Pdf
Tagasi sisu juurde

Informatsioon on uuendatud: 16/09/2019

Makse algatamise ja kontoteabe teenuste osutamise reeglid

Avatud ühenduse liides – avalik tehniline liides makseteenuse pakkujate, makse algatamise teenuse pakkujate, kontoteabe teenuse pakkujate ja muude kontosid haldavate makseteenuse pakkujate, maksjate ja saajate vahel ühenduse pidamiseks.

Makse algatamise teenuse pakkuja, Kontoteabe teenuse pakkuja, Paysera – Paysera LT, UAB, registrikood 300060819, juriidiline aadress: Pilaitės pr. 16, Vilnius, LT-04326, e-post: info@paysera.lt, telefon: +370 5207 1558, E-raha asutuse litsents nr 1, väljastatud 27.09.2012, litsentsi väljastas ja järelevalvet tegevuse üle teostab Leedu Pank, registrikood 188607684, aadress: Žirmūnų 151, Vilnius, e-post: pt@lb.lt, telefon: (8 5) 268 050; Paysera LT, UAB (edaspidi Paysera) andmed kogutakse ja säilitatakse Leedu Vabariigi juriidiliste isikute registris.

Maksja – füüsiline või juriidiline isik, kellel on maksekonto(d) teise (muu) makseteenuse pakkuja asutus(t)es ja kes lubab täita või esitab maksejuhiseid sellelt (nendelt) konto(de)lt, kasutades käesolevates Reeglites kirjeldatud Paysera osutatavaid teenuseid.

Makse algatamise teenus, MAT – makseteenus, mille puhul algatatakse maksejuhis Maksja taotlusel teise makseteenuse pakkuja asutuses avatud maksekontolt Makse algatamise teenuse Pakkuja kaudu.

Makseteenuse pakkuja, MTP – käesolevate Reeglite kohaselt makseteenuse pakkuja, kelle asutuses on Maksjal maksekonto, millelt ta kavatseb teostada ülekande tehingut (nt pangad, muud krediidiasutused jne).

Kontoteabe teenus, KTT – makseteenus, mille puhul konsolideeritud teave ühe või mitme Maksja maksekonto kohta teise makseteenuse pakkuja asutuses edastatakse interneti vahendusel .

Reeglid – käesolevad Makse algatamise ja kontoteabe teenuste osutamise reeglid.

MAT ja KTT üldised funktsioonid

1. Käesolevate Reeglitega määratletakse MAT ja KTT toimimist Paysera süsteemis, esitatakse MAT ja KTT põhilised funktsioonid ning reguleeritakse Maksja andmete esitamist MAT ja KTT osautamise eesmärgil ning samuti nende andmete turvalisust ja konfidentsiaalsust. Maksja nõusolekul pakub Paysera korraga nii PIS-i kui ka AIS-i. 

2. Paysera poolt pakutav Kontoteabe teenus võimaldab Maksjal, kes kavatseb kasutada MAT, logida sisse oma isiklikku internetipanga süsteemi Paysera poolt toetatava avatud ühenduse liidese kaudu ning saada teavet konkreetses Makseteenuse pakkuja asutuses olevate oma kontode ja konto jääkide kohta ning valida konto, millelt kavatseb Maksja algatada Maksejuhist.

2. Paysera poolt pakutav Makse algatamise teenus võimaldab Maksjal logida sisse oma isiklikku internetipanga süsteemi Paysera poolt toetatava avatud ühenduse liidese kaudu ning kinnitada (autoriseerida) Makseteenuse pakkujale automaatselt koostatud Maksejuhist, st Maksja algatab ja kinnitab maksejuhise, logides sisse oma internetipanka mitte otse, vaid Paysera toetatud Avatud ühenduse liidese kaudu.

4. Paysera süsteemis ei võeta maksjalt ei KTT ega MAT puhul täiendavaid teenustasusid, kuid Maksjat teavitatakse vastavalt käesolevatele Reeglitele, et Makseteenuse pakkuja võtab Maksjalt tavapärast Makseteenuse pakkuja kehtestatud teenustasu vastavalt rahaülekande tüübile. Kui Maksja Makseteenuse pakkuja teavitab vastava rahaülekande teenustasu kohta, teavitab Paysera sellest Maksjat enne maksejuhise kinnitamist.

MAT ja KTT toimimise üksikasjalik kirjeldus

5. Esitades maksekontolt maksejuhise algatamise taotlust ja / või taotledes kontoteabe teenuse osutamist, väljendab Maksja elektrooniliselt Paysera'le oma nõusolekut nende teenuste kasutamiseks, ja ta suunatakse ümber Paysera poolt toetatava Avatud ühendusliidese kaudu oma MTP veebilehele, kus ta sisestavab oma sisselogimisandmed internetipangas. Pärast Maksja sisselogimist oma internetipanka genereerib ja algatab Paysera Maksja nimel automaatselt maksejuhise. Selle funktsiooni täitmisel ei kogu, ei akumuleeri ega salvesta Paysera Maksja edastatud internetipanga andmeid (isikustatud turvaandmeid) ning andmete lõplik saaja on Maksja poolt maksejuhises esitatud makse saaja. Teave, mida Maksja kasutab oma internetipanka sisselogimiseks (kliendi ID, parool, loodud koodid, paroolikaardi koodid või muu), on krüpteeritud ja seda kasutatakse ainult üks kord maksejuhise algatamiseks, kontoteabe jaoks ja ainult ühe sessiooni ajal, mis on toetatud ainult kuni MTP'lt maksejuhise kinnituse saamiseni, kuid mitte kauem kui 10 (kümme) minutit.

6. Igal eraldi teenuse osutamise korral annab Maksja nõusoleku MAT käivitamiseks ja konto kohta teabe saamiseks elektrooniliselt, klõpsates esitatud teabeaknas nõusoleku nuppu ja hiljem mõne toimingu tegemisel, st sisestades oma sisselogimisandmed internetipanka ja Paysera loodud maksejuhise kinnitades. Paysera KTT kasutades algatab Maksja isiklikult, enda nimel ja ühepoolselt maksejuhise esitamiseks valitud makseteenuse pakkujale. Maksejuhise võib tühistada kuni hetkeni, mil Maksja annab nõusoleku MAT käivitamiseks. Maksejuhise tühistamise soovi avaldab maksja elektrooniliselt sessiooni lõpetamise teel.

7. Makse algatamise ajal Paysera pakutava KTT abil kuvatakse Maksjale konkreetses makseteenuse pakkuja makseasutuses konto(d) ja selle (nende) saldo(d). Kui maksjal on MTP konkreetses asutuses mitu maksekontot, valib Maksja konto, millelt ta kavatseb maksejuhist esitada.

8. Pärast Maksja sisselogimist enda internetipanka Paysera loob esitatud andmete alusel automaatselt maksejuhise, esitades ka järgmise teabe:

8.1. kui rahaliste vahendite saaja on Paysera klient, kellelt Maksja kavatseb osta kaupu või teenuseid, siis märgitakse makse eesmärk automaatselt süsteemis olevate saaja andmete alusel, mille põhjal saab rahaliste vahendite saaja omakorda hiljem lihtsasti tuvastada maksejuhist, ostetud kaupu või teenuseid ja makse eesmärki;

8.2. makse summa kinnitatakse Maksja poolt maksejuhise algatamisel;

8.3. pärast maksejuhise koostamist ei saa muuta summat, rahaliste vahendite saajat ega muid tehinguandmeid.

9. Maksja kinnitab (autoriseerib) Paysera poolt automaatselt koostatud maksejuhise.

10. Pärast maksejuhise algatamise teenuse edukat osutamist saadab Paysera Maksjale ja raha saajale vastupidaval andmekandjal kinnituse maksejuhise nõuetekohase algatamise ja eduka täitmise kohta, mis on samal ajal kinnitus ka selle kohta, et maksejuhis on maksja kontot töötleva makseteenuse pakkuja asutuses nõuetekohaselt algatatud. Lisaks esitab Paysera andmed, mis võimaldavad Maksjal ja raha saajal tuvastada maksetehingut, maksetehingu summat ning mõnel juhul (nt isikukoodi saatmise teenuse kasutamisel) saab raha saaja tuvastada ka Maksjat koos maksetehingu kohta saadetud andmetega.

11. Paysera teavitab rahaliste vahendite saajat maksejuhise edukast täitmisest.

12. MAT osutamisel saadab Paysera Maksjale ja saajale andmed, mis võimaldavad tuvastada maksetehingut ja Maksjat.

13. MAT või KTT teenuse osutamisel ei hoia Paysera ühelgi hetkel Maksja rahalisi vahendeid.

Vastutus

14. Paysera kannab täielikku vastutust Maksja maksejuhise nõuetekohase edastamise eest Maksja valitud makseteenuse pakkujale ning Maksja internetipangaga ühenduse loomiseks kasutatavate andmete turvalisuse ja konfidentsiaalsuse eest.

