Pdf
Tagasi nimekirja juurde

Uuendatud: 29.07.2020

Maksete kogumine maksekaartidega Internetis

Mõisted

Üldleping – Makseteenuste osutamise üldleping, mille tingimused kehtivad Kaupmehe suhtes.

Deposiit – Kaupmehe Paysera kontol reserveeritud rahalised vahendid, mis on mõeldud maksjate poolt Kaupmehele esitatud vaidlustest tulenevate nõuete rahuldamiseks.

E-pood – Küsimustikus Kaupmehe poolt märgitud Kaupmehe veebileht, kus Kaupmees pakub oma kaupu ja teenuseid.

Tagasimakse – nõue Kliendi vastu raha tagastamiseks Tehingu vaidlustamisel vastavalt RMKO Reeglitele ja Sätetele.

Küsimustik – küsimustik, milles Kaupmees annab üksikasjalikku teavet enda, oma E-poe, kaupade ja teenuste ning aktsepteeritavate Kaartide kohta. Küsimustik on käesoleva Lisa lahutamatu osa.

Kaart – Visa / Visa Electron, MasterCard või Maestro maksekaart, mida kasutatakse Tehingute tegemiseks.

Kaardivaldaja – juriidiline või eraisik, kes tasub Kaardiga Kaupmehe kaupade ja / või teenuste eest E-poes.

Kaupmees – Paysera Süsteemi Klient, Euroopa Liidu riigi registris registreeritud juriidiline isik, kes on sõlminud Payseraga Üldlepingu ja kes müüb kaupu ja teenuseid, kasutades Süsteemis täpsustatud ja Paysera poolt Kaupmeestele pakutavat ühte või mitut maksete kogumise teenust, samuti kavatsedes kasutada Paysera poolt edasimüüdava Interneti kaudu Maksekaartidega maksete kogumise teenust.
(*Selgitus: kui makseteenuste üldlepingu sätteid kohaldatakse kõikidele klientidele – nii kaupmeestele kui ka muudele klientidele – siis kasutatakse mõistet "klient", kui makseteenuste üldlepingu sätteid kohaldatakse ainult kaupmeestele, kasutatakse mõistet "kaupmees".)

PCI DSS – maksekaarditööstuse andmeturbe standardid.

Ostja – maksete kogumise süsteemi kasutava kaupmehe osutatud teenuste ja müüdud kaupade eest maksja ja/või teenuste ja kaupade lõppsaaja.

Projekt – kaupmehe pakutavate kaupade ja/või teenuste üksikasjalik kirjeldus, mille eesmärk on koguda ostjatelt makseid osutatud teenuste ja müüdud kaupade eest süsteemis viidatud viisil.

Partnerpank – pank, mis pakub kaartide vastuvõtmise ja teenindamise teenust ning kellega Paysera teeb koostööd, pakkudes Kaupmehele võimalust aktsepteerida Ostjate makseid Kaartide abil (Wirecard Bank AG, aadress: Einsteinring 35, 85609 Ashheim, Saksamaa, www.wirecardbank.com, service@wirecardbank .com või AS Latvijas pasta banka, registreerimisnumber LV50103189561, aadress Brīvības 54, Riia, Läti, LV-1011, www.lpb.lv, info@lpb.lv).

Korduv makseteenus – teenus, mis võimaldab Kaupmehel pakkuda Ostjale võimalust tellida automaatne arveldusteenus, mille funktsioon on Ostja maksekaardi abil Ostja kontolt maksesumma automaatne ja / või regulaarne debiteerimine.

Tühistamiseeskirjad – avalikult kättesaadavad ja kinnitatud Kaupmehe reeglid, mis reguleerivad Kaupmehe E-poes kaupade ja / või teenuste ostude tühistamist.

Reeglid ja Sätted – kehtivad versioonid Visa tegevuse toimimise eeskirjadest Euroopas ja/või MasterCard'i Põhikiri ja Reeglid.

Liides – Paysera ja Kaupmehe vaheline liides (tarkvara), mis pakub Tehingu autoriseerimisteadete vastuvõtmist ja Kaartide reaalajas teenindamist.

Tehing – rahaline toiming, mille käigus kaupade või teenuste ost toimub E-poes Kaardi abil.

Tehinguandmed – teave Tehingu kohta ning teave Tehingu tegemiseks kasutatava Kaardi kohta ja Kaardivaldaja tuvastamiseks.

RKMO – rahvusvahelised Visa ja / või MasterCard maksekaartide organisatsioonid (inglise keeles ICCO - International Visa and/or MasterCard credit card organizations).

Üldsätted

1. Maksekaartide abil Interneti kaudu maksete kogumise teenus annab Kaupmehele võimaluse koguda Ostjatelt makseid, kasutades Süsteemis määratud maksekaarte.

