Pdf
Tagasi sisu juurde

Uuendatud: 29.10.2018

Makseteenuste üldleping eraklientidele

1. Üldsätted

1.1. See leping on sõlmitud Paysera (edaspidi Paysera) ja kliendi vahel.

1.2. Lepingu ese. Selle lepinguga määratletakse kliendi ja Paysera vahel kehtivad peamised tingimused olukordadeks, kui klient registreerub süsteemis, avab Paysera konto ja kasutab muid Paysera teenuseid. Paysera pakutavate eraldiseisvate teenuste tingimused määratletakse lepingu lisades, muudes kokkulepetes ja reeglites, mis moodustavad selle lepingu lahutamatu osa. Neid tingimusi hakatakse kliendi suhtes kohaldama pärast seda, kui ta nendega tutvub ja hakkab asjakohast teenust kasutama. Lisaks sellele lepingule reguleeritakse Paysera ja kliendi vahelisi teenuste osutamisega seotud suhteid kliendi suhtes kohaldatavate õigusaktide, lepingu lisade, muude kokkulepete, reeglite ning mõistlikkuse, õigluse ja aususe põhimõtetega.

1.3. See leping on oluline dokument, mille klient peab enne süsteemis registreerumist, Paysera konto avamist ja muude Paysera teenuste kasutamist tähelepanelikult läbi lugema. Tutvuge hoolikalt selle lepingu tingimustega, enne kui otsustate nendega nõustuda. Lepingus ja selle lisades määratletakse teatavad riskid, mis võivad süsteemi kasutamisega kaasneda, ning antakse juhtnöörid süsteemi turvaliseks kasutamiseks.

1.4. Lepingu lisadega lepivad klient ja Paysera kokku nendes lisades määratletud teenuste kasutamises. Lisades sätestatud tingimused on eritingimused, mis on lepingu tingimuste suhtes ülemuslikud. Kui klient hakkab kasutama teenuseid, mida ta ei ole varem kasutanud, siis rakenduvad asjakohased lepingu lisad. Kui uute teenuste osutamiseks on vaja kliendi isikusamasust täiendavalt tuvastada või lisadokumente esitada, siis hakatakse teenuseid osutama alles pärast seda, kui klient on teinud Paysera poolt nõutavad toimingud.

1.5. Lepingus kasutatavate põhimõistete määratlused.

Isikuandmed – mis tahes andmed füüsilise isiku (eraisiku) kohta, kelle isikut on võimalik otseselt või kaudselt tuvastada isikukoodi (riikliku identifitseerimisnumbri) ja ühe või mitme füüsilise, psühholoogilise, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse iseloomuga tunnuse alusel.

Tööpäev – Paysera määratletud päev, mil Paysera oma teenuseid pakub. Paysera võib määrata eri teenustele eri tööpäevad. 

E-raha – raha, mida krediteeritakse Paysera kontol, kantakse sellelt üle ja hoitakse sellel kontol maksetehingute tegemiseks süsteemi kaudu.

PayseraPaysera LT, UAB, selle filiaalid ja esinduskontorid, Paysera kontserni kuuluvad ettevõtted, olenevalt kliendi elukohariigist, ja muud juriidilised isikud, kelle Paysera LT, UAB on palganud teenuseid osutama ja kellel on volitused tegutseda Paysera LT, UAB nimel; kõiki makseteenuseid osutab üksnes Paysera LT, UAB (juriidilise isiku kood 300060819; e-raha asutuse litsentsi nr 1, väljastatud 27.09.2012; väljaandja ja järelevalveasutus on Leedu Pank; Paysera LT, UAB andmeid kogutakse ja säilitatakse Leedu Vabariigi äriühingute registris). Põhikonto avab ettevõte Paysera Ltd., kliendi nõuetekohase identifitseerimise ja IBANi konto avamisega tegeleb aga Paysera kontserni kuuluv ettevõte, millel on sellisteks toiminguteks vajalik litsents. Rohkem teavet Paysera kontserni ettevõtete, sh peakontori kohta, ning e-posti aadressid leiate siit.

