Pdf
Tagasi nimekirja juurde

Uuendatud: 28.07.2019

MAKSETE ALGATAMISE TEENUSE OSUTAMISE REEGLID

Makse algatamise teenuse pakkuja, Paysera – Paysera LT, UAB, juriidilise isiku kood 300060819, juriidiline aadress: Pilaitės pr. 16, Vilnius, LT-04326, e-post: info@paysera.lt, telefon: +370 5207 1558, e-raha asutuse litsents nr 1, väljastatud 27.09.2012, litsentsi väljastas ja järelevalvet tegevuse üle teeb Leedu Pank, registrikood 188607684, aadress: Žirmūnų 151, Vilnius, e-post: pt@lb.lt, telefon: (8 5) 268 050; Paysera LT, UAB (edaspidi Paysera) andmed kogutakse ja säilitatakse Leedu Vabariigi juriidiliste isikute registris.

Maksja – füüsiline või juriidiline isik, kellel on maksekonto(d) teise (muu) makseteenuse pakkuja asutus(t)es ja kes lubab täita või esitab maksekorraldusi sellelt (nendelt) konto(de)lt, kasutades Paysera osutatavaid teenuseid, mida on kirjeldatud nendes reeglites.

Makse algatamise teenus, MAT – makseteenus, mille puhul algatatakse maksetehing maksja taotlusel teise makseteenuse pakkuja asutuses avatud maksekontolt makse algatamise teenuse pakkuja kaudu.

Makseteenuse pakkuja, MP – nende reeglite kohaselt makseteenuse pakkuja, kelle asutuses on maksjal maksekonto, millelt ta kavatseb maksetehingut teha (nt pangad, muud krediidiasutused jne).

Makse algatamise teenuse üldpõhimõtted

1. Nende reeglitega määratletakse makse algatamise teenuse toimimine Paysera süsteemis, esitatakse makse algatamise teenuse põhilised tunnusjooned ning reguleeritakse makse algatamise teenuse osutamise jaoks vajalike maksja andmete esitamist ning nende andmete konfidentsiaalsuse tagamist. 

2. Paysera poolt pakutav makse algatamise teenus võimaldab maksjal logida Paysera süsteemi kaudu sisse oma internetipanga süsteemi ja kinnitada (autoriseerida) makseteenuse pakkujale automaatselt koostatud maksekorraldust st maksja algatab ja kinnitab maksekorralduse, logides oma internetipanka sisse Paysera loodud tarkvaralahenduse kaudu.

3. Paysera süsteemis ei võeta maksjalt makse algatamise teenuse eest lisatasu, kuid maksjale antakse nende reeglitega teada, et makseteenuse pakkuja võtab maksjalt tavapärast teenustasu asjakohase maksetüübi eest, mille arvab maha maksja makseteenuse pakkuja. Kui maksja makseteenuse pakkuja esitab teabe vastava makse teenustasu kohta, teavitab Paysera sellest maksjat enne maksekorralduse autoriseerimist.

Makse algatamise teenuse toimimise üksikasjalik kirjeldus

4. Oma maksekontolt makse algatamise taotlust esitav maksja esitab oma internetipanga andmed turvalises makse algatamise teenuse keskkonnas (veebilehel), sisestades need asjakohastele Paysera süsteemi väljadele. Esitatud andmete abil ühendub Paysera süsteem automaatselt maksja internetipangaga, algatades maksekorralduse. Selle toimingu tegemisel ei kogu ega salvesta Paysera maksja poolt esitatud internetipanga andmeid (isiklikke turvaandmeid) ja andmete lõppsaaja on makse saaja, nagu maksja on maksekorralduses märkinud. Maksja internetipangaga ühenduse loomiseks kasutatav teave (kliendi isikukood, parool, generaatori koodid, paroolikaardid jne), mida Paysera kasutab, on krüpteeritud ja seda kasutatakse üksnes ühe makse algatamiseks ühe sessiooni ajal ning sessioon on avatud üksnes seni, kuni makseteenuse pakkujalt on saadud makse kinnitus, kuid mitte kauem kui 10 (kümme) minutit.

