Pdf
Tagasi nimekirja juurde

Uuendatud: 16.09.2019

Privaatsuspoliitika

Üldsätted

1. 19. septembril 2018 sõlmitud kaasvastutavate töötlejate kokkuleppe nr 20180919 kohaselt on teie isikuandmete vastutav töötleja Paysera võrgustik. Paysera kontaktandmed leiate veebilehel www.paysera.com.Paysera poolt volitatud andmekaitseametniku kontaktandmed: dpo@paysera.com.

2. Paysera poolt kogutavaid isikuandmeid töödeldakse Leedu Vabariigi isikuandmete õigusliku kaitse seaduse, isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) ja muude õigusaktide kohaselt. Kõik Paysera töötajad, agendid ja agentide töötajad, kellele on saanud teatavaks salajased isikuandmed, peavad neid kaitsma ka pärast töölepingu või lepinguliste suhete lõppemist.

3. Isikuandmete töötlemise eesmärgil on Payseral õigus kaasata volitatud töötlejaid ja/või palgata oma äranägemisel muid isikuid, kes täidavad Paysera nimel teatavaid funktsioone. Sellisel juhul võtab Paysera kõik vajalikud meetmed, et isikuandmete volitatud töötajad töötleksid isikuandmeid Paysera juhiste ja kohaldatava seaduse kohaselt. Samuti nõuab Paysera isikuandmete volitatud töötlejatelt nõuetekohaste meetmete võtmist, et tagada isikuandmete kaitse. Sellisel juhul peab Paysera tagama, et nimetatud isikutele kehtiks avalikustamiskeeld ja et neil ei oleks võimalik kasutada saadud teavet muuks otstarbeks, kui nendeks, mida neile määratud ülesanded ette näevad.

4. Need Privaatsuspoliitika normid moodustavad makseteenuste üldlepingu lisa ja jõustuvad koos makseteenuste üldlepinguga pärast seda, kui olete süsteemis registreerunud. Privaatsuspoliitika normides on kehtestatud põhireeglid teie isikuandmete ning teid puudutava muu teabe kogumise, salvestamise, töötlemise ja säilitamise kohta, samuti töödeldud isikuandmete kasutusala, eesmärkide, allikate, saajate ja muude andmetöötlusega seotud oluliste aspektide kohta Paysera kui makseteenuste pakkuja teenuste kasutamisel. Seepärast soovitame lugeda need Privaatsuspoliitika normid tähelepanelikult läbi, enne kui hakkate Paysera teenuseid kasutama.

5. Paysera austab isiku õigust eraelu puutumatusele ja teeb kõik mõistlikud jõupingutused isikuandmete ja sellel veebilehel töödeldava muu teabe turvalisuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks. 

6. Teil on õigus seda veebilehte külastada, esitamata enda kohta mingeid andmeid, kui aga soovite avada Paysera süsteemis konto ja/või kasutada Paysera pakutavaid makseteenuseid, siis palub Paysera teil esitada süsteemis nimetatud isikuandmed ja teha läbi nõutavad identifitseerimise toimingud.

7. Külastades seda veebilehte ja/või kasutades sellel veebilehel sisalduvat teavet ja/või teenuseid, nõustute sellega, et olete tutvunud privaatsuspoliitika normidega, saate neist aru ja olete nendega nõus. Paysera jätab endale õiguse muuta nende privaatsuspoliitika normide sätteid oma äranägemise järgi, seetõttu on teil seda veebilehte külastades kohustus veenduda, et olete tutvunud Privaatsuspoliitika värskeima versiooniga, mida kohaldatakse iga kord, kui te veebilehte külastate.

Töötlemise eesmärgid ja tähtajad. Andmete esitajad ja vastuvõtjad

8. Peamine eesmärk, miks Paysera teie isikuandmeid kogub, on pakkuda Paysera makseteenuseid klientidele, kes teevad ja võtavad vastu makseid. Payseral kui makseteenuste pakkujal on seadusega kehtestatud kohustus identifitseerida ja kontrollida teie isikut enne seda, kui hakata teiega finantstehinguid sõlmima, samuti on Payseral kohustus nõuda teenuse osutamise ajal lisateavet ning analüüsida ja salvestada see teave seaduses sätestatud tähtaja jooksul. Eeltoodut arvesse võttes olete kohustatud esitama õiged ja täielikud andmed. Järgmistes punktides täpsustab Paysera, milliseid andmeid ja millistel eesmärkidel kogutakse.

9. EESMÄRK: Kliendi identifitseerimine, makseteenuste osutamine (konto avamine, rahaliste vahendite ülekandmine, maksete kogumine jmt) või makseteenuste pakkuja muude seadustest tulenevate kohustuste täitmine.

9.1. Isikuandmeid töödeldakse sellel eesmärgil õiguslike nõuete kohaselt, mis on seotud järgmisega:

9.1.1. kliendi isiku tuvastamine ja kontrollimine;

9.1.2. lepingute sõlmimine ja lõpetamine kliendiga või meetmete võtmine kliendi taotlusel;

9.1.3. rahaliste vahendite ülekandmine ja nõutava teabe edastamine koos ülekandega õigusaktide kohaselt;

9.1.4. klienditundmise põhimõtete rakendamine;

9.1.5. pidev ja korrapärane järelevalve;

9.1.6. riskihindamine;

9.1.7. klientide andmete uuendamine, et tagada nende õigsus;

9.1.8. võimaliku rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine, pettuse ärahoidmine, sellise tegevuse tuvastamine, uurimine ja sellest teavitamine, riikliku taustaga isikute või kliendi suhtes kohaldatavate finantssanktsioonide kindlaks tegemine;

9.1.9. nõuetekohase riski- ja organisatsiooni juhtimise tagamine.

9.2. Sellel eesmärgil võidakse töödelda järgmisi isikuandmeid: eesnimi, perekonnanimi, isikukood, aadress, sünniaeg, isikut tõendava dokumendi väljastamise kuupäev ja dokumendi koopia, foto, otsese videoülekande (otsese videoringhäälingu) salvestus, kodakondsus, e-posti aadress, telefoninumber, maksekonto number, IP aadress, praegune tegevus, praegused avalikud ülesanded, muud rahapesu ja terrorismi tõkestamise seadusega kehtestatud andmed.

9.3. Neid isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse makseteenuste pakkujale pandud õiguslike kohustuste alusel, mis tulenevad Leedu Vabariigi maksete seadusest, Leedu Vabariigi e-raha ja e-raha asutuste seadusest ning Leedu Vabariigi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest, ning need on nõutavad selleks, et avada konto ja/või osutada makseteenuseid.

9.4. Andmeid säilitatakse 8 (kaheksa) aasta jooksul pärast ärisuhete lõpetamist kliendiga. Säilitamise tähtaega võidakse pikendada kuni 2 (kahe) aasta võrra, kui pädev asutus esitab selleks põhjendatud taotluse. Selline andmete säilitamise tähtaja nõue tuleneb Leedu Vabariigi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest.

9.5. Andmete esitajad: andmesubjekt, krediidi- ja muud finantseerimisasutused ja nende filiaalid, registrikeskus, isikut tõendavate dokumentide kontrollimise andmebaasid (aegunud dokumentide ja muud rahvusvahelised andmebaasid), volituste kontrollimise registrid (notariaalselt kinnitatud dokumentide kontrollimise ja muud registrid), teovõimetute ja puuetega inimeste registrid, rahvastikuregister, ettevõtete ühised võlgnike andmebaasid (nt Leedus, UAB Creditinfo Lietuva või muu), rahvusvaheliste sanktsioonide registreid haldavad ettevõtted, muud isikud.

9.6. Andmete vastuvõtjate rühmad: järelevalveasutused, krediidi-, finantseerimis-, makse- ja/või e-raha asutused, kohtueelsed uurimisasutused, riikide maksuinspektsioonid, Paysera makseteenuste agendid (kui tegevuses kasutatakse nende teenuseid), rahaülekannete saajad, kes saavad andmed maksete väljavõtetelt koos ülekande rahaliste vahenditega, võlgade sissenõudmisega tegelevad ettevõtted, ühtseid võlgnike andmebaase haldavad ettevõtted, advokaadid, kohtutäiturid, audiitorid, muud õigusliku huviga üksused või muud Payseraga lepinguliste suhetes olevad üksused, tingimusel, et olete andnud selleks eraldi loa.