Saaja  – füüsiline või juriidiline isik, kes on märgitud maksekorralduses makse saajaks.

Väljavõte – Paysera poolt koostatud ja esitatud dokument, mis sisaldab teavet kindlaksmääratud ajavahemikul tehtud maksetehingute kohta.

Hinnakiri – Paysera teenuste ja tehingute hinnad, mis on kinnitatud Payseras kehtestatud korra kohaselt.

Klient – füüsiline või juriidiline isik, kes on registreerunud süsteemis ja loonud konto.

Kliendi identifitseerimine – kliendi isikusamasuse tuvastamine süsteemis kehtestatud toimingute alusel.

Teenustasu – Payserale makstav tasu maksetehingu tegemise ja/või sellega seotud teenuste eest.

Rahaülekanne – makseteenus, mille puhul kantakse rahalised vahendid kliendi maksekontole (tagastatakse e-raha) maksja algatusel. 

Maksekorraldus – maksja või saaja korraldus (rahaülekanne) makseteenuste pakkujale maksetehingu tegemiseks. 

Maksetehing – rahaülekanne, makse või raha väljavõtt, mille algataja on maksja või saaja. 

Makseteenus – teenused, mille osutamise ajal luuakse tingimused sularaha sisse-/väljamaksmiseks kontole/kontolt, ja kõik maksekonto haldamisega seotud toimingud; maksetehingud, sealhulgas makseteenuste kasutaja makseteenuste pakkuja asutuses või muus makseasutuses avatud maksekontol olevate rahaliste vahendite ülekandmine; maksetehingud, mille puhul antakse rahalised vahendid makseteenuste kasutajale krediidiliini põhimõttel: maksekaardi või sarnase instrumendi abil tehtavad maksetehingud ja/või krediidiülekanded, sh perioodilised ülekanded; makseinstrumentide väljastamine ja/või vastuvõtmine; rahaülekanded; maksetehingud, mille puhul annab maksja nõusoleku maksetehingu tegemiseks telekommunikatsiooni-, digi- või IT-seadme kaudu ning makse tehakse telekommunikatsioonivõrgu või IT-süsteemi operaatorile, kes tegutseb üksnes vahendajana kauba müüja ja makseteenuste kasutaja vahel. 

Makseinstrument – mis tahes makseinstrument, mida süsteem võimaldab Paysera kontoga ühendada ja selle makseinstrumendi abil rahaülekandeid teha.

Maksja – füüsiline (eraisik) või juriidiline isik, kes esitab maksekorralduse. 

Paysera konto või konto – kliendi nimel süsteemis avatud konto, mida kasutatakse maksete ja muude maksetehingute tegemiseks. Konto avatakse üksnes identifitseeritud kliendile.

Teenus – e-raha väljastamise ja tagasivõtmise teenus ning muud Paysera osutatavad teenused. 

Paysera rakendus – mobiilirakendus Paysera konto haldamiseks, mis installeeritakse kasutamiseks mobiiliseadmesse. 

Konto – arvutisüsteemis registreerumise tulemus; registreerumise käigus salvestatakse registreeritud kliendi isikuandmed, kliendile antakse kasutajanimi ning süsteemis määratletakse kliendi õigused. 

Sobilik keel – leedu, inglise, vene, läti ja poola keel. 

Lisa – Paysera ja kliendi vahel sõlmitud leping Paysera eraldiseisvate teenuste osutamiseks ja kasutamiseks. Lisa võib olla määratletud kui kokkulepe, eeskiri, deklaratsioon, plaan jne. Lisa moodustab selle lepingu lahutamatu osa. 

Süsteem – Paysera veebilehtede tarkvaralahendus, mille on arendanud Paysera ja mida kasutatakse Paysera teenuste osutamiseks. 