2. Selle teenuse kasutamisel kehtivad Kaupmehe suhtes kõik Üldlepingu tingimused, Lisa “Ostjate maksete kogumine Interneti kaudu”, käesolevas Lisas täpsustatud lisatingimused, samuti RMKO reeglid. Kaupmees kinnitab, et tunneb neid tingimusi hästi ja nõustub neid järgima. RMKO Reeglid ja Sätted samuti rakenduvad Kaupmehele. Lepingu, selle Lisade ja RMKO Reeglite ja Sätete lahknevuse korral lähtutakse RMKO Reeglitest ja Sätetest. Käesolevas Lisas kasutatud mõisteid kasutatakse Üldlepingus määratletud tähenduses.

3. Enne teenuse kasutamise alustamist peab Kaupmees esitama Payserale:

3.1. Süsteemis loodud oma Projekti;

3.2. Paysera poolt esitatud täidetud Küsimustiku;

3.3. muud Paysera poolt nõutavad dokumendid.

Teenust osutatakse alles pärast seda, kui Kaupmees on esitanud kõik Paysera nõutud dokumendid ja teabe ning Paysera (või Partnerpank) kinnitab Kaupmehe.

4. Payseral on õigus keelduda Projekti kinnitamisest ja Kaupmehele teenuse osutamisest ilma põhjuseid selgitamata.

5. Teenuse kasutamise alustamiseks peab Kaupmees teostama tehnilise integratsiooni vastavalt Paysera antud juhistele.

6. Käesolevas Lisas sätestatakse ja nähakse ette interneti kaudu maksete kogumise tingimused ja poolte kohustused olukordades, kus ostja tasub kaupmehele interenti teel kaardiga.

7. Käesolev Lisa on koostatud vastavalt Euroopa Liidu seadustele, mis reguleerivad makseteenuste osutamist ja arveldusi maksekaartide abil, RMKO Reeglitele ja Sätetele, samuti Paysera Partnerpankade kehtestatud Kaartide kasutamise reeglitele.

8. Käesolev Lisa on Üldlepingu lahutamatu osa, seetõttu tuleb seda tõlgendada, võttes arvesse nende lepingudokumentide üldist konteksti.

9. Lisa kehtib ainult juriidilistele isikutele, kes on registreeritud mõne ELi riigi registrite keskuses ja on sõlminud Payseraga Üldlepingu.

Kaupmehe õigused ja kohustused

10. Kaupmees kohustub:

10.1. aktsepteerima Kaardivaldaja käest Kaupmehe Küsimustikus nimetatud Kaarte Kaupmehe E-poes pakutavate kaupade või teenuste maksevahendina;

10.2. tasuma vahendustasusid, mis on nimetatud siin;

10.3. kui Kaardivaldaja keeldub ostetud kaupadest ja / või teenustest või kui Kaupmees ei ole kaupu ja / või teenuseid korralikult väljastanud, saades vastava teabe, tagastama Tehingu summa Kaardivaldajale osaliselt või täielikult vastavalt Kaupmehe kinnitatud ja Ostjatele avalikult kättesaadavatele Tühistamiseeskirjadele;

10.4. Pärast Payseralt tagasimakse taotluse saamist teavitama Payserat oma otsusest 3 (kolme) kalendripäeva jooksul: kas ta tagastab tehingu summa Ostjale või vaidlustab seda, edastades Payserale Tehingu kinnitavad dokumendid. Kui Kaupmees ei nõustu Ostja kaebuse ja tagasimakse nõudega ning vaidlustab seda, peab ta katma kõik vaidluse tagajärjel tekkinud kulud, sealhulgas selliste vaidluste läbivaatamise ja vaidlustamise komisjonitasu, samuti vahekohtumenetluse võimalikud kulud;

10.5. kasutama E-poes ainult Paysera pakutavat Liidest, mis on mõeldud Kaartide vastuvõtmiseks;

10.6. tagama Kaupmehe töötajate või esindajate käesoleva Lisa, samuti RMKO Reeglite ja Sätete ja nende muudatuste rakendamisega seotud kohustuste täitmise;

10.7. tegema koostööd ja osutada Payserale vajalikku abi vaidluste korral seoses Kaardivaldaja Tehinguga E-poes;

10.8. teavitama Payserat kõigist Kaartidega seotud pettustest või volitamata toimingutest, samuti käesolevas Lisas toodud kohustuste täitmisest;

10.9. aktsepteerima kõiki kehtivaid, nõuetekohaselt tuvastatud Kaarte sularahata maksevahendina kaupade ja / või teenuste eest, märkides Tehingu ajal kaupade ja / või teenuste hinna;

10.10. veenduma, et tema E-pood vastab Reeglitele ja Sätetele ja muudele RMKO nõuetele;