9.7. Andmed esitatakse kolmandatele riikidele (Euroopa Liidust või Euroopa Majanduspiirkonnast väljaspool olevatele) üksnes juhul, kui teete ülekande kolmandasse riiki või kui maksekorralduse täitmisesse on kaasatud kolmanda riigi koostööpartner (korrespondentpank).

10. EESMÄRK: Võlahaldus.

10.1. Sellel eesmärgil töödeldakse isikuandmeid võlgade haldamiseks ja sissenõudmiseks, nõuete, kaebuste, hagiavalduste ja muude dokumentide esitamiseks ning võlgade sissenõudmiseks vajalike dokumentide esitamiseks. esitamiseks.

10.2. Sellel eesmärgil võidakse töödelda järgmisi isikuandmeid: eesnimi, perekonnanimi, isikukood, aadress, sünniaeg, isikut tõendava dokumendi väljastamise kuupäev, e-posti aadress, telefoninumber, maksekonto number, IP aadress, maksekonto väljavõtted.

10.3. Andmete säilitamise aeg: 10 (kümme) aastat võlgnevuse tekkimise päevast ja pärast kohtumenetluse algatamist pikeneb tähtaeg võlgnevuse kustutamiseni ja 24 (kahekümne nelja) kuu võrra pärast võlgnevuse tasumist. Andmete säilitamise aeg põhineb Leedu Vabariigi tsiviilkoodeksis kehtestatud hagi aegumise tähtajal.

9.5. Andmete esitajad: andmesubjekt, krediidi-, finantseerimis-, makse- ja/või e-raha asutused, registrikeskus, rahvastikuregister, ettevõtete ühised võlgnike andmebaasid (nt Leedus, UAB Creditinfo Lietuva või muu), muud isikud.

10.5. Andmete vastuvõtjate rühmad: ühtseid võlgnike andmebaase haldavad ettevõtted, krediidi-, finantseerimis-, makse- ja/või e-raha asutused, advokaadid, kohtutäiturid, kohtud, kohtueelsed uurimisasutused, riikide maksuinspektsioonid, võlgade sissenõudmisega tegelevad ettevõtted, muud õigusliku huviga üksused.

10.6. Andmed võidakse esitada kolmandatele riikidele (Euroopa Liidust või Euroopa Majanduspiirkonnast väljaspool olevatele), kui võla asjaolud on seotud kolmanda riigiga.

10.7. Juhime teie tähelepanu sellele, et kui teil on Paysera ees võlgnevus ja te viivitate kohustuse täitmisega rohkem kui 30 (kolmkümmend) päeva, siis on Payseral õigus esitada teie isikut puudutavad andmed, kontaktandmed ja krediidiajalugu, st finants- ja varalised kohustused ja teave nende täitmise, võlgade ja nende tasumise kohta, võlgnike andmebaase haldavatele ettevõtetele (näiteks krediidiasutus UAB Creditinfo Lithuania Leedus*) ja võlgade sissenõudmisega tegelevatele ettevõtetele. Oma krediidiajalooga tutvumiseks peate ühendust võtma krediidibürooga.

11. EESMÄRK: Säilitada ja hallata kliendisuhteid, hoida ära vaidlused, koguda tõendeid (telefonivestluste salvestamine) ja ärialase kliendisuhtluse pidamine.

11.1. Isikuandmeid töödeldakse sellel eesmärgil:

11.1.1. kliendi ja/või Paysera huvide kaitsmiseks;

11.1.2. vaidluste ärahoidmiseks, kliendiga peetava ärisuhtluse kohta tõendite kogumiseks (vestluste ja kirjavahetuse salvestamine);

11.1.3. kvaliteedianalüüsi läbiviimiseks ja Paysera teenuste kvaliteedi tagamiseks;

11.1.4. juhul, kui see on vajalik lepingu täitmiseks, kliendi päringute alusel meetmete võtmiseks või seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks.

11.2. Sellel eesmärgil võidakse töödelda järgmisi isikuandmeid: eesnimi, perekonnanimi, aadress, sünniaeg, e-posti aadress, telefoninumber, IP aadress, maksekonto väljavõtted, telefonivestluste salvestused, kirjavahetus kliendiga.

11.3. Andmeid säilitatakse 5 (viie) aasta jooksul pärast ärisuhete lõpetamist kliendiga. Säilitamise tähtaega võidakse pikendada kuni 2 (kahe) aasta võrra, kui pädev asutus esitab selleks põhjendatud taotluse. Selline andmete säilitamise tähtaja nõue tuleneb Leedu Vabariigi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest.

11.4. Andmete esitajad: andmesubjekt.

11.5. Andmete vastuvõtjate rühmad: järelevalveasutused, ühtseid võlgnike andmebaase haldavad ettevõtted, advokaadid, kohtutäiturid, kohtud, kohtueelsed uurimisasutused, võlgade sissenõudmisega tegelevad ettevõtted, muud õigusliku huviga üksused või muud Payseraga lepinguliste suhetes olevad üksused, tingimusel, et olete andnud selleks eraldi loa.

11.6. Andmeid ei edastata Euroopa Liidust või Euroopa Majanduspiirkonnast väljaspool olevatele riikidele.

12. EESMÄRK: Krediidireitingu hindamine, krediidiriski juhtimine ja automatiseeritud otsustamine.

12.1. Sellel eesmärgil töödeldakse isikuandmeid klientide krediidikõlbulikkuse hindamiseks, krediidiriski juhtimiseks ning tegevusriski juhtimise ja kapitali adekvaatsusega seotud nõuete täitmiseks, et Paysera saaks teha finantseerimispakkumisi.

12.2. Sellel eesmärgil võidakse töödelda järgmisi isikuandmeid: eesnimi, perekonnanimi, aadress, sünniaeg, e-posti aadress, telefoninumber, maksekonto number, IP aadress, maksekonto väljavõtted, kliendi konto jääk, finantskohustused, krediidi- ja makseajalugu, sissetulekud, haridus, töökoht, praegune ametikoht, töökogemus, olemasolevad varad ning pereliikmete andmed.

12.3. Andmed säilitatakse 10 (kümne) aasta jooksul pärast ärisuhete lõpetamist kliendiga.

12.4. Andmete esitajad: andmesubjekt, krediidi- ja muud finantseerimisasutused ja nende filiaalid, õiguskaitseasutused, muud registrid ja riigiasutused, võlgnike andmebaase haldavad ettevõtted (nt Leedus UAB Creditinfo Lithuania või muud), eraisikud, kes esitavad andmeid abikaasade, laste ja muude lähisugulaste kohta, kaasvõlgnikud, käendajad, tagatiseandjad jmt, juriidiline isik, kui klient on selle esindaja, töötaja, töövõtja, osanik, aktsionär, omanik jmt, ning koostööpartnerid või muud juriidilised isikud, kelle Paysera on teenuse osutamiseks kaasanud.

12.5. Andmete vastuvõtjad: krediidi-, finantseerimis-, makse- ja/või e-raha asutused või teenusepakkujad, kes osutavad abi krediidikõlbulikkuse hindamisel, ning võlgnike andmebaase haldavad ettevõtted.

12.6. Andmeid ei edastata Euroopa Liidust või Euroopa Majanduspiirkonnast väljaspool olevatele riikidele.

12.7. Selleks, et sõlmida teiega finantseerimisleping või teha sellekohane pakkumine ning osutada teile teenuseid, teeb Paysera mõnel juhul otsuseid teie isikuandmete automaatse töötlemise põhjal. Sellisel juhul kontrollib süsteem teie krediidikõlbulikkust määratletud algoritmi alusel ja hindab teenuse osutamise võimalikkust. Kui automaatse otsustamise tulemus on negatiivne, võidakse kliendil paluda esitada lisaandmeid. Paysera teeb kõik endast oleneva, et kaitsta teie õigusi, vabadusi ja seaduslikke huve. Teil on õigus nõuda, et teie andmeid töötleks inimene, väljendada oma arvamust ning esitada automatiseeritud otsuse peale kaebus. Teil on õigus keelduda automatiseeritud otsustamisest, võttes selleks Payseraga ühendust.

