Pdf
Tagasi nimekirja juurde

Uuendatud: 29.07.2020

Maksete kogumine operaatorite kaudu

Mõisted

Üldleping ‒ Makseteenuste üldleping, mida kohaldatakse kaupmehe suhtes.

Operaator  – elektroonilisi sideteenuseid osutav majandusüksus, millel on nõuetekohane litsents, et tegutseda operaatori asukohariigi seaduste kohaselt. Paysera poolt teenuste osutamiseks kasutatavate operaatorite nimekiri on kättesaadav süsteemi veebilehel.

Kaupmees – Paysera süsteemi klient, kes müüb kaupu ja teenuseid ning kasutab üht või mitut Paysera süsteemis kättesaadavat kaupmeestele mõeldud maksete kogumise teenust.
(*Selgitus: kui makseteenuste üldlepingu sätteid kohaldatakse kõikidele klientidele – nii kaupmeestele kui ka muudele klientidele – siis kasutatakse mõistet "klient", kui makseteenuste üldlepingu sätteid kohaldatakse ainult kaupmeestele, kasutatakse mõistet "kaupmees").

Ostja – maksete kogumise süsteemi kasutava kaupmehe osutatud teenuste ja müüdud kaupade eest maksja ja/või teenuste ja kaupade lõppsaaja.

Projekt – kaupmehe pakutavate kaupade ja/või teenuste üksikasjalik kirjeldus, mille eesmärk on koguda ostjatelt makseid osutatud teenuste või müüdud kaupade eest süsteemis viidatud viisil.

Võtmesõna –  tähtede ja numbrite unikaalne kombinatsioon, mille ostja saadab lühinumbrile, et saada kaupmehelt konkreetset teenust või toodet.

Tariif – konkreetne hind ühe SMS-i, telefonikõne või WAP-lehega ühenduse loomise eest.

Lühinumber – operaatorile kuuluv telefoninumber, mida ostja kasutab kaupmehe kaupade ja teenuste eest tasumiseks.

Üldsätted

1. Operaatori kaudu maksete kogumise teenus on mõeldud kaupmeestele, kes saavad koguda ostjatelt makseid operaatorite pakutavate teenuste ehk SMS-ide ja WAP-maksete kaudu.

2. Teenuse kasutamise korral kohaldatakse kaupmehe suhtes kõiki üldlepingu tingimusi ja selles lisas nimetatud lisatingimusi. Selles lisas määratletud mõisteid kasutatakse üldlepingus sätestatud tähenduses.

3. Operaatorite kaudu maksete kogumise teenuse eripära seisneb selles, et ostja tasub kaupmehe kaupade ja teenuste eest operaatorile, kuid kaupmehele kuuluva summa maksab Paysera.

4. Selle teenuse kasutamiseks esitab kaupmees Payserale oma projekti ja muud Paysera poolt nõutavad dokumendid.

5. Payseral on selgitusi esitamata õigus keelduda projekti kinnitamisest ja kaupmehele teenuste osutamisest.

6. Teenust asutakse osutama pärast seda, kui Paysera on kaupmehe projekti kinnitanud ja kaupmees on teinud integreerimisprotseduurid Paysera integreerimise juhendi kohaselt.

7. Kui kaupmees on juriidiline isik, peab ta selle lisa tingimustega nõustumise korral kinnitama, et tal on kõik volitused selle teenuse tellimiseks juriidilise isiku nimel.

Hind ja maksete tegemise kord

8. Operaatorite kaudu maksete kogumise teenuse hinnad ja väljamaksete tegemise tingimused riikide kaupa on esitatud siin. Kaupmees kinnitab, et on tähelepanelikult tutvunud maksete kogumise, rahaülekannete ning kõikide muude tema suhtes rakendatavate ja tema jaoks oluliste Paysera teenuste hindade ja tingimustega.