10.11. saatma hiljemalt 3 (kolme) kalendripäeva jooksul pärast Paysera päringu saamist Paysera nõutud dokumentide koopiad, mis kinnitavad Tehingu (faksi, e-posti, tähitud kirjaga või muul viisil kättesaamist kinnitaval viisil). Kui Kaupmees ei saa vajalikke dokumente õigeaegselt saata, on ta kohustatud sellest kirjalikult teatama, märkides ära teabe laekumise kuupäeva, samuti põhjuse, miks teavet ei saadetud õigeaegselt või ei saa seda üldse esitada. Kui Paysera esindaja saabub Kaupmehe edundusse, on esindajal õigus saada Tehingu kinnitava teabe koopia;

10.12. järgima Paysera Üldlepingut ja Lisasid, Partnerpanga juhiseid (kui neid antakse lepinguliste kohustuste perioodil) ja Rahvusvaheliste maksekaardiorganisatsioonide reegleid. Kohustus kehtib ka pärast käesoleva Lisa allkirjastamist vastu võetud Kaartide vastuvõtmise eeskirjade, juhiste ja nõuete suhtes;

10.13. kinnitama, et Kaupmehe tegevus on seaduslik ja jääb seaduslikuks kogu Lisa kehtivuse ajal, et Kaupmees järgib praegu ja edaspidi tema riigi seadusi, samuti RMKO Reegleid ja Sätteid;

10.14. Paysera palvel ennetama käesoleva Lisa reeglite või RMKO Reeglite ja Sätete rikkumise. Kaupmees kohustub rikkumise ära hoidma 3 (kolme) päeva jooksul alates vastava teate saamise päevast;

10.15. Kaupmees võib Maksete kogumise teenust kasutada ainult Kaupmehe E-poodides ja ainult Kaupmehe esitatud Küsimustikus näidatud ning Paysera kinnitatud veebilehtede aadressidel (URL-id). Projektis ja / või Küsimustikus täpsustatud teabe muutumise korral teavitab Kaupmees sellest viivitamata Payserat ning Projekti ja / või Küsimustiku muudatused esitatakse ülevaatamiseks ja kinnitatakse samal viisil kui Projekt ja / või Küsimustik;

10.16. Pärast Paysera päringu saamist tegema viivitamatult muudatusi oma veebilehtedel, samuti võtma kasutusele vajalikud ja asjakohased toimingud tagamaks, et Kaupmees järgib RMKO kaubamärkide kasutamise reegleid;

10.17. esitama Payserale kõik nõutavad dokumendid ja teabe (kui Kaupmees ei täida kohustusi, on Payseral õigus teenuste osutamine peatada);

10.18. teavitama Payserat püsivalt kõigi oma filiaalide praegustest aadressidest, kõigist Kaupmehe nimedest, kelle all ta tegutseb, samuti esitama Kaupmehe poolt müüdavate kaupade ja teenuste täieliku kirjelduse;

10.19. teavitama Kaardivaldajaid selgelt ja arusaadavalt, milliseid Maksekaarte ta aktsepteerib või ei aktsepteeri, paigutades oma veebilehel vastavalt Partnerpanga nõuetele maksekaartide logo;

10.20. andma Kaardivaldajale kogu suhtluse vältel Kaupmehe kohta selget ja ühemõttelist teavet, et Kaardivaldaja saaks Kaupmeest eristada teisest osapoolest (näiteks Kaupmehele kaupade või teenuste pakkujast);

10.21. tagama Kaupmehe veebilehe vastavuse järgmistele nõuetele:

10.21.1. Kaupmehe veebilehel nähtaval kohal tuleb näidata Kaupmehe nimi, samuti muu teave;

10.21.2. Kaupmees peab tagama, et Kaardivaldaja saaks aru, et Kaupmees vastutab Tehingu, sealhulgas kaupade (füüsilise ja digitaalse) tarnimise ja teenuste osutamise, kliendi teenindamise ja vaidluste lahendamise eest vastavalt Tehingu tingimustele.

10.22. esitama Paysera taotlusel õigeaegselt kogu teave ja dokumendid, mida Paysera vajab käesoleva Lisa tingimuste täitmiseks. Kaupmees on kohustatud viivitamatult ja ilma eraldi nõudeta teavitama Payserat tema esitatud teabe muutustest (eelkõige avaliku eesmärgi, tootevaliku muutumisest; ettevõtte müügi või rentimise või muu omandiõiguse muutumise kohta; muutustest ettevõtte õiguslikus vormis või nime osas; muutustest Kaupmehe finantsseisundis) , mis võib ohustada Kaupmehe käesolevast Lisast tulenevate kohustuste nõuetekohast täitmist). Kaupmees kohustub Paysera nõudmisel esitama dokumendid, mis ei ole inglise keeles, notariaalselt kinnitatud tõlkega inglise keelde. Kaupmees kinnitab, et kogu esitatud teave on tõene ja õigeaegne;