Leping – kliendi ja Paysera vahel sõlmitud leping, mis hõlmab seda makseteenuste üldlepingut ning kõiki muid tingimusi ja dokumente (lisad, lepingud, reeglid, deklaratsioonid jne), sealhulgas teavet veebilehtedel, millele selles makseteenuste üldlepingus viidatakse . 

Nõusolek – maksja nõusolek maksetehingu tegemiseks. 

Parool – kliendi mis tahes kood, mis on loodud süsteemis või mille on kliendile loonud Paysera ning mille eesmärk on tagada juurdepääs kontole ja (või) Paysera kontole või Paysera pakutavate teenuste algatamine ja haldamine ja (või) maksetehingute algatamine, autoriseerimine, rakendamine, kinnitamine ja vastuvõtmine.

Pool – Paysera või klient. 

Kordumatu tunnus – tähtede, numbrite ja sümbolite kombinatsioon, mille annab makseteenuste kasutajale Paysera kui makseteenuste pakkuja, ning mida kasutatakse maksetehingus osaleva makseteenuste kasutaja ja/või tema maksetehingus kasutatava konto identifitseerimiseks.

Kasutaja – füüsiline isik (eraisik), kes soovib makseteenuste üldlepingu ja selle lisade alusel tegutsedes täita eesmärke, mis ei ole seotud tema majandus- ega ametialase tegevusega.

2. Registreerimine süsteemis ja konto loomine

2.1. Paysera teenuste kasutamiseks peab klient süsteemis registreeruma. Payseral on õigus keelduda uue kliendi registreerimisest ilma põhjust esitamata. Kuid Paysera kinnitab, et registreerimisest keeldumine tugineb alati olulistele põhjustele, mida Paysera ei ole kohustatud avaldama või ei tohi avaldada. 

2.2. Süsteemis registreerumise korral luuakse kliendile konto. Konto on isiklik seda võib kasutada üksnes konto omanik ehk klient. Pärast seda, kui klient on süsteemis registreerunud ja konto loonud, avatakse talle automaatselt Paysera konto. Paysera konto kasutamine toimub selle lepingu 4. ja 5. punktis kirjeldatud põhimõtete kohaselt. 

2.3. Kliendil võib olla ainult üks konto. 

2.4. Leping jõustub ja jääb määramata tähtajaks kehtima pärast seda, kui klient on süsteemis registreerunud, lepingu tingimustega tutvunud ning oma nõusolekut tingimuste täitmiseks digitaalselt kinnitanud. 

2.5. Süsteemis registreerumisega kinnitab klient, ta on nõus lepingu tingimustega ja kohustub neid täitma. Klient kinnitab süsteemis registreerumisel, et ta on vähemalt 7 (seitse) aastat vana. Paysera teenuste kasutamine on keelatud alla 7-aastastele isikutele. Kui klient on alla 14-aastane füüsiline isik (eraisik), peab ta esitama oma seaduslike esindajate (vanemad / seaduslik eestkostja) kirjaliku nõusoleku. Kui klient on vähemalt 14-, kuid alla 18-aastane füüsiline isik (eraisik), siis peab ta kinnitama, et tema seaduslikud esindajad (vanemad või eestkostjad) on nõus sellega, et ta registreerub süsteemis. Payseral on igal ajal õigus nõuda kliendi seaduslike esindajate (vanemad või eestkostjad) kirjalikku (ja notariaalselt kinnitatud) nõusolekut. Kui klient ei esita kirjalikku nõusolekut Paysera määratud tähtaja jooksul, siis peatab Paysera viivitamata kõikide või osade teenuste osutamise. 

2.6. Klient kinnitab, et ta esitas süsteemis registreerimisel enda kohta õiged andmed, ning edaspidi, kui ta enda andmeid muudab või lisab, esitab ta üksnes õiged andmed. Klient kannab kõik kahjud, mis on seotud valeandmete esitamisega. 

