Pdf
Tagasi nimekirja juurde

Teabe uuendamise kuupäev: 12.04.2017

Partnerlusprogrammi reeglidTehniliste tõrgete tõttu partnerlusprogramm ajutiselt ei toimi. See ei mõjuta kliente, kes juba oma kutsutud kasutajate kaudu teenivad raha, kuid alates 18. maist 2020 ei saa viite lingi abil uusi kliente lisada.

Üldlepingmakseteenuste üldleping, mille tingimusi kaupmehe suhtes kohaldatakse. 

Partner – Paysera süsteemi klient, kes soovitab Paysera teenuseid kolmandatele isikutele, kes ei ole veel Paysera kliendid, suunates nad Paysera süsteemi siintoodud reeglite kohaselt.
(*Selgitus: kui makseteenuste üldlepingu sätteid kohaldatakse kõikidele klientidele – nii partneritele kui ka muudele klientidele – siis kasutatakse mõistet "klient", kui makseteenuste üldlepingu sätteid kohaldatakse ainult partneritele, kasutatakse mõistet "partner").

1. Nende reeglitega määratletakse partnerlusprogrammi tingimused. 

2. Partnerlusprogrammi reeglid moodustavad makseteenuste üldlepingu lisa, mis jõustub pärast seda, kui partner on reeglitega süsteemis nõustunud. Teenuse kasutamisel rakendatakse partneri suhtes kõiki üldlepingu tingimusi ja selles lisas sätestatud lisatingimusi. Selles lisas kasutatakse mõisteid üldlepingus määratletud tähenduses.

3. Partnerlusprogrammi kasutamiseks peab klient olema Paysera süsteemis registreerunud ning nõustunud makseteenuste üldlepingu ja nende reeglite tingimustega.

4. Partnerlusprogramm võimaldab partneril saada tasu selle eest, et ta soovitab Paysera't kolmandatele isikutele, kes ei ole veel Paysera kliendid, ja suunab nad Paysera teenuste kasutamise juurde.

5. Partnerlusprogrammiga liitunud partnerid saavad Paysera süsteemile viitava unikaalse lingi partnerite leitud uute klientide registreerimiseks. Partneri poolt leitud uued kliendid, kelle eest tasu makstakse, on üksnes need isikud, kes registreeruvad Paysera süsteemis partnerile saadetud unikaalse lingi kaudu, vastasel juhul partnerlusprogrammi reeglid ei kehti.

6. Partnerlusprogramm jõustub vaid juhul, kui partnerile antud unikaalse lingi kaudu registreerub seitsme päeva jooksul ja sama veebibrauseri kaudu vähemalt kolm eri isikut, kes ei ole varem Paysera süsteemi kliendid olnud, ning kes hakkavad süsteemis tehinguid tegema.

7. Partner on kohustatud andma soovitusi ja suunama edasi üksnes ausate kavatsuste ja hea mainega kliente. Järgides oma sisemisi riskijuhtimise reegleid, on Payseral õigus keelduda partneri poolt soovitatud isiku registreerimisest ilma keeldumise põhjusi esitamata.

8. Partnerlusprogrammi kohaselt makstakse tasu osana Paysera kasumist, mis on saadud partneri soovitatud ja süsteemi kasutavate uute klientide toimingutelt.

9. Partneri tasu soovituste eest hõlmab järgmist:

9.1. Partneri poolt soovitatud kliendi leidmisel, kes kasutab Paysera makselüüsi teenust – 10% Paysera kasumi osast (vahendustasu) iga uue kliendi pealt, kelle on leidnud partner ja kes kasutab seda teenust. Paysera teenustasude tabel on kättesaadav siin teises tabelis “Projekti teenustasu” (esimeses tabelis esitatud teenustasude eest tasu ei arvutata). Payseral on õigus teenustasusid muuta. Konkreetsele kliendile rakendatavad teenustasud kinnitatakse lõplikult pärast kliendi projekti heakskiitmist. Partneri tasu arvutatakse konkreetse kliendi suhtes rakendatava teenustasu alusel (“Täiendavad teenustasud ühe makse eest projekti kategooria kohaselt”);

9.2. Tulevaste klientide leidmise korral, kes hakkvad kasutama Paysera pakutavaid Paysera konto teenuseid – 10% Paysera puhaskasumist, mis on saadud valuutavahetusest iga valuutavahetusega seotud tehingu puhul, mille on teinud partneri leitud klient. Valuutavahetustest saadud puhaskasum arvutatakse turu hetkekursi ja müügikursi vahelise erinevuse alusel pärast vahetusega seotud otseste kulude mahaarvamist, mis tekivad Payseral konkreetse valuuta vahetamisel pankades või valuutaturul.