13. EESMÄRK: Paysera ja kliendi huvide kaitse (videovalve Paysera ruumides).

13.1. Sellel eesmärgil töödeldakse isikuandmeid Paysera ja/või kliendi turvalisuse tagamiseks, kliendi ja/või tema esindaja elu ja tervise ning Paysera ja kliendi muude õiguste kaitsmiseks (videovalve ja salvestamine Paysera ruumides) eesmärgiga viia ellu õiguslik huvi kaitsta kliente, töötajaid, Paysera külalisi ja nende vara ning Paysera vara.

13.2. Sellel eesmärgil võidakse töödelda järgmisi isikuandmeid: Paysera ruumides tehtud videosalvestused.

13.3. Enne Paysera videovalvesüsteemiga varustatud ruumidesse sisenemist teavitatakse teid erimärkide kaudu videovalve olemasolust.

13.4. Andmete säilitamise aeg: 1 (üks) aasta.

13.5. Andmete esitajad: andmesubjekt, kes külastab Paysera ruume, kuhu on paigaldatud videovalve, mis jäädvustab andmesubjekti külastuse.

13.6. Andmete vastuvõtjad: kohtud, kohtueelsed uurimisasutused, juristid (üksnes rünnakukatsete puhul).

14. Klientide teavitamine teenustest. Sellel eesmärgil töödeldakse isikuandmeid klientide teavitamiseks Paysera teenustest, nende hindadest, eripäradest ja kliendiga sõlmitud lepingute tingimuste muutumisest ning osutatud Paysera teenustega seotud süsteemi- ja muude teadete saatmiseks.

14.1. Sellel eesmärgil võidakse töödelda järgmisi isikuandmeid: e-posti aadress, telefoninumber.

14.2. Andmesubjekt kinnitab, et ta on teadlik sellest, et need teated on makseteenuste üldlepingu ja/või selle lisade täitmiseks vajalikud ja neid ei peeta otseturundusteadeteks.

14.3. Andmete säilitamise aeg: 24 (kakskümmend neli) kuud pärast ärisuhete lõpetamist kliendiga.

14.4. Andmete esitajad: andmesubjekt.

14.5. Andmete vastuvõtjad: sel eesmärgil töödeldavaid andmeid ei edastata kolmandatele isikutele.

15. Otseturundus. Sel eesmärgil töödeldakse isikuandmeid Paysera teenuseid puudutavate pakkumiste tegemiseks kliendile.

15.1. Sellel eesmärgil võidakse töödelda järgmisi isikuandmeid: e-posti aadress, telefoninumber.

15.2. Selle dokumendiga kinnitate, et olete teadlik sellest, et eespool nimetatud andmeid võidakse töödelda otseturunduse eesmärgil ja et teil on igal ajal õigus teie isikuandmete töötlemisega sel eesmärgil mitte nõustuda ja sellest keelduda, teavitades sellest Paysera't kirjalikult e-posti teel aadressil klienditugi@paysera.ee. Teatesse tuleb kindlasti märkida andmesubjekti täisnimi ja e-posti aadress.

15.3. Andmete säilitamise aeg: 24 (kakskümmend neli) kuud pärast ärisuhete lõpetamist kliendiga või päevani, mil klient esitab vastuväite andmete töötlemiseks sellel eesmärgil.

15.4. Andmete esitajad: andmesubjekt.

15.5. Andmete vastuvõtjad: sel eesmärgil töödeldavaid andmeid võidakse edastada otsingu- ja sotsiaalvõrgustiku süsteemidele (andmete töötlemisest keeldumise võimalus on tagatud nende süsteemide veebilehtedega). Andmeid ei edastata kolmandatele isikutele.