10.23. järgima Kaupmehe ja tema tegevuse suhtes kohaldatavaid seadusi ja määrusi, eriti tarbijakaitseseadusi ja -määrusi. Kaupmees on kohustatud esitama Payserale teabe nende kaupade ja teenuste kohta, mida ta oma veebilehe kaudu levitab ja mille eest Kaartidega maksta pakub. Teave peaks olema selge, üksikasjalik, vabalt kättesaadav, õigeaegne, seadustega kooskõlas ja sisaldama järgmist teavet:

10.23.1. ettevõtte (Kaupmehe) täisnimi ja aadress, register, milles ettevõte on registreeritud, ettevõtte kood ja muu teave, mis vastavalt kehtivale seadusele tuleb näidata ettevõtte ametlikes dokumentides;

10.23.2. üldtingimused, tagasivõtmise ja / või tagastamise õigusi käsitlevad sätted, mis käsitlevad tagasimaksete töötlemist, ja vajaduse korral lepingueelne teave;

10.23.4. riigid, kuhu Kaupmees tarnib, samuti tarnetingimused;

10.23.5. valuuta, milles Kaupmees kaupade ja teenuste eest tasutakse;

10.23.6. aadress, kus Kaupmees osutab klienditeenindust, sealhulgas kõik saadaolevad sidevahendid;

10.23.7. andmekaitsesätted, eriti põhimõtted, mida Kaupmees kohaldab klientide isikuandmete ja makseandmete suhtes;

10.23.8. saadaolevad turvaprotseduurid (näiteks Kaardimaksete autentimisprotseduur);

10.23.9. Kaupmehe pakutavate kaupade ja teenuste täielik kirjeldus;

10.23.10. arve esitamise aeg ja lepinguliste kohustuste täitmise aeg;

10.23.11. aeg, millal makse Kaardilt debiteeritakse.

11. Kaupmehel ei ole õigust:

11.1. määrata Kaardiga tehtavale maksele lisatasu (v.a juhul, kui seadused seda nõuavad ja see lepiti kokku Paysera ja Partnerpangaga vastavalt RMKO reeglitele). Kui lisatasu on seadusega kehtestatud, tuleb see arvestada Tehingu summa sisse ja seda ei saa eraldi näidata;

11.2. määrata Tehingu minimaalne summa;

11.3. aktsepteerida Kaarti makseteks, et katta või refinantseerida kaupu ja teenuseid või muid kohustusi, mida pole täpsustatud käesolevas Lisas või Küsimustikus;

11.4. väljastada sularaha Tehingu teostamiseks või selle tühistamiseks;

11.5. väljastada Tehingu täitmiseks arve, tšekk või muu dokument, mis on ette nähtud edasisteks makseteks;

11.6. jagada Tehing osadeks;

11.7. koguda ja avaldada kolmandatele isikutele Kaardivaldaja andmeid, Kaardi numbrit, Kaardi kehtivusaega, CVC / CVV, samuti muud teavet Kaardi aktsepteerimise või Kaardivaldaja kohta. Antud Kaupmehe kohustus on aegumatu;

11.8. aktsepteerida Kaarti maksevahendina kolmanda isiku teostatava äritegevuse eest;

11.9. väljastada Tehingu tulemusel e-raha;

11.10. kasutada Kaardiandmeid muul eesmärgil kui Tehingu töötlemiseks Tehingu ajal ning enne ja pärast Tehingut;

11.11. teostada petliku või Kaardivaldaja loata Tehingu, kui Müüja oli sellest teadlik või pidi olema teadlik, samuti Tehingu, mis viiakse läbi pettuse eesmärgil Müüjaga kokkulepitult. Müüja vastutab oma töötajate, agentide, vahendajate ja esindajate tegevuse eest käesoleva Lisa nõuete täitmise ajal;

11.12. avaldada kolmandatele isikutele käesolevas Lisas sätestatud kohustuste täitmise käigus teatavaks saanud teabe;

11.13. edastada Tehingu teostamiseks Kaardiga, mille Partnerpank oli varem tagasi lükanud. Partnerpanga tagasilükatud Tehinguid töödeldakse ainult vastavalt RMKO Reeglitele ja Sätetele;

11.14. pakkuda Kaardivaldajale ühe tellimusena Kaupmehe või kolmanda osapoole pakutavate erinevate teenuste ja / või liikmelisuste tellimist (ristmüük);

11.15 nõuda seaduste või eetiliste normidega vastuolus olevate kaupade või teenuste eest tasumist;

11.16. aktsepteerida Kaardivaldaja füüsiliselt esitatud Maksekaarti;

11.17. nõuda, et Kaardivaldaja loobuks Tehingu vaidlustamise õigusest;

11.18. teostada kahtlaseid Tehinguid, eriti kui:

11.18.1. Kaardivaldaja soovib jagada Tehingu kogusumma erinevate Kaartide vahel;

11.18.2. enne maksmist teavitab Kaardivaldaja võimalikest probleemidest Kaardi vastuvõtmisel; või

11.18.3. ühe Kaardi abil sooritatakse kahel järjestikusel päeval rohkem kui üks tehing.

12. Kaupmees kinnitab ja nõustub, et:

12.1. RMKO on kaartide kaubamärkide ainuomanikud. Kaupmees võib RMKO või Partnerpanga logosid, kaubamärke ja tähiseid turunduseesmärkidel kasutada ainult Partnerpanga kirjalikul nõusolekul, välja arvatud juhul, kui Kaupmees on sellisteks toiminguteks volitatud teisiti;

12.2. RMKO võib igal ajal, ilma eelneva hoiatuseta ja mis tahes põhjusel, keelata Kaupmehel kaartide kaubamärkide kasutamise, samuti paluda Kaupmehel käesoleva Lisa lõpetada (ka Partnerpangal on see õigus);

12.3. RMKO võib jõustada RMKO Reeglite ja Sätete mis tahes sätte rakendamise ja keelata Kaupmehel teostada mis tahes toiminguid, mis põhjustavad või võivad põhjustada RMKO kahjustamist, sealhulgas kahjustada ettevõtte mainet, samuti kahju, mis võib kahjustada pankadevahelise süsteemi (Eng. Interchange System) terviklikkust või ohustada RMKO konfidentsiaalne teave;

12.4. Müüja peab järgima kõiki kohaldatavaid RMKO Reegleid ja Sätteid, võttes arvesse nende asjakohased muudatused ja täiendused;

12.5. Kaupmees ei vaidle kaartide kaubamärkide omandiõiguse üle;

12.6. Kaupmees hoiab ära mis tahes toiminguid, mis võivad segada või takistada RMKO’l nende õigusi rakendamiseks.

13. Erijuhtudel (näiteks kui ühe kaubamärgi (Visa või MasterCard) kaardil olevate rahaliste vahendite aastane käive ületab 1 000 000 eurot) võib Partnerpanga või RMKO taotlusel nõuda Kaupmehel Partnerpangaga otselepingu allkirjastamist ja lõpetamist või teha käesolevas Lisas muudatusi vastavalt Partnerpanga või RMKO nõuetele.

Paysera õigused ja kohustused

14. Paysera edastab Liidese kaudu Partnerpangale teavet Kaupmehe esitatud Tehingu kohta, samuti Partnerpanga vastuse Tehingu kohta Kaupmehele.

15. Payseral on õigus küsida teavet Tagasimaksete kohta, samuti muud teavet, mida Partnerpank või RMKO nõuavad Kaupmehe kohta.

16. Paysera teatab Kaupmehele, et nii Payseral kui ka Partnerpangal on õigus:

16.1. kinni pidada Tehingu rahalised vahendid kuni 5 (viis) tööpäeva, kui vastavalt RMKO nõuetele või soovitustele tuleb Tehing kinnitada;

16.2. kinni pidada Tehingu raha kuni 180 (ükssada kaheksakümmend) päeva, kui vastavalt RMKO reeglitele on esitatud Tagasimakse taotlus või kui on olemas reaalne oht, et selline taotlus võidakse esitada;

16.3. rahapesu või muude kahtlusega Tehingute kahtluse korral kinni pidada Tehingu vahendid ja peatada muude kahtlaste Tehingute autoriseerimine.

17. Payseral on õigus:

17.1. arvata Kaupmehe Süsteemis olevalt Paysera Kontolt maha Tehingute summa, millega seoses vastavalt RMKO reeglitele esitati Tagasimakse nõuded;

17.2. kinni pidada rahaline summa, mis vastab Kaupmehele esitatud Paysera või Partnerpanga mis tahes finantsnõuetele;

17.3. kontrollida, kas Kaupmehe teostatud toimingud vastavad käesoleva Lisa tingimustele;

17.4. Payseral on õigus nõuda ja Kaupmees peab hiljemalt 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul pärast Paysera taotluse saamist pakkuma Payserale Liidese ühendamise ning maksete teenindamise või tühistamise sisemisi protseduure;

17.5. kinni pidada Kaupmehe Paysera kontol rahalised vahendid Paysera poolt seoses Kaupmehe tegevuste ja E-poes tehtavate Tehingutega tekkinud kulude, sealhulgas Partnerpanga või RMKO määratud trahvide, õigusabikulude ja Tehingute vaidlustatud summade katteks.

18. Paysera kohustub tagama, et Paysera järgib kõiki kohaldatavaid PCI DSS-i nõudeid niivõrd, kuivõrd see on seotud kaardiandmete salvestamise, töötlemise ja edastamisega, samuti kaardiandmete turvalisuse ja säilitamise keskkonnaga.

19. Makseteenuste osutamisel töötleb Paysera ostjate kui maksjate isikuandmeid Leedu Vabariigi isikuandmete õigusliku kaitse seadusest ja ELi isikuandmete kaitse üldmäärusest tulenevate nõuete kohaselt. Isikuandmete töötlemise põhimõtted on sätestatud Privaatsuspoliitikas.

20. Ostjate isikuandmeid, mis ei kuulu lepingu punktis 19 nimetatud isikuandmete kategooriasse, töödeldakse vastavalt kaupmehe ja Paysera vahel sõlmitud isikuandmete töötlemise lepingule. 

Maksed ja vastutus

21. Paysera krediteerib Kaupmehe näidatud Paysera kontole Ostjate tehtud Tehingute summa, millest on lahutatud vahendustasu. Komisjonitasud on loetletud siin.

22. Payseral on õigus hoida Kaupmehe Paysera konto Deposiiti kuni 180 päeva (kui Tagastamisnõudeid ei ole esitatud). Standartne maksetehingu broneerimise summa ja selle kinnipidamise tingimused on toodud siin. Paysera saab iga Kaupmehe jaoks eraldi määrata muud Deposiidi summad ja selle kinnipidamise tähtajad.

23. Payseral on õigus ilma eraldi teatamiseta maha arvata Kaupmehe mis tahes Paysera Kontolt järgmised summad:

23.1. Tehingu summa, kui Paysera sai Partnerpangalt teavet Tagasimakse või makse tühistamise (inglise keeles chargeback) kohta, mis on läbi viidud vastavalt RMKO Reeglitele ja Sätetele;

23.2. kõik Partnerpanga ja / või RMKO määratud trahvid ja muud tasud selle eest, et Kaupmees ei esitanud Tehingu kinnitavat teavet õigeaegselt;

23.3. kõik trahvid ja muud tasud, mille Partnerpank ja / või RMKO on otseselt või kaudselt määranud seoses Tehingute või Kaupmehe vigadega, mis on tehtud Kaardi aktsepteerimisel ja Tehingu täitmisel, samuti ekslike, ebaõigete andmete saatmisel või kui sellised andmed on edastatud käesoleva Lisa tingimuste täitmisega seotud trahvid ja kulud;

23.4. kõik trahvid, muud tasud ja kulud, mis tekivad Paysera poolt Partnerpangale ja / või RMKO’le juhul, kui Müüja rikub RMKO Reegleid ja Sätteid, sealhulgas, kuid mitte ainult, juhtumid, mis hõlmavad Tagasimakseid ja võltsitud Tehingute summasid ning Tehingute töötlemist. Tekkinud kulude hulka kuuluvad nii Paysera kui ka Partnerpanga kantud kulud, kui RMKO määrab Kaupmehe tehingu(te)ga seotud trahvi;

23.5. Partnerpanga ja / või RMKO poolt Payserale määratud trahvid, muud tasud ja kulud, kui Kaupmees on Kaardiandmeid edastanud kolmandale isikule või kasutab käesoleva Lisa alusel saadud teavet muul ebaseaduslikul või ebaausal viisil;

23.6. kõik trahvid, muud tasud ja kulud, mis tekivad Paysera poolt Partnerpangale ja / või RMKO’le, kui Kaupmees ei ole Tehingute andmeid salvestanud (välja arvatud delikaatsed andmed, mida ei tohi PCI DSSi nõuete kohaselt säilitada);

23.7. kui Kaupmees rikub Üldlepingut ja / või käesolevat Lisa, mis põhjustab Payserale kahjumit.

24. Kui RMKO määrab Kaupmehe Tehingu või käesoleva Lisa muude nõuete või RMKO Reeglite ja Sätete rikkumisega seotud rikkumise tõttu trahvi või muid tasusid Payserale või Partnerpangale, on Kaupmees kohustatud hüvitama trahvi Payserale või maksma selle nõudmisel. Sellisel juhul pole vahet, kas selline trahv on õigustatud. Kahju hüvitamise kohustus kehtib Kaupmehe kohta ka siis, kui Kaupmehel ei olnud võimalust esitada vastuväiteid ega oma kaitseväiteid enne, kui Paysera tasus võlgnetava summa. Payseral on õigus maha arvata Süsteemi Kaupmehe Paysera Kontolt rahatrahvide ja muude tasude summad, mis on tekkinud seoses Kaupmehe poolse rikkumisega, samuti kulud, mis Paysera või Partnerpank kannavad seoses rikkumiste ärahoidmiseks suunatud tegevustega.