15. Kui Paysera osutas makse algatamise teenust Maksja algatatud maksejuhise alusel ja nende andmete alusel on Maksja osutatud raha kantud raha saajale, kuid mingil põhjusel ei arvatud rahalisi vahendeid Maksja kontolt maha ega kantud üle või need tagastati Maksjale, siis käsitleb Paysera seda summat Maksja võlgnevusena raha saaja ees.

16. Kui Maksja saab Paysera teenuseid kasutades teada volitamata või mittenõuetekohaselt täidetud maksetehingust, peab Maksja võtma ühendust oma maksekonto haldajaga viimasega sõlmitud lepingutes sätestatud korra kohaselt.

Andmekaitse

17. Paysera, tagades rahaülekannete turvalisuse ja Maksjate andmete konfidentsiaalsuse, ei säilita Maksja andmeid, mis on seotud individuaalsete turvaandmetega (nt kordumatu tunnus, paroolid, maksejuhise kinnitamise (autoriseerimise) koodid), kasutatavates infotehnoloogia süsteemides ja serverites. Kõik saadud andmed on esitanud andmesubjekt ise.

18. Kõiki Maksja isiklikke internetipanga sisselogimisandmeid (individuaalseid turvaandmeid) kasutatakse üksnes ühekordse sessiooni ajal; andmed krüpteeritakse edastamise ajal ja neid ei ole võimalik Paysera süsteemis näha, taastada ega kasutada. Iga kord, kui Maksja esitab taotluse maksejuhise algatamiseks, peab ta kinnitama tema kontot haldavale makseteenuste pakkujale oma isikusamasuse.

19. Kõik Maksja poolt Paysera süsteemis makse tegemise protsessi käigus esitatud andmed edastatakse makseteenuse pakkuja asutusse turvalise SSL-sertifikaadiga kaitstud kanali kaudu.   Seega on Maksja internetipanga sisselogimisandmed ja maksejuhise kinnitamise (autoriseerimise) koodid kindlalt kaitstud ja kolmandad isikud ei saa neid üle võtta.

20. MAT ja KTT osutamiseks kogutakse ja salvestatakse rahaülekande kohta järgmised andmed: ees- ja perekonnanimi, isikukood (riiklik identifitseerimisnumber, kui edastatakse koos maksejuhisega), makse kuupäev, makse summa, makse eesmärk, Maksja e-posti aadress ja kontonumber.

21. Paysera teavitab Maksjat tema isikuandmete töötlemisest ning Maksja, algatades maksejuhise ning esitades konto teabe taotlust Paysera süsteemis, nõustub sellega, et Paysera haldab ja säilitab tema isikuandmeid. Kui Maksja ei ole nõus sellega, et Paysera tema isikuandmeid haldab, siis teenust Maksjale ei osutata.

22. Paysera töötleb isikuandmeid järgmiste tingimuste kohaselt:

22.1. ei nõua selliste andmete esitamist, mis ei ole nõutavad MAT ja KTT osutamiseks ;

22.2. tagab, et KTT osutamisel saadud Maksjat puudutav teave edastatakse üksnes Maksjale ja alles pärast seda, kui on saadud selge nõusolek Maksjalt;

22.3. tagab, et MAT osutamisel saadud Maksjat puudutav teave edastatakse üksnes makse saajale ja alles pärast seda, kui on saadud selge nõusolek Maksjalt;

22.4. ei salvesta Maksjat puudutavaid tundlikke andmeid, st andmeid, mida saab kasutada pettuse toimepanekuks ja mis sisaldavad individuaalseid turvaandmeid;

22.5. tagab, et individuaalsed turvaandmed ei saa teatavaks kolmandatele isikutele, välja arvatud Maksjale endale ja individuaalsete turvaandmete väljastajale (asjakohane makseteenuse pakkuja);

22.6. ei kasuta andmeid muuks otstarbeks, kui MAT ja / või KTT osutamiseks; ei oma ligipääsu ega salvesta andmeid millekski muuks kui üksnes nimetatud eesmärkidel;

22.7. omab juurdepääsu ainult määratud maksekontodele ja seotud maksetehingute teabele ning saab ainult nii palju maksekontode ja maksetehingutega seotud isikuandmeid, kui on vaja MAT ja / või KTT osutamiseks;

22.8. ei muuda summat, saajat ega muid maksetehingu andmeid;

22.9. rakendab nõuetekohaseid korralduslikke ja tehnilisi meetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävimise, muutmise, avalikustamise või muu ebaseadusliku töötlemise eest nagu on sätestatud isikuandmete töötlemist käsitlevates õigusaktides;

22.10. rakendab meetmeid selleks, et välistada MAT või KTT kasutamist nende isikute poolt, kelle eesmärk on saada rahalised vahendid enda valdusesse või neid kontrollida pettuse abil.