16. Kõiki eespool nimetatud eesmärkidel kogutud isikuandmeid, välja arvatud ees- ja perekonnanimi, isikukood, isikut tõendava dokumendi number ja täpne elukoha aadress, võidakse töödelda statistilise analüüsi tegemise eesmärgil. Sellel eesmärgil töödeldakse isikuandmeid nii, et nende lisamisel statistilise analüüsi valimisse ei ole võimalik asjaomase andmesubjekti isikut kindlaks teha. Teie isikuandmete kogumine statistilise analüüsi tegemise eesmärgil põhineb õiguslikul huvil analüüsida, parandada ja arendada ettevõtte tegevust. Olete teadlik sellest, et teil on igal ajal õigus oma isikuandmete töötlemisega sel eesmärgil mitte nõustuda ja sellest keelduda, saates vastavasisulise teate Payserale. Sellele vaatamata on Payseral õigus jätkata isikuandmete töötlemist statistilise analüüsi tegemise eesmärgil, kui ta tõestab, et andmeid töödeldakse mõjuval õiguspärasel põhjusel, mis kaalub üles andmesubjekti huvid, õigused ja vabadused, või õigusnõuete koostamise, esitamise või kaitsmise eesmärgil.

17. Nendes Privaatsuspoliitika normides kindlaksmääratud eesmärkidel kogutavaid isikuandmeid ei töödeldata viisil, mis on nende õiguspäraste eesmärkide või õiguslike nõuetega vastuolus.

18. Eespool nimetatud isiklikku teavet, mida saab pidada isikuandmeteks, ei edastata kolmandatele pooltele ilma teie nõusolekuta, välja arvatud juhul, kui see nõue tuleneb kohaldatavast seadusest või see on vajalik teenuse osutamiseks (nt koos teie maksega edastatakse ka vajalik teave).

19. Olen nõus sellega, et minu eespool nimetatud andmeid esitatakse ja saadakse Paysera või Paysera poolt volitatud esindaja kasutatava tarkvara kaudu ning muude instrumentide ja kolmandate isikute kaudu, kellega Paysera on sõlminud isikuandmete töötlemise kokkulepped kohaldatavate seaduste ja regulatsioonide kohaselt.

Profiilianalüüs

20. Paysera poolt tehtav profiilianalüüs hõlmab isikuandmete automatiseeritud töötlemist õigusaktides sätestatud eesmärkidel, mis on seotud riskide ohjamise ning tehingute pideva ja korrapärase jälgimisega pettuse ärahoidmiseks; pidev profiilianalüüs põhineb Paysera õigustatud huvidel, juriidilise kohustuse täitmisel ja lepingu täitmisel.

21. Otseturunduse ja statistilise analüüsi eesmärgil võidakse profiilianalüüsi tegemisel kasutada Piwiki, Google'it, Facebooki ja muid analüüsitööriistu.

Alaealiste isikute isikuandmete töötlemine

22. Isik, kes on noorem kui 14-aastane ja soovib kasutada Paysera makseteenuseid, peab esitama oma seadusliku esindaja (isa/ema/eestkostja) kirjaliku nõusoleku tema isikuandmete töötlemise kohta.

Küpsiste poliitika

23. Paysera võib kasutada oma veebilehel küpsiseid. Küpsised on väikesed failid, mis saadetakse isiku internetibrauserisse ja salvestatakse tema seadmesse. Küpsised salvestatakse isiku arvutisse esimesel korral, kui isik veebilehte külastab. Hiljem kasutatakse küpsiseid isiku tuvastamiseks. Küpsiste eesmärk on parandada veebilehe funktsionaalsust ja kasutamist, teha veebilehe kasutamise analüüsi ning tõhustada juurdepääsu veebilehele ja sellel sisalduvale teabele.

24. Nagu paljud teised veebiadministraatorid, jälgib ka Paysera veebilehe külastatavust ning kogub andmeid selle kohta, kui palju inimesi on veebilehte külastanud, milline on külastaja internetiteenuste pakkuja serveri domeeninimi jne. Neid andmeid kogutakse veebilehe külastamisel automaatselt. See võimaldab Payseral paremini mõista, kuidas külastajad veebilehte kasutavad ja kuidas teenuseid veelgi paremaks muuta.