9. Paysera ja kaupmehe vaheline arveldamine toimub osutatud teenuseid puudutavate andmete alusel, mille esitab operaator. Andmete vastavust koordineerib Paysera ühepoolselt. Kui operaatori kuuaruandes esitatud andmed erinevad Paysera poolt kuu jooksul saadud andmetest, siis arvutatakse lõppsumma ümber operaatori kuuaruande andmete alusel. Paysera juhib tähelepanu sellele, et erinevused andmetes (eriti ostjatelt operaatoritele makstavates summades) võivad olla tingitud Payserast sõltumatutest asjaoludest, näiteks teatavatest tehnilistest vigadest, operaatori klientide maksejõuetusest (kasutatud on varastatud SIM-kaarti, klient jätab operaatorile maksmata jne) ja muudest asjaoludest. Paysera ei vastuta selliste erinevuste eest andmetes, kuid kohustub võimaluse korral selgitama välja erinevuste põhjused.

10. Paysera maksab välja müüjale kuuluvad rahalised vahendid pärast seda, kui Paysera on saanud vastava makse operaatorilt ja/või vahendajalt, kes on kohustatud edastama operaatorilt saadud vahendid Payserale. Müüjale kuuluvad rahalised vahendid makstakse välja proportsioonis summaga, mille Paysera sai operaatorilt ja/või vahendajalt.

11. Kui operaatori aruanne erineb süsteemis loodud aruandest eelmise perioodi kohta, loetakse õigeks operaatori esitatud andmed. Kui Paysera on teinud kaupmehele makseid enne aruande saamist operaatorilt ja operaatorilt saadud andmete kontrollimisel selgub, et osa makstud summast tuleb tagasi kanda, siis on Payseral õigus see summa kaupmehe Paysera kontolt maha arvata. Kui kaupmehe Paysera kontol ei ole piisavalt rahalisi vahendeid, et katta ülejäänud tagasimakse osa, siis on kaupmees kohustatud tagastama selle summa Payserale 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul.

12. Paysera teeb kaupmehele makseid loodud arvete alusel tähtaja jooksul, mis on kehtestatud iga riigi kohta, kust makseid on saadud (riikide tingimused on esitatud võtmesõnade ja väljamakseprotsentide kõrval siin).

13. Paysera krediteerib kaupmehele kuuluvad summad kaupmehe Paysera kontole, mis on avatud üldlepingu tingimuste kohaselt.

14. Pooled lepivad kokku, et kui ilmnevad rahaliste vahendite maksmise tingimused, mille kaupmees on kontol valinud, koostab Paysera süsteemis automaatselt kaupmehele arve makstava summa kohta ja laadib selle kaupmehe kontole üles. Kui kaupmees kontole sisse logib, sisestab ta arve numbri ja seerianumbri. Kaupmees kohustub need arved välja printima ja oma raamatupidamises arvele võtma.

15. Kui kaupmees ei sisesta arve numbrit ja seerianumbrit 15 (viieteistkümne) päeva jooksul alates arve loomise teavituse saamisest süsteemis, siis kasutab süsteem vaikimisi numbrit ja seerianumbrit, mille süsteem genereerib.

16. Kui operaator ei maksa käibemaksu, siis genereerib Paysera automaatselt käibemaksuarve, kus käibemaks on näidatud. Sellisel juhul, kui müüjale genereeritakse käibemaksuarve, millel on näidatud Paysera poolt makstud käibemaks, on müüja kohustatud käibemaksu nõuetekohaselt deklareerima ja tasuma.

Kaupmehe kohustused

17. Kaupmees valib kontol süsteemi poolt pakutava lühinumbri, mida ostjad kasutavad kõnede või sõnumite tegemiseks, et maksta kaupmehe kaupade või teenuste eest. Kaupmees võib valida ka veebilehe aadressi, kus ostjad saavad sisse logida ning kaupmehe kaupade või teenuste eest tasuda.

18. Kaupmees kohustub esitama ostjatele õiged lühinumbrid, mille ta on Payseralt saanud.

19. Kaupmees kohustub tegema ostjatega nõuetekohaselt koostööd ning andma neile teavet ja soovitusi kaupmehe kaupade ja teenuste kohta, mille ostjad on SMS-i või muu makseviisi abil tellinud.