25. Kui Kaupmehe Paysera Kontol pole piisavalt vahendeid trahvide, kulude või muude rahaliste kohustuste katmiseks vastavalt käesolevale Lisale, kohustub Kaupmees tasuma Payserale nõutavad summad 5 (viie) tööpäeva jooksul alates teate saamisest Payseralt, kandes kindlaksmääratud summa Paysera näidatud kontole.

26. Kaupmees annab Payserale tagasipöördumatu õiguse maha arvutada Kaupmehelt summad, mis on seotud vaidlustavate kaebuste läbivaatamisega, vaidlustades Tagasimakseid või trahve, ilma täiendava kinnituse või volituseta.

27. Kaupmees tagab ja kannab otsest vastutust Paysera ees käesolevast Lisast tulenevate kohustuste nõuetekohase täitmise ning Reeglite ja Sätete range järgimise eest.

28. Kaupmees peab vabastama Paysera vastutusest ja hüvitama kõik kahjud, mis on tekkinud Kaupmehe tegevuse või tegevusetuse tagajärjel. Samuti on Kaupmees kohustatud hüvitama Payserale kõik juriidilised kulud, sealhulgas kohtukulud ja -lõivud.

29. Juhul, kui Kaupmees rikub käesoleva Lisa tingimusi ja / või Reegleid ja Sätteid, on Payseral õigus:

29.1. kinni pidada Kaupmehe vahendid seni, kuni täpsustatud rikkumine on parandatud ja määratud trahvid tasutud;

29.2. lõpetada teenuse osutamine koheselt vastavalt käesolevale Lisale ja mõningatel juhtudel vastavalt muudele Lisadele ja Üldlepingule.

30. Kaupmees kohustub tasuma trahvi 25 000 (kakskümmend viis tuhat) eurot iga käesoleva Lisa säte olulise rikkumise eest.

31. Paysera ei vastuta Kaupmehe või kolmandate isikute kahjude eest, mis on tekkinud sideettevõtjate, muude pankade või kolmandate isikute tegevuse või tegevusetuse tagajärjel.

32. Paysera ei vastuta Kaupmehe kahjude eest, mis on tekkinud seoses käesoleva Lisa või Üldlepingu tingimustega teostatud Tehingu raha mahaarvamise või peatamisega.

Auditid

33. Paysera, Partnerpank ja / või RMKO võib Kaupmehe tegevuse, süsteemide ja ruumide kontrollimiseks korraldada iga-aastaseid või üksikute vahejuhtumite auditeid eesmärgil kontrollida Kaupmehe tegevusega seotud kohad ja süsteemid; või Kaupmehe teenusepakkujad. Kaupmees peab tagama juurdepääsu selleks vajalikele andmetele. Kaupmees kohustub tasuma Paysera, Partnerpanga ja / või RMKO kõik auditeerimisega seotud kulud.

Teenuste osutamise lõpetamine

34. Payseral on vastavalt käesolevale Lisale õigus ühepoolselt viivitamatult lõpetada teenuste osutamine ja peatada viivitamatult koostöö Kaupmehega, teavitades sellest Kaupmeest, kui ta leiab, et:

34.1. Kaupmees on esitanud Payserale valeandmeid;

34.2. Kaupmees ei teavitanud Payserat Kaupmehe õigusliku seisundi muutumisest ega muust käesolevas Lisas sätestatud olulisest teabest;

34.3. Kaupmees ei järgi RMKO nõudeid ja soovitusi või rikub käesoleva Lisa sätteid;

34.4. Kaupmees on maksejõuetu;

34.5. Kaupmehe Paysera Konto on arestitud;

34.6. kaupmees on seotud tegevusega, mis võib rikkuda Paysera, partnerpanga või ICCO mainet;

34.7. Kaupmees osaleb pettuses ja / või tegeleb muu ebaseadusliku tegevusega;

34.8. Kaupmees, rikkudes kehtestatud korda, kasutab maksete kogumise teenust veebisaitide aadressidel (URL-id), mida ei täpsustatud Kaupmehe Projektis või selle muudatustes ning mida Paysera ei ole kinnitanud;

34.9. RMKO või Partnerpanga nõudmisel;

34.10. muudel olulistel juhtudel.

35. Teenuste lõpetamise hoiatus ei vabasta Kaupmeest kõigi kahjude, samuti Kaupmehe muude kohustuste tasumisest Paysera suhtes kuni kohustuste täitmiseni.

36. Payseral on õigus viivitamata ja ette teatamata lõpetada vastavalt käesolevale Lisale teenuste osutamine, kui Partnerpank keeldub või tal puudub õigus seda teenust osutada või Kaardi vastavaid kaubamärke kasutada, samuti kui Paysera kaotab õiguse osutada vastavaid teenuseid.