25. Isik, kes sirvib veebilehte ega muuda ühtegi seadet, nõustub küpsiste kasutamisega sellel veebilehel.

26. Enamik veebibrausereid nõustuvad küpsistega, kuid isik saab muuda brauseri seadeid nii, et brauser ei nõustu küpsistega. Sellisel juhul ei pruugi kõik funktsioonid töötada.

27. Kogu teave veebilehel kasutatavate küpsiste, nende eesmärkide, kehtivuse ja kasutatud andmete kohta on esitatud järgmises tabelis:

Küpsise nimetus Kehtivus Eesmärk
PHPSESSID Kuni veebisessioon on aktiivne Toimimine
XSRF-TOKEN Kuni veebisessioon on aktiivne Toimimine
my_language 1 aasta või kuni kasutaja muudab keelt Kasutajaliidese parandamine
sc 1 aasta Statistika
user_token Kuni veebisessioon on aktiivne või kuni kasutaja välja logib Toimimine
FilterStore:* 2 nädalat Kasutajaliidese parandamine
ref 7 päeva Statistika
__cfduid 1 aasta Toimimine
_pk_id.* 1 aasta Statistika
_pk_ses.* Kuni veebisessioon on aktiivne Statistika
_dc_gtm_UA-* Kuni veebisessioon on aktiivne Statistika
_ga 2 aastat Statistika
_gid 24 tundi Statistika

Õigus tutvuda isikuandmetega, neid parandada ja kustutada ning piirata nende töötlemist

28. Teil on järgmised õigused:

28.1. ÕIGUS TUTVUDA ANDMETEGA: saada kinnitust selle kohta, kas Paysera töötleb teid käsitlevaid isikuandmeid, ning sellisel juhul tutvuda Paysera poolt töödeldavate isikuandmete ja järgmise teabega: milliseid isikuandmeid ja millistest allikatest kogutakse, töötlemise eesmärk, vastuvõtjad, kellele isikuandmeid on avalikustatud või avalikustatakse; saada Payseralt kohaldatavate seaduste kohaselt töödeldavate isikuandmete koopia. Teie taotluse saamisel peab Paysera esitama nõutavad andmed kirjalikult seaduses sätestatud tähtaja jooksul või täpsustama andmete esitamisest keeldumise põhjuse. Üks kord kalendriaastas esitatakse andmed tasuta, muudel juhtudel võidakse kehtestada teenustasu, mille suurus ei ületa andmete esitamisega seotud kulu. Lisateavet andmetega tutvumise õiguse kohta leiate siit;

28.2. ÕIGUS ANDMETE PARANDAMISELE: kui teie Paysera poolt töödeldavad andmed on ebaõiged, puudulikud või valed, siis on teil õigus esitada Payserale kirjalik taotlus valede või ebaõigete andmete parandamiseks või puudulike isikuandmete täiendamiseks;

28.3. ÕIGUS ANDMETE KUSTUTAMISELE (ÕIGUS OLLA UNUSTATUD): nõuda andmete töötlemise lõpetamist (andmete kustutamist), kui andmesubjekt võtab töötlemiseks antud nõusoleku tagasi, isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, millega seoses need on kogutud, isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult või isikuandmed tuleb kustutada selleks, et täita juriidilist kohustust. Kirjalik nõue isikuandmete töötlemise vaidlustamise kohta tuleb esitada Payserale isiklikult või saata posti, e-posti või muu elektroonilise sidevahendi teel. Kui teie vastuväidetel on õiguslik alus, siis lõpetab Paysera pärast nõude läbivaatamist teie isikuandmete töötlemise, välja arvatud juhul, kui seadus sätestab teisiti. Juhime tähelepanu sellele, et õigus isikuandmete kohesele kustutamisele võib olla piiratud või selle rakendamine võib olla võimatu Paysera kui makseteenuste pakkuja kohustuse tõttu säilitada klientide identifitseerimise, maksetehingute, sõlmitud lepingute ja muuga seotud andmeid seadusega sätestatud tähtaja jooksul;