23. Isikuandmete subjektil on õigus nõuda, et ta saaks tutvuda Paysera poolt kogutavate isikuandmetega ja nende töötlemise viisiga ning taotleda nende andmete esitamist. Andmed esitatakse tasuta üks kord kalendriaasta jooksul, muudel juhtudel võidakse andmete esitamise eest nõuda tasu summas, mis ei ületa andmete esitamise kulu. 

24. Isikuandmete subjektil on õigus taotleda Payseralt oma ebaõigete isikuandmete tasuta parandamist või nende kustutamist, piiramist või edastamist. Isikuandmete subjektil on ka õigus mitte nõustuda oma isikuandmete töötlemise ja kolmandatele isikutele avaldamisega, välja arvatud juhul, kui see on vajalik veebilehel loetletud teenuste osutamiseks. Juhime tähelepanu sellele, et õigus taotleda isikuandmete kohest kustutamist võib olla seadusega kehtestatud ajavahemiku jooksul piiratud või võimatu Paysera kui makseteenuste pakkuja õiguslike kohustuste tõttu kaitsta kliendi identifitseerimise, maksetehingute, sõlmitud lepingute ja muuga seotud andmeid.

25. MAT ja / või KTT osutamise eesmärgil kogutud andmeid säilitatakse kolme aasta jooksul alates nende saamisest.

26. Taotlused andmetele juurdepääsu, parandamise ja töötlemisega mittenõustumise kohta tuleb saata e-posti aadressile klienditugi@paysera.ee. Klient peab taotluses esitama selgelt oma ees- ja perekonnanime. Paysera andmekaitseametniku kontakt: dpo@paysera.com.

Lõppsätted

27. Soovitame Paysera teenuseid kasutaval Maksjal tutvuda juhendi ja soovitustega Paysera süsteemi turvaliseks kasutamiseks.

28. Käesolevate Reeglite suhtes kohaldatakse Leedu Vabariigi seadusi, ka juhul, kui Maksja ja Paysera vaheline vaidlus jääb muu riigi kui Leedu Vabariigi kohtualluvusse.

29. Maksjal on õigus esitada nõudeid ja kaebusi osutatud makseteenuste kohta e-posti aadressile klienditugi@paysera.ee. Maksja kirjalik kaebus vaadatakse läbi hiljemalt 15 tööpäeva jooksul alates kaebuse saamisest. Erandjuhul, kui Payserast sõltumatutel põhjustel ei ole otsust võimalik 15 tööpäeva jooksul teha, saadab Paysera ilma otsuseta vastuse. Igal juhul lõplik vastus saadetakse hiljemalt 35 tööpäeva jooksul.

30. Kui Maksja ei ole Paysera lahendusega rahul, on tal õigus kasutada muid õiguskaitsevahendeid ning:

30.1. esitada kaebus Leedu Pangale aadressil Totorių 4, LT-01121 Vilnius või Žirmūnų 151, LT-09128 Vilnius ja / või e-posti aadressil info@lb.lt or pt@lb.lt.

30.2. Kui Maksja on kasutaja, on tal samuti õigus võtta ühendust Leedu Pangaga kui tarbijavaidlusi kohtuväliselt lahendava asutusega. (find out more).

31. Kui vaidlust ei suudeta rahumeelselt lahendada läbirääkimiste teel või muul kohtuvälise lahendamise viisil, lahendatakse vaidlus kohtus seadustes sätestatud korra kohaselt Paysera kontori asukoha järgi.

32. Käesolevad Reeglid jõustuvad maksejuhise algatamisel ja / või kontoteabe päringu esitamisel Maksja poolt, kasutades Paysera süsteemi pakutavat MAT ja / või KTT. Isik, kes kasutab Paysera süsteemis MAT, tunnistab, et on tutvunud käesolevate Reeglitega, nõustub nendega ja kohustub neid järgima.

33. Paysera jätab endale õiguse muuta Reegleid igal ajal ja ühepoolselt ning muudatused jõustuvad nende avaldamise hetkest. Isikutel on soovitatav tutvuda korrapäraselt reeglite uusima versiooniga, mis on avaldatud Paysera veebilehel.