5. Igal üksikul teenuse osutamise juhul annab maksja oma nõusoleku makse algatamise teenuse algatamiseks elektrooniliselt, sisestades oma internetipanga andmed. Paysera makse algatamise teenuse kasutamisega algatab maksja isiklikult, ühepoolselt ja oma nimel maksekorralduse, mis esitatakse valitud makseteenuse pakkujale. Maksekorraldust saab tühistada kuni hetkeni, mil maksja annab oma nõusoleku makse algatamise teenuse algatamiseks. Maksekorralduse tühistamise soovi esitab maksja elektrooniliselt, tühistades seansi.

6. Kui maksjal on makseteenuse pakkuja asutuses mitu maksekontot, siis peab maksja valima, milliselt kontolt ta soovib maksekorraldust esitada.

7. Paysera loob esitatud andmete alusel automaatselt maksekorralduse, esitades ka järgmise teabe:

7.1. kui rahaliste vahendite saaja on Paysera klient, kellelt maksja kavatseb kaupu või teenuseid osta, siis märgitakse makse eesmärk automaatselt süsteemis olevate saaja andmete alusel, mille põhjal saab rahaliste vahendite saaja omakorda hiljem lihtsasti tuvastada maksekorraldust, müüdud kaupu või teenuseid ja makse eesmärki;

7.2. maksesumma, mille kinnitas maksja maksekorralduse algatamisel;

7.3. pärast maksekorralduse koostamist ei saa muuta summat, raha saajat ega muid tehinguandmeid.

8. Maksja kinnitab (autoriseerib) Paysera poolt automaatselt koostatud maksekorralduse.

9. Pärast maksekorralduse täitmise algatamise teenuse edukat osutamist saadab Paysera maksjale ja raha saajale vastupidaval andmekandjal kinnituse maksekorralduse nõuetekohase algatamise ja edukalt täidetud maksekorralduse kohta, mis on samal ajal ka kinnitus, et maksekorraldus on maksja kontot töötleva makseteenuse pakkuja asutuses nõuetekohaselt algatatud. Lisaks esitab Paysera andmed, mis võimaldavad maksjal ja raha saajal tuvastada maksetehingut ja tehingu summat ning mõnel juhul (nt isikukoodi saatmise teenuse kasutamisel) saab raha saaja tuvastada ka maksjat koos maksetehingu kohta saadetud andmetega.

10. Paysera teavitab rahaliste vahendite saajat maksekorralduse edukast täitmisest.

11. Makse algatamise teenuse osutamisel saadab Paysera maksjale ja saajale andmed, mis võimaldavad tuvastada maksekorraldust ja maksjat.

12. Makse algatamise teenuse osutamisel ei hoia Paysera ühelgi hetkel maksja rahalisi vahendeid enda käes.

13. Kui maksja makseteenuse pakkuja palub makse algatamisel muuta parooli, täita küsimustikku või vastata mõningatele küsimustele, siis võib need küsimused esitada maksjale ka makse algatamise teenuse keskkonnas ja saata need maksja makseteenuse pakkujale pärast seda, kui maksja on tehingu tegemiseks vajaliku küsimustiku täitnud. Sellegipoolest ei taga Paysera, et kõikidel sellistel juhtudel, kui maksja makseteenuse pakkuja palub esitada lisateavet, on seda makse algatamise teenuse keskkonnas võimalik teha. Kui seda ei ole võimalik teha, teavitab Paysera maksjat sellest, et makse algatamise teenuse osutamine ei ole konkreetsel juhul võimalik, ning annab maksjale tavajuhised maksekorralduse täitmiseks.

Vastutus

14. Paysera kannab täit vastutust maksja maksekorralduse nõuetekohase edastamise eest maksja valitud makseteenuse pakkujale ning maksja internetipangaga ühenduse loomiseks kasutatavate andmete turvalisuse ja konfidentsiaalsuse eest.

15. Kui Paysera osutas makse algatamise teenust maksja algatatud maksekorralduse alusel ja nende andmete alusel on maksja osutatud raha kantud raha saajale, kuid mingil põhjusel ei arvatud rahalisi vahendeid maksja kontolt maha ega kantud üle või need tagastati maksjale, siis käsitleb Paysera seda summat maksja võlgnevusena raha saaja ees.