28.4. ÕIGUS ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PIIRAMISELE: nõuda isikuandmete töötlemise piiramist, kui andmesubjekt vaidlustab isikuandmete õigsuse, ajaks, mis võimaldab vastutaval töötlejal isikuandmete õigsust kontrollida; isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid andmesubjekt ei taotle isikuandmete kustutamist, vaid kasutamise piiramist; vastutav töötleja ei vaja isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel, kuid need on andmesubjektile vajalikud õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks. Vastutav töötleja teavitab isikuandmete töötlemise piiramist nõudnud andmesubjekti enne isikuandmete töötlemise piiramise lõpetamist;

28.5. ÕIGUS ESITADA VASTUVÄITEID: õigus esitada vastuväiteid teie isikuandmete töötlemise suhtes otseturunduse eesmärgil;

28.6. pöörduda järelevalveasutuse poole teie isikuandmete töötlemist puudutava nõudega, kui te arvate, et isikuandmete töötlemisega rikutakse teie seadustest tulenevaid õigusi ja põhjendatud huve;

28.7. võtta oma õiguste kasutamise eesmärgil ühendust vastutava töötleja ja/või andmekaitseametnikuga;

28.8. muud õigusaktidest tulenevad õigused.

29. Oma taotluse isikuandmetega tutvumise ja nende parandamise ning isikuandmete töötlemisest keeldumise kohta saate saata e-posti aadressile klienditugi@paysera.ee. Taotluse esitanud isik peab selgelt märkima oma täisnime ja lisama oma isikut tõendava dokumendi koopia või kinnitama taotluse digiallkirjaga.

Kolmandate poolte veebilehed

30. Paysera ei vastuta kliendi andmete puutumatuse eest kolmandate poolte veebilehtedel, ka juhul, kui klient liigub nendele veebilehtedele sellel veebilehel avaldatud linkide kaudu. Paysera soovitab tutvuda Payserale mittekuuluvate veebilehtede Privaatsuspoliitika normidega.

Logode kasutamine

31. Klient, kes kasutab Paysera teenuseid ärilistel ja ametialastel eesmärkidel, nõustub sellega, et Paysera kasutab tema nime ja/või logo otseturunduse eesmärgil (näiteks selleks, et näidata, et klient kasutab Paysera teenuseid).

Teabe turvalisuse tagamine

32.Paysera eesmärk on tagada kliendilt ja avalikest andmefailidest saadud andmete kõrgeima taseme turvalisus. Et kaitsta andmeid volitamata juurdepääsu, kasutamise, kopeerimise, juhusliku või ebaseadusliku kustutamise, muutmise või avalikustamise ning igasuguse muu volitata töötlemise eest, kasutab Paysera nõuetekohaseid õiguslikke, administratiivseid, tehnilisi ja füüsilisi turvameetmeid.

Lõppsätted

33. Nende Privaatsuspoliitika normide suhtes kohaldatakse Leedu Vabariigi õigust. Kõik vaidlused, mis hõlmavad Privaatsuspoliitika sätteid, lahendatakse läbirääkimiste teel, kui aga vaidlust ei õnnestu läbirääkimiste teel lahendada, antakse vaidluse lahendamine üle Leedu Vabariigi kohtule.

34. Nendes Privaatsuspoliitika normides kasutatud mõiste "see veebileht" all on mõeldud veebilehte www.paysera.com.

* – UAB Creditinfo Lithuania (ettevõtte kood: 111689163, aadress: A. Goštauto 40, LT 01112 Vilnius, Leedu, www.manocreditinfo.lt, telefon: 8 5 239 4131, mis töötleb ja edastab teie isikuandmeid kolmandatele isikutele (finantseerimisasutused, telekommunikatsiooniagentuurid, kindlustusettevõtted, elektri- ja kommunaalteenuste pakkujad, kaubandusettevõtted jne) õiguslikel alustel ja eesmärkidel: hinnata teie krediidikõlblikkust ja suutlikkust hallata võlgnevusi. Krediidiajaloo andmeid säilitatakse tavaliselt 10 aasta jooksul pärast kohustuste täitmist.

Privaatsuspoliitika (kehtib kuni 16.09.2019)