2.7. Lepingus või süsteemis sätestatud tingimustel ja korra kohaselt peab klient kinnitama konto ning uue teenuse või selle osa osutamise ning viima läbi kliendi identifitseerimise toimingud, et Paysera saaks alustada või jätkata teenuste pakkumisega. Kliendi identifitseerimise toimingud ning konto ja uute teenuste osutamise kinnitamine on vajalik selleks, et kaitsta kliendi ja Paysera huve.

2.8. Payseral on õigus nõuda selliste andmete ja/või dokumentide esitamist, mis aitavad Payseral klienti identifitseerida ja/või klienti puudutavat olulist teavet saada, mis on vajalik Paysera teenuste nõuetekohaseks osutamiseks. Nõutavate andmete ja/või dokumentide loend esitatakse kliendile saadetavas kirjas identifitseerimise toimingute läbiviimise vajalikkuse kohta.

2.9. Kliendi identifitseerimisel on Payseral õigus nõuda, et klient esitaks Paysera poolt nõutavate dokumentide originaalid ja/või nende koopiad ja/või notariaalselt või muu riigi poolt volitatud isiku kinnitatud dokumentide koopiad.

2.10. Kliendi identifitseerimise toimingute tingimused, asukohad ja hinnad on esitatud siin.

2.11. Üksikjuhtudel, kui see tuleneb seadusega sätestatud kohustusest või kui tegemist on teatava dokumenditüübiga (nt originaaldokument, on Payseral õigus nõuda kliendilt kliendi identifitseerimise toimingute tegemist Paysera määratud spetsiifilisel viisil (nt klienditeenindusosakonnas). 

2.12. Pooled lepivad kokku, et klient võib kinnitada (allkirjastada) dokumente (nt lepingud, nõusolekud jne) elektroonilisel viisil (sh spetsiaalse ekraanile kirjutamise vahendiga). 

2.13. Payseral on õigus nõuda kliendilt lisateavet ja/või -dokumente, mis on seotud kliendi või tema tehingutega, ning kliendi küsimustiku täitmist ja korrapärast (vähemalt kord aastas) ajakohastamist. Payseral on õigus nõuda esitatud dokumentide koopiate notariaalset kinnitamist ja/või tõlkimist Payserale sobivasse keelde. Klient koostab ja esitab kõik dokumendid ja teabe oma kulul. Kui klient ei esita nõutavat lisateavet ja/või -dokumente Paysera määratud mõistliku tähtaja jooksul, on Payseral õigus peatada kõikide või osade teenuste osutamine kliendile.

2.14. Kliendile saadetakse teade konto kinnitamise, uue teenuse osutamise või peatatud teenuse taasaktiveerimise kohta e-posti aadressile, mille klient esitas süsteemis registreerumisel, või SMS-i teel, kui klient on registreerumisel märkinud üksnes mobiiltelefoni numbri.

2.15. Kliendil on keelatud avada üle ühe konto ja esitada süsteemis registreerumisel valeandmeid. Kui klient esitab valeandmed, peab ta need parandama. Kui klient on valeandmete esitamise tõttu avanud mitu kontot, siis peab ta teavitama sellest Paysera't, kes ühendab kõik loodud kontod üheks kontoks. Selle sätte rikkumise korral võidakse klient süsteemis blokeerida, ebaseaduslikud tehingud võidakse tunnistada võltsinguks ja andmed võidakse vajaduse korral edastada õiguskaitseasutustele.

3. Paysera teenuste hinnad ja arveldamise kord

3.1. Paysera teenuste osutamise tingimused ja hinnad on esitatud selle lepingu asjakohases punktis, hinnakirja lehel või konkreetset teenust käsitlevas lisas. Teenuste hinnad võivad olla avaldatud ka veebilehtedel, millele viidatakse selles lepingus või konkreetset teenust käsitlevas lisas.

3.2. Kui Paysera vähendab süsteemis märgitud teenuste üldhindu, siis kