardiga seotud andmed kolmandatele isikutele või kasutab selle lisa alusel saadud teavet muul ebaseaduslikul või ebaausal viisil;

21.6. Payseral tekkinud kulud või kehtestatud trahvid, kui kaupmees ei ole tehingu andmeid salvestanud (välja arvatud tundlikke andmeid, mille salvestamine on PCI DSS nõuete kohaselt keelatud); 

21.7. Payseral tekkinud kulu, kui kaupmees rikub üldlepingut ja/või seda lisa.

22. Kui kaupmees rikub ICCO reegleid ja selle tulemusel kehtestab ICCO partnerpangale või Payserale trahvi, siis on Payseral õigus arvata kaupmehe Paysera kontolt maha summa, mis katab kõik trahvid ja muud kulud, mis on põhjustatud kaupmehe poolsest täielikust või osalisest rikkumisest, ning kõik Paysera ja partnerpanga kulud, mis on seotud rikkumiste ärahoidmisega. 

23. Kui kaupmehe Paysera kontol ei ole piisavalt rahalisi vahendeid, et katta sellest lisast tulenevaid trahve, kulusid ja muid finantskohustusi, siis kohustub kaupmees tasuma Payserale nõutava summa 5 tööpäeva jooksul alates vastavasisulise teate saamisest Payseralt, kandes nõutava summa Paysera poolt viidatud kontole. 

24. Kaupmees annab Payserale tagasivõtmatud volitused arvata kaupmehe kontolt maha kaupmehe kaebuste ning tagasimaksete või trahvide vaidlustamisega seotud menetluskulud ilma igakordse volituste täiendava kinnitamiseta. 

25. Selle lisa allkirjastamisega kinnitab kaupmees, et tema tegevus on seaduslik ja jääb seaduslikuks selle lisa kehtivusaja jooksul, ning vastab kaupmehe asukohas kehtivatele õigusaktidele ja ICCO reeglitele.

Rikkumiste klassifikatsioon ICCO kohaselt ja poolte kohustused

26. A-klassi rikkumiste all mõeldakse kaupmehe tegevusi, mis on seotud ebaseaduslike ravimite müügi, lastepornograafia, zoofiilia, tubakatoodete müügi, hasartmängude, sunduse, vihkamise ja vägivalla õhutamise ning kolmandate poolte maksete töötlemise ja kogumisega. Kui kaupmees rikub ICCO nõudeid või paneb toime ICCO reeglite kohaselt A-klassi rikkumise, siis on Payseral õigus võtta kaupmehe suhtes järgmised meetmed ilma ette hoiatamata:

26.1. arvata kaupmehe mis tahes kontolt maha trahv summas 1000 eurot iga päeva eest alates selle lisa allkirjastamise päevast;

26.2. arvata kaupmehe mis tahes kontolt maha trahvid, mille ICCO on määranud oma reeglite rikkumise eest;

26.3. hoida rahalisi vahendeid kinni seni, kuni nimetatud rikkumine on likvideeritud ja määratud trahvid tasutud;

26.4. lõpetada viivitamata teenuste osutamine selle lisa kohaselt ja, erandjuhtudel, muude lisade ja üldlepingu kohaselt.

27. B-klassi rikkumised on sellised rikkumised, mis ei kuulu A- ega C-klassi rikkumiste alla, näiteks BRAM-i (Business Risk Assessment and Mitigation) ehk äririski hindamise ja maandamise programmi rikkumine (tooted või teenused on ebaseaduslikud ja nende müük rikub ICCO mainet); liiga palju tagasimakseid (tagasimaksete arv ületab 50 ja/või 0,50% kõikidest kuu tehingutest); pettusega sõlmitud tehingud; andmete avalikustamine (kaupmees on tahtlikult või hooletuse tõttu ebaseaduslikult ja ilma volitusteta avaldanud ja kasutanud kasutajate andmeid või loonud tingimused nende avalikustamiseks või kasutamiseks); selle lepingu oluline rikkumine (nt kaupmees on esitanud enda ja oma tegevuse kohta valeandmeid). Kui kaupmees rikub ICCO nõudeid või paneb toime B-klassi rikkumise, siis on Payseral õigus võtta kaupmehe suhtes järgmised meetmed ilma ette hoiatamata:

27.1. arvata kaupmehe mis tahes kontolt maha trahv summas 500 eurot iga päeva eest alates selle lisa allkirjastamise päevast;

27.2. arvata kaupmehe mis tahes kontolt maha trahvid, mille ICCO on määranud oma reeglite rikkumise eest;

28. C-klassi rikkumiste all mõeldakse veebipoe esitatud teabe mittevastavust järgmistele nõuetele: veebilehe staatus; ettevõtte sertifikaat, nimi ja aadress; müüdud toodete või teenuste kirjeldus (sealhulgas suurused ja fotod); rahvusvaheliste krediitkaardiasutuste logod; makseviiside kirjeldus, sealhulgas maksevaluuta, klienditoe kontaktandmed, sh postiaadress ja telefoninumber, kaupade ja raha tagastamise reeglid, kasutaja isikuandmete turvalisuse põhimõtted, kaardiandmete edastamise turbenõuded, omandiõigused; kasutajate võimalus nõustuda kaupade ja raha tagastamise reeglitega; ostutingimused, mis on kaardi omanikule tellimuse esitamise ajal nähtavad. Kui kaupmees rikub ICCO nõudeid või paneb toime C-klassi rikkumise, siis on Payseral õigus võtta kaupmehe suhtes järgmised meetmed ilma ette hoiatamata:

28.1. arvata kaupmehe mis tahes kontolt maha trahv summas 100 eurot iga päeva eest alates selle lisa allkirjastamise päevast;

28.2. arvata kaupmehe mis tahes kontolt maha trahvid, mille ICCO on määranud oma reeglite rikkumise eest;

29. Eespool kirjeldatud klassifikatsioon ja vastutus sõltub ICCO-st ja kaupmees kohustub hüvitama trahvi, mille on kehtestanud ICCO või partnerpank kaupmehe poolt toime pandud rikkumise tõttu.

30. Kaupmees kohustub samuti tasuma trahvi summas 25 000 eurot selle lisa sätete iga tõsise rikkumise eest.

31. Paysera ei vastuta kaupmehe ega kolmandate isikute kahjude eest, mis on tekkinud sideettevõtete, muude pankade või muude kolmandate isikute tegevuse või tegevusetuse tõttu.

32. Paysera ei vastuta kaupmehe kahjude eest, mis on tekkinud selle lisa või üldlepingu tingimuste kohaselt tehtud tehingu rahaliste vahendite kinnipidamise või peatamise tõttu.

Teenuste osutamise lõpetamine

33. Payseral on õigus teenuste osutamine ühepoolselt ja lisa kohaselt lõpetada ning peatada koostöö kaupmehega teda sellest teavitades, kui Paysera on teinud kindlaks, et:

33.1. kaupmees esitab Payserale valeteavet;

33.2. kaupmees ei ole Paysera't teavitanud kaupmehe õigusliku seisundi muutumisest või muust olulisest teabest, mille esitamine on selles lisas ette nähtud;

33.3. kaupmees ei järgi ICCO nõudeid ega soovitusi või rikub selle lisa sätteid;

33.4. kaupmees on maksejõuetu;

33.5. kaupmehe Paysera konto on arestitud;

33.6. kaupmees on seotud tegevusega, mis võib rikkuda Paysera, partnerpanga või ICCO mainet;

33.7. kaupmees teeb tehinguid, mida peetakse pettuseks ja/või ebaseaduslikuks tegevuseks;

33.8. kaupmees, rikkudes kehtestatud korda, kasutab maksekaartidega maksete kogumise teenust veebiaadressidel (URL), mida kaupmees ei ole oma projektis ega selle muudatustes nimetanud ja Paysera kinnitanud;

33.9. seda nõuab ICCO või partnerpank;

33.10. muudel olulistel juhtudel.

34. Teenuste osutamise lõpetamise hoiatus ei vabasta kaupmeest kohustusest hüvitada kõik kahjud, samuti ei vabasta see teisi kaupmehi kohutuste täitmisest Paysera ees.

35. Payseral on õigus lõpetada teenuste osutamine selle lisa kohaselt ilma ette hoiatamata, kui partnerpank keeldub seda teenust osutamast või tal ei ole õigust seda teenust osutada ega asjakohast kaardi kaubamärki kasutada, ning kui Paysera kaotab õiguse asjakohast teenust osutada.