16. Kui maksja saab Paysera teenuseid kasutades teada volitamata või mittenõuetekohaselt täidetud maksetehingust, peab maksja võtma ühendust oma maksekonto haldajaga viimasega sõlmitud lepingutes sätestatud korra kohaselt.

Andmekaitse

17. Paysera, tagades rahaülekannete turvalisuse ja maksjate andmete konfidentsiaalsuse, ei säilita maksja andmeid, mis on seotud individuaalsete turvaandmetega (nt kordumatu tunnus, paroolid, maksekorralduse kinnitamise (autoriseerimise) koodid), kasutatavates infotehnoloogia süsteemides ja serverites. Kõik saadud andmed on esitanud andmesubjekt ise.

18. Kõiki maksja isiklikke internetipanga sisselogimisandmeid (individuaalseid turvaandmeid) kasutatakse üksnes ühekordse sessiooni ajal; andmed krüpteeritakse edastamise ajal ja neid ei ole võimalik Paysera süsteemis näha, taastada ega kasutada. Iga kord, kui maksja esitab taotluse maksekorralduse algatamiseks, peab ta kinnitama tema kontot haldavale makseteenuste pakkujale oma isikusamasuse.

19. Kõik andmed, mille maksja on Paysera süsteemis makse tegemise protsessi käigus esitanud, edastatakse makseteenuse pakkuja asutusse turvalise SSL-sertifikaadiga kaitstud kanali kaudu.   Seega on maksja internetipanga sisselogimisandmed ja maksekorralduse kinnitamise (autoriseerimise) koodid kindlalt kaitstud ja kolmandad isikud ei saa neid üle võtta.

20. Et osutada makse algatamise teenust, kogutakse ja salvestatakse rahaülekande kohta järgmisi andmeid: ees- ja perekonnanimi, isikukood (riiklik identifitseerimisnumber, kui edastatakse koos maksekorraldusega), makse kuupäev, maksesumma ning maksja e-posti aadress ja kontonumber.

21. Paysera teavitab maksjat tema isikuandmete töötlemisest ning maksja, kes algatab maksekorralduse Paysera süsteemis makse algatamise teenuse abil, nõustub sellega, et Paysera tema isikuandmeid haldab ja säilitab. Kui maksja ei ole nõus sellega, et Paysera tema isikuandmeid haldab, siis seda teenust maksjale ei osutata.

22. Paysera töötleb isikuandmeid järgmiste tingimuste kohaselt:

22.1. ei nõua selliste andmete esitamist, mis ei ole makse algatamise teenuse osutamiseks vajalikud;

22.2. tagab, et makse algatamise teenuse osutamisel saadud maksjat puudutav teave edastatakse üksnes makse saajale ja alles pärast seda, kui on saadud selge nõusolek maksjalt;

22.3. ei salvesta maksjat puudutavaid tundlikke andmeid, st andmeid, mida saab kasutada pettuse toimepanekuks ja mis sisaldavad individuaalseid turvaandmeid;

22.4. tagab, et individuaalsed turvaandmed ei saa teatavaks kolmandatele isikutele, välja arvatud maksjale endale ja individuaalsete turvaandmed väljastajale (asjakohane makseteenuse pakkuja);

22.5. ei kasuta andmeid muuks otstarbeks, kui makse algatamise teenuse osutamiseks; pääseb andmetele ligi ja salvestab neid üksnes nimetatud eesmärkidel;

22.6. ei muuda summat, saajat ega muid maksetehingu andmeid;

22.7. rakendab nõuetekohaseid korralduslikke ja tehnilisi meetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävimise, muutmise, avalikustamise või muu ebaseadusliku töötlemise eest nagu on sätestatud isikuandmete töötlemist käsitlevates õigusaktides;

22.8. rakendab meetmeid selleks, makse algatamise teenuseid ei saaks kasutada isikud, kelle eesmärk on saada rahalised vahendid enda valdusesse või neid kontrollida pettuse abil.