20. Kaupmees tagab, et ta ei moodusta võtmesõnu, mis on identsed või sarnased võtmesõnadega, mida kasutavad muud populaarsed veebilehed samade lühinumbrite puhul. Ekslikult saadetud konkreetset võtmesõna sisaldavate SMS-ide arv ei tohi ületada 20% saadud SMS-ide koguarvust. Vastasel juhul leitakse, et võtmesõna on liiga sarnane ja kaupmees on kohustatud selle viivitamata välja vahetama. Kui kaupmees ei vaheta võtmesõna välja 14 (neljateistkümne) päeva jooksul pärast võtmesõna väljavahetamist puudutava e-kirja saamist, siis on Payseral õigus peatada teenuste osutamine kaupmehele seni, kuni kaupmees võtmesõna välja vahetab.

21. Teatavad võtmesõnad aktiveeritakse alles pärast kaupmehe või võtmesõna kontrollimist või pärast teatava ajavahemiku möödumist. Süsteem teavitab kaupmeest kontrolltoimingute tegemisest või võtmesõna aktiveerimiseks vajalikust perioodist.

22. Teatavate võtmesõnade loomise eest võidakse võtta lisatasu. Süsteem teavitab kaupmeest lisatasude ja -hindade rakendamisest.

23. Kaupmees kohustub esitama Payserale projekti ja iga võtmesõna kirjelduse sobilikus keeles ja selle riigi riigikeeles, kus võtmesõna kasutama hakatakse. Need kirjeldused tuleb esitada projekti kirjelduse juures enne võtmesõna loomist. Kui klient ei esita teenuse kirjeldust, siis võtmesõna ei looda ega aktiveerita või eemaldatakse mõne aja jooksul.

24. Kaupmees kinnitab, et ta säilitab oma teenuste osutamist või kaupade müüki puudutava teabe ning saadab Paysera nõudmisel kogu teabe selle kohta, kus ja milliseid teenuseid või kaupu ostjale müüdi Paysera poolt võimaldatud ja kaupmehe poolt saadud SMS-i, telefonikõne või WAP-lehe kaudu vähemalt 6 (kuus) kuud enne nõude saamise päeva. Teave tuleb saata hiljemalt 1 (ühe) tööpäeva jooksul alates Payseralt e-posti teel nõudesaamise päevast.

25. Turvalisuse kaalutlustel rakendatakse ostja ühe mobiiltelefoninumbri suhtes konkreetset kuulimiiti. Limiidi ületamise korral ostjale teenust ei osutata ja kaupmees makset ei saa. Süsteem teavitab kaupmeest automaatselt kriitilisest punktist ja ostja limiidi täitumisest e-posti teel või muul kaupmehe kontol valitud viisil.

Tagastused

26. Kui Paysera saab operaatorilt teate ostjate poolt toime pandud pettuse kohta, siis tühistatakse asjakohased SMS-id, telefonikõned ja WAP-lehele sisselogimised. Kaupmeest teavitatakse olukorrast ja rahalised vahendid, mis on kaupmehele juba makstud, arvatakse maha tema Paysera kontolt või tulevastest sissetulekutest kohe pärast seda, kui Paysera on asjakohase tühistamisteate kätte saanud. Kui rahalistest vahenditest ei piisa tagasimakse tegemiseks, on kaupmees kohustatud tagastama vahendid 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul.

27. Kui kaupmees saab SMS-i ostja eksimuse tõttu (vale võtmesõna sisestamise tõttu) ja kaupmees ei saa ostjale teenust osutada, kuna SMS-i vorming on vale, siis see SMS tühistatakse ning Paysera osutab ostjale võimaluse korral SMS-iga tellitud teenuse või hüvitab SMS-i kulu.

Teenuste tehniline integreerimine

28. Operaatorite kaudu maksete kogumise teenust kasutav kaupmees kohustub ühendama oma süsteemi Paysera süsteemiga Paysera juhiste kohaselt, mis on esitatud siin (Kui teenuse toimimine on seotud teatavas süsteemis automaatselt osutatavate teenustega, raadiojaamade puhul soovilugude või õnnitluste vastuvõtmine, siis ei ole süsteemide ühendamine kohustuslik).

29. Kaupmees saab aru ja nõustub sellega, et vale integreerimine võib esile kutsuda süsteemi laadimiskoormuse suurenemise, mis ei ole soovitav ega vastuvõetav, seepärast peab kaupmees tagama, et järgib süsteemi integreerimisel rangelt esitatud juhiseid.

30. Payseral on ilma piiranguteta ja igal ajal õigus muuta teenuste tehnilise integreerimise lahendust. Teated muudatuste kohta, mille puhul on vaja teha parandusi kaupmehe tarkvaras, saadetakse kaupmehele vähemalt 90 (üheksakümmend) päeva ette. Kaupmees saab aru, et pärast seda, kui Paysera on integreerimise juhiseid muutnud ja kaupmeest sellest teavitanud, on kaupmees kohustatud ajakohastama süsteemide ühenduse omalt poolt ja oma kulul hiljemalt 90 (üheksakümne) päeva jooksul teate saamisest arvates. Nõutavad muudatused kaupmehe poolel peab kaupmees tegema oma kulul.

Poolte kinnitused ja kokkulepped

31. Kui kaupmees registreerub süsteemis, siis tähendab see tema kinnitust ja garantiid, et ta tegutseb teenuste osutamisel ja kaupade müümisel ostjatele ausalt ning nii Paysera, kaupmehe kui ka ostja huve silmas pidades. Lisaks kohustub kaupmees osutama ostjatele teenuseid ja müüma kaupu nõuetekohaselt, õigeaegselt ja kvaliteetselt.

32. Kaupmees tagab, et kõik tema lepingu täitmisega seotud tegevused ning osutatavad teenused ja müüdavad kaubad on kooskõlas Leedu Vabariigi ja selle riigi seadustega, kus kaupmees oma teenuseid osutab ja kaupu müüb. Kaupmees võtab endale kogu vastutuse tagajärgede eest, mis tulenevad selliste kohustuste täitmata jätmisest.

33. Selles lisas sätestatud teenuste osutamisel ei vastuta Paysera kaupmehe poolt müüdud kaupade ja/või osutatud teenuste ega nende kaupade ja teenuste müügist tulenevate tagajärgede eest. Lisaks ei taga Paysera, et kaupmehega sõlmitud tehingu teine pool (ostja) täidab oma kohustusi (näiteks kui tehingu lõpuleviimiseks tuleb lisaks kaupade või teenuste eest maksmisele teha ka muid toiminguid). Paysera ei taga ka ostja isiku identifitseerimist.

34. Pooled (kaupmees ja Paysera) kohustuvad võtma nõuetekohased korralduslikud ja tehnilised meetmed, mille eesmärk on kaitsta ostja isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, asendamise, avaldamise või muu ebaseadusliku töötlemise eest, nagu on sätestatud kohaldatavates õigusaktides.

35. Makseteenuste osutamisel töötleb Paysera ostjate kui maksjate isikuandmeid Leedu Vabariigi isikuandmete õigusliku kaitse seadusest ja ELi isikuandmete kaitse üldmäärusest tulenevate nõuete kohaselt. Isikuandmete töötlemise põhimõtted on sätestatud Privaatsuspoliitikas.

36. Ostjate isikuandmeid, mis ei kuulu lepingu punktis 35 nimetatud isikuandmete kategooriasse, töödeldakse vastavalt kaupmehe ja Paysera vahel sõlmitud isikuandmete töötlemise lepingule.

37. Kaupmees, kes kasutab Paysera teenuseid ärilistel või ametialastel eesmärkidel, võib paigaldada oma veebilehele Paysera usaldusmärgi, mis jääb tema veebilehele lepingu kehtivuse ajaks koos viitega süsteemile; märgi paigaldamise juhend on kättesaadav siin.

38. Paysera pakub kaupmehele, kes kasutab Paysera teenuseid ärilistel või ametialastel eesmärkidel, võimalust avaldada süsteemis lepingu kehtivuse jooksul tasuta kirjeldusi iseenda ning oma teenuste ja kaupade kohta. Payseral on õigus need kirjeldused süsteemist eemaldada või keelduda nende avaldamisest ilma sellest ette teatamata või põhjust esitamata.

39. Kaupmees on nõus, et tema logo ning pakutavate teenuste ja/või müüdavate kaupade kirjeldused avaldatakse süsteemis. Payseral on õigus need kirjeldused süsteemist eemaldada ilma sellest ette teatamata või süsteemist eemaldamise põhjust esitamata.