10. Siinsetes reeglites määratletud tasu makstakse määramata aja jooksul, see tähendab kogu selle aja jooksul, mil partneri leitud uued kliendid süsteemi teenuseid kasutavad, või seni, kuni partneri toodud kliendid keelduvad neid soovitanud isikust, mida on võimalik teha süsteemi kaudu alates 12 kuu möödumisest uue kliendi registreerimisest.

11. Partneri peab heaks kiitma nii Paysera kui ka klient. Partneri leitud uus klient võib teda soovitanud isikust keelduda, kuid mitte varem kui 12 kuu möödumisel uue kliendi süsteemis registreerimisest.

12. Partnerlusprogrammi kohaselt maksab Paysera partnerile tasu iga kuu eest järgmise kuu 10. (kümnendal) kuupäeval olenevalt kasumist, mille on toonud igal kuul partneri leitud kliendid, ja üksnes juhul, kui:

12.1. aruandekuul toovad kasumit vähemalt kolm partneri leitud klienti;

12.2. partner on loginud oma Paysera kontole sisse vähemalt korra aruandekuu jooksul kuni jooksva kuu 10. kuupäevani;

12.3. komisjonitasu, mis on rohkem kui 3 kuud vana, ei maksta.

13. Arvutatud tasu makstakse partnerile tema valitud põhivaluutas ja kantakse partneri Paysera kontole.

14. Partner vastutab ise oma kõikide tulude deklareerimise ja maksude riigile tasumise eest, mida tema suhtes Payseralt nende reeglite kohaselt saadud tulu eest rakendatakse.

15. Kui partner otsib uusi kliente ja annab kolmandatele isikutele soovitusi, kohustub ta teavitama klienti sellest, et ta tegutseb partnerina nende reeglite kohaselt ning mitte rikkuma selle riigi õigust, kus ta neid soovitusi annab. Soovitusi on lubatud anda üksnes õiguslike vahendite abil. Soovituste sisu ega soovituste andmise viis ei tohi rikkuda Paysera ega muude kolmandate isikute õigusi. Paysera juhib partneri tähelepanu sellele ja hoiatab teda, et mis tahes reklaammaterjalide saatmine isikutele e-posti, sotsiaalvõrgustiku või muu sidevahendi kaudu ilma Paysera nõusolekuta on keelatud ning saatja suhtes võidakse sellisel juhul rakendada sanktsioone.

16. Nende reeglite kohaselt tegutseval partneril on ka keelatud:

16.1. paigutada esitatud unikaalset linki veebilehtedele, kus avaldatakse pornograafilise, erootilise või solvava sisuga materjale ning teavet hasartmängude kohta või korraldatakse hasartmänge, müüakse tubakatooteid, ravimeid, alkoholi, ebaseaduslikke tooteid või relvi, avaldatakse klikihinnaga reklaami või makstakse vahendustasu elektroonilistes süsteemides registreerimise eest (ingl moneyback projects);

16.2. teha otseviiteid Google AdWordsist;

16.3. teha otseviiteid muudest reklaamiallikatest (Facebooki reklaamid, Textads);

16.4. kasutada sõna "Paysera" või muud sama kõlaga sõna (nt trükiveaga, erineva lõpuga, järelliitega jne) Google Adwordsi jmt võtmesõnana;

16.5. kasutada domeeninime Paysera.* võtmesõnana.

17. Partner võtab endale kogu vastutuse oma tegude eest soovituste saatmise ajal, tagab, et tema tegevus ei riku seadust, ja kohustub võtma vastutuse kõikide kahjude eest, mis tekivad seaduste mittenõuetekohasest täitmisest (või täitmata jätmisest) partnerlusprogrammi kasutamisel. Payseral on õigus keelduda partnerile partnerlusprogrammi reeglite kohase tasu maksmisest, kui partner rikub soovituste andmisel kohaldatavat õigust.

18. Kui täheldatakse, et partner ei järgi partnerlusprogrammi reeglite täitmisel siin esitatud reegleid, rikub kohaldatavat seadust, võib kahjustada Paysera ärialast mainet, petab või rikub Paysera huve muul viisil, siis on Payseral õigus nõuda partnerilt tema tegevuse viivitamatut lõpetamist, lõpetada tasu maksmine partnerile siin toodud reeglite alusel ja nõuda kantud kahju hüvitamist.

19. Paysera ei vastuta ühelgi juhul partneri kulude või kahjude eest, mis on tekkinud soovituste andmise tõttu nende reeglite kohaselt.

20. Partner saab aru, et siin toodud reeglite põhjal ei teki Paysera ja partneri vahel mingeid ühisettevõtmisi, koostööd ega töösuhteid. Partnerile ei anta mingeid õigusi võtta Paysera nimel kohustusi.

21. Reegleid võidakse muuta makseteenuste üldlepingu tingimuste kohaselt.