Korduva makseteenusega seotud erisätted

37. Korduva makseteenuse kasutamise alustamiseks peab Kaupmees esitama Payserale vastava Projekti või Projekti muudatused. Kõiki ülaltoodud tingimused kehtivad Kaupmehe suhtes, kes kasutab Korduvat Makseteenust, koos käesoleva jaotise lõikudega.

38. Kui Kaupmees aktsepteerib korduvaid makseid, peab Kaupmees selgitama Kaardivaldajale, milliseid toiminguid ta peaks tegema kauba ja / või teenuse tühistamise korral, et keelduda kauba ja / või teenuse tarnimisest ning sellega seotud tasudest. Kaupmees ei tohi saata andmeid RMKO’le Tehingu jaoks pärast seda, kui RMKO või Kaardivaldaja Kaardi väljastaja asutus saadab Kaardivaldaja nõudmisel korraldust sellised teenused tühistada.

39. Korduva makseteenuse kasutamiseks peab Kaupmees sõlmima Ostjaga korduva maksetehingu lepingu (edaspidi KML), mille alusel Kaupmees peab:

39.1. saama Ostjalt makse- või müügikohas sõnaselge nõusolek perioodiliste teenuste eest tasumiseks korduvate maksete teostamise kohta, samuti leppida kokku antud nõusoleku kehtivusaeg;

39.2. pärast selle nõusoleku saamist peab Kaupmees esitama Ostjale järgmise teabe:

39.2.1. makse kuupäev ja teave selle kohta, kas see on fikseeritud või muutuv;

39.2.2. kokkulepitud teabe vahetamise viis edasiseks suhtlemiseks.

39.3. salvestama nõusoleku tõend vormingus, milles see anti (nt e-post, muu e-kiri, paberdokument või protsessi kirjeldus, kui nõusolek on protsessis selgelt esitatud ja ilma nõusolekuta pole võimalik protsessi jätkata) korduva makse aja jooksul ja edastama selle Payserale (või Ostja Kaardi väljaandjale) nende nõudmisel.

40. Kõik korduvad maksetehingud peavad olema autoriseeritud. Korduva tehingu autoriseerimata jätmine või korduvalt varem lükatud korduva tehingu makse teostamiseks esitamine võib põhjustada RMKO’le mittevastavuse.

41. Kaupmees kohustub mitte võtma järgmisi toiminguid:

41.1. võtma muid makseid, kui on näidatud KML-s;

41.2. esitama teostamiseks korduva makse, kui ta saab vastuse tühistatud volituse kohta järgnevate tehingute jaoks;

41.3. esitama ebaõiget või eksitavat autoriseerimisteavet kaardi peatamise juhiste kõrvalehoidmise eesmärgil;

41.4. säilitama Kaardi andmeid pärast autoriseerimist.

42. Kaupmees peab:

42.1. tagama arvete peatamise kohe pärast seda, kui kliendid on tühistamistingimused täitnud, andma neile tühistamise kinnituse, samuti teabe selle kohta, millal tuleks viimane makse teha, kui seda pole tehtud, ja millal makse töödeldakse;

42.2. teavitama klienti, kui toodet või teenust ei saa õigeaegselt pakkuda;

42.3. tutvustada Kaupmehe müügi ja klienditeeninduse eest vastutavaid töötajaid korduvate maksete seadistamise ja rakendamiseks ülekandmise protsessiga.

43. Kaupmees peab enne korduva makse tegemist või viivitamata pärast makse tegemist suhtlema eelnevalt kokkulepitud viisil ja teavitama klienti järgmistel juhtudel:

43.1. kui viimasest korduvast maksest on möödunud rohkem kui kuus kuud;

43.2. KML tingimused on muutunud, sealhulgas korduva makse summa või kuupäeva muutused.

44. Kaupmees kohustub:

44.1. pakkuma võimalust korduvat makset Internetis tühistada;

44.2. kontrollima kliendi soove seoses korduvate maksete tühistamisega;

44.3. kui korduva makse tühistamise taotlus laekub viimase makse tühistamiseks liiga hilja, töötlema makse nii kiiresti kui võimalik ja teavitama sellest klienti.

44.4. Juhtumid, kus klient vaidlustab korduva makse ja / või kliendi Kaardi väljaandja algatab Tagasimakse, ei reguleerita Reeglite ja Sätetega. Kaupmees peab selle probleemi otse kliendiga lahendama.

Lõppsätted

45. Lisa jõustub pärast seda, kui Kaupmees kinnitab oma tingimustega nõustumist elektrooniliselt, s.o. elektroonilise allkirjaga ja edastab Payserale kõik vajalikud dokumendid.

46. Nõustudes käesoleva Lisa tingimustega, kinnitab Klient, et tal on olemas kõik vajalikud volitused selle teenuse tellimiseks juriidilise isiku nimel.

Lepingu ajalugu

Maksete kogumine maksekaartidega Internetis lepingu versioon enne 27.10.2020