40. Kaupmees on kohustatud teavitama Paysera't 5 (viie) tööpäeva jooksul kõikidest muudatustest andmetes, mis puudutavad muu hulgas kaupmehe (tema poolt esindatavate juriidiliste isikute) õiguslikku seisundit, tegevusvaldkonda, allkirjaõiguslikke volitatud isikuid ning muud teavet, mis võib oluliselt mõjutada üldlepingu ja selle lisa täitmist. Kaupmees vastutab kõikide tagajärgede eest, mis tulenevad kohutuste mittenõuetekohasest täitmisest ning eespool nimetatud teabe õigeks ajaks esitamata jätmisest.

Keelatud tegevused

41. Keelatud tegevused on nimetatud üldlepingu 9. osas.

41. Kaupmehel on maksete kogumisel SMS-ide kaudu samuti keelatud:

42.1. näidata SMS-i kohta vale hinda või jätta see hoopis näitamata;

42.2. saata reklaami rämpspostina (nt saata suurel hulgal e-kirju, Skype'i või ICQ sõnumeid või edastada reklaami muude veebipõhiste sidevahendite kaudu).

43. Kaupmees on kohustatud veenduma, et teenused, mida ta osutab, või kaubad, mida ta müüb, ei riku selle riigi õigust, kus ta neid teenuseid osutab või kaupu müüb.

44. Kui selgub, et kaupmees ei ole järginud selles lisas kehtestatud piiranguid keelatud tegevuse suhtes või on neid rikkunud, või kui kaupmehe tegevus ei ole kooskõlas konkreetse riigi õigusega või rikub seda, ning Paysera kannab selle tõttu kahju (nt talle kehtestatakse trahvid, nõutakse selgitusi, leping operaatoriga lõpetatakse), siis on Payseral õigus arvata kaupmehe kontolt mittevõistleval eesmärgil maha kõik kulud ja kahjud, mis on tekkinud kaupmehe poolt toime pandud rikkumise tõttu. Kui kaupmehe kontol ei ole piisavalt rahalisi vahendeid, et kulusid katta, peab kaupmees kandma Paysera poolt esitatud kahjusumma viivitamata Paysera nimetatud kontole.

Süsteemi tõrgetest teavitamine

45. Paysera teavitab klienti üldlepingus sätestatud korra kohaselt ette kõikidest teadaolevatest ja võimalikest tehnilistest riketest süsteemis ning Paysera poolt teenuste osutamiseks palgatud kolmandate poolte süsteemides ja seadmetes, mis võivad Paysera teenuste osutamist häirida. Kaupmees kohustub samuti teavitama ostjaid ja Paysera't tehnilistest riketest, kavandatavatest hooldus- ja parandustöödest, mis võivad avaldada mõju kaupmehe poolt osutatavate teenuste või müüdavate kaupade pakkumisele ostjatele.

Poolte vastutus

46. Poolte vastutus on sätestatud üldlepingu tingimustega.

47. Et kaitsta kaupmehi, kliente ja ostjaid internetipettuste eest, püüab Paysera alati hinnata kaupmehe ja ostja hetkeolukorda objektiivselt ja aega viitmata ning võtta vajadusel asjakohased turvameetmed. Konfliktiolukorra kujunemisel ja selleks, et hoida ära võimalik kriminaalne tegevus, on Payseral õigus peatada teenuste osutamine ja/või rahaliste vahendite väljamaksmine. Paysera ei kasuta seda õigust, kui ta saab kaebuse kaupmehe kohta, kes on pikka aega edukalt tegutsenud ja Paysera teenuseid probleemideta kasutanud, sest sellised kaupmehed lahendavad kõik arusaamatused tavaliselt otse ostjaga. Selleks, et teha kindlaks, milline olukord kaupmehe ja ostja vahel tegelikult valitseb, on Payseral õigus nõuda täiendavaid tõendeid kaupmehe või ostja isikute ja nende tegevuse kohta. Kui olukorda ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel või kui ilmneb põhjendatud pettuse kahtlus, edastab Paysera kõik andmed vaidluse ja lepingu kohta õiguskaitseasutusele ning teenuste osutamine ja rahaliste vahendite väljamaksmine peatatakse.

Lepingu ajalugu

Maksete kogumine operaatorite kaudu lepingu versioon klientidele enne 27.10.2020