23. Isikuandmete subjektil on õigus nõuda, et ta saaks tutvuda Paysera poolt kogutavate isikuandmetega ja nende töötlemise viisiga ning taotleda nende andmete esitamist. Andmed esitatakse tasuta üks kord kalendriaasta jooksul, muudel juhtudel võidakse andmete esitamise eest nõuda tasu summas, mis ei ületa andmete esitamise kulu. 

24. Isikuandmete subjektil on õigus taotleda Payseralt oma ebaõigete isikuandmete tasuta parandamist või nende kustutamist, piiramist või edastamist. Isikuandmete subjektil on ka õigus mitte nõustuda oma isikuandmete töötlemise ja kolmandatele isikutele avaldamisega, välja arvatud juhul, kui see on vajalik veebilehel loetletud teenuste osutamiseks. Juhime tähelepanu sellele, et õigus taotleda isikuandmete kohest kustutamist võib olla seadusega kehtestatud ajavahemiku jooksul piiratud või võimatu Paysera kui makseteenuste pakkuja õiguslike kohustuste tõttu kaitsta kliendi identifitseerimise, maksetehingute, sõlmitud lepingute ja muuga seotud andmeid.

25. Makse algatamise teenuse osutamise eesmärgil kogutud andmeid säilitatakse kolme aasta jooksul alates nende saamisest.

26. Taotlused andmetele juurdepääsu ja parandamise ning andmete töötlemisega mittenõustumise kohta tuleb saata e-posti aadressile klienditugi@paysera.ee. Klient peab taotluses esitama selgelt oma ees- ja perekonnanime. Paysera andmekaitseametniku kontakt: dpo@paysera.com.

Lõppsätted

27. Soovitame Paysera teenuseid kasutaval maksjal tutvuda Paysera süsteemi turvalise kasutamise juhendiga ja soovitustega.

28. Nende reeglite suhtes kohaldatakse Leedu Vabariigi seadusi, ka juhul, kui maksja ja Paysera vaheline vaidlus jääb muu riigi kui Leedu Vabariigi kohtualluvusse.

29. Maksjal on õigus esitada nõudeid ja kaebusi osutatud makseteenuste kohta e-posti aadressile klienditugi@paysera.ee. Maksja kirjalik kaebus vaadatakse läbi hiljemalt 15 tööpäeva jooksul alates kaebuse saamisest. Erandjuhul, kui Payserast sõltumatutel põhjustel ei ole otsust võimalik 15 tööpäeva jooksul teha, saadab Paysera ilma otsuseta vastuse. Igal juhul saadetakse vastus hiljemalt 35 tööpäeva jooksul.

30. Kui maksja ei ole Paysera vastusega rahul, on ta õigus kasutada muid õiguskaitsevahendeid ja:

30.1. esitada kaebus Leedu Pangale kaebus aadressil Totorių 4, LT-01121 Vilnius või Žirmūnų 151, LT-09128 Vilnius ja (või) e-posti aadressil info@lb.lt või pt@lb.lt;

30.2. kui maksja on kasutaja, on tal samuti õigus võtta ühendust Leedu Pangaga kui asutusega, mis lahendab tarbijavaidlusi kohtuvälises korras (vt lisateavet).

31. Kui vaidlust ei suudeta läbirääkimiste teel või vaidluse muu kohtuvälise lahendamise korral rahumeelselt lahendada, lahendatakse vaidlus kohtus seadustes sätestatud korra kohaselt Paysera harukontori asukoha järgi.

32. Need reeglid jõustuvad hetkel, mil maksja algatab maksekorralduse, kasutades Paysera süsteemis pakutavat makse algatamise teenust. Isik, kes kasutab Paysera süsteemis makse algatamise teenust, kinnitab, et on reeglitega tutvunud, nõustub nendega ja kohustub neid täitma.

33. Paysera jätab endale õiguse muuta reegleid igal ajal ja ühepoolselt ning muudatused jõustuvad nende avaldamise hetkest. Isikutel on soovitatav tutvuda korrapäraselt reeglite uusima versiooniga, mis on avaldatud Paysera veebilehel.