36. Lisa jõustub pärast seda, kui kaupmees on elektrooniliselt (digiallkirjaga) väljendanud oma nõusolekut selle tingimustega ja esitanud täidetud küsimustiku.

37. Selle lisa tingimustega nõustumisega kinnitab klient, et tal on kõik õigused ja volitused selle teenuse tellimiseks juriidilise isiku nimel.

Korduvmaksete teenusega seotud erisätted

38. Korduvmaksete teenuse kasutamiseks esitab kaupmees Payserale asjakohase projekti või projekti muudatuse. Lisaks selle peatüki punktides sätestatule kohaldatakse korduvmaksete teenust kasutava kaupmehe suhtes kõiki eespool toodud tingimusi.

39. Korduvmaksete teenuse kasutamiseks peab kaupmees sõlmima ostjaga korduvmaksete lepingu (edaspidi: KML), mille kohaselt peab kaupmees:

39.1. saama ostjalt makse- või müügikohas selgesõnalise nõusoleku tasu mahaarvamiseks korduvate teenuste eest ning leppima kokku, millise aja jooksul see nõusolek kehtib;

39.2. esitama ostjale nõusoleku saamise korral järgmised andmed:

39.2.2. maksekuupäev ning kas see on fikseeritud või muutuv;

39.2.3. kokkulepitud suhtlusviis edasiseks teabevahetuseks.

39.3. säilitama antud nõusoleku tõendi selles vormis, milles see anti (nt e-kiri, muu elektrooniline kanne või paberdokument või protsessi kirjeldus, kui selgesõnaline nõusolek anti protsessi käigus ja protsessi jätkamine ei ole nõusolekuta võimalik), korduvmakse kehtivuse aja jooksul ning esitama selle nõudmise korral Payserale (või ostja kaardi väljastajale).

40. Kõik korduvmaksed tuleb autoriseerida. Korduvmakse autoriseerimata jätmist või varem tagasi lükatud korduvmakse kliiringuks esitamata jätmist võidakse käsitada ICCO nõuete rikkumisena.

41. Kaupmees peab tagama, et ta ei:

41.2. ei lisa mingeid tasusid ega makseid peale nende, mis on sätestatud KML-is;

41.3. ei esita korduvmakset täitmisele, kui ta saab vastuse, mis teavitab edasiste maksete autoriseerimise tühistamisest;

41.4. esita valesid ega eksitavaid autoriseerimisandmeid eesmärgiga eirata kaardi peatamisega seotud juhiseid;

41.5. salvesta kaardiandmeid pärast autoriseerimist.

42. Kaupmees kohustub:

42.1. tagama arvete esitamise lõpetamise kohe, kui klient on tühistamise tingimused täitnud, ning esitama kliendiel tühistamise kinnituse ja teabe selle kohta, millal on viimase makse tähtaeg, kui seda makset ei ole veel tehtud, või millal makse töödeldakse;

42.2. teavitama klienti, kui kaupu või teenuseid ei ole võimalik tarnida või pakkuda kokkulepitud kuupäeval;

42.3. koolitama oma müügi- ja klienditeeninduspersonali korduvmaksete seadistamise ja täitmiseks esitamise korra küsimustes.

43. Kaupmees on kohustatud kasutama kokkulepitud teabevahetusviise ja teavitama klienti enne korduvmakse tegemist või kohe pärast selle töötlemist, kui kehtib ükskõik milline järgmistest tingimustest:

43.1. viimasest korduvmaksest on möödas üle kuue kuu;

43.2. KML-i on muudetud, sealhulgas on muutnud korduvmakse summa või kuupäev.

44. Kaupmees on kohustatud:

44.1. tagama võimaluse korduvmakse tühistamiseks veebi teel;

44.2. kontrollima kliendi taotlusi, mis on tehtud korduvmaksete tühistamiseks või mitteuuendamiseks;

44.3. kui tühistamise taotlus laekus liiga hilja selleks, et takistada viimase korduvmakse tegemist kliendi kontolt, töötlema selle makse võimalikult kiiresti ja teavitama sellest klienti.

44.4. Kui klient vaidlustab korduvmakse ja/või tema kaardi väljastaja algatab tagasimakse protsessi, siis ei reguleerita seda Visa Europe reeglite kohaselt. Kaupmees peab lahendama need küsimused otse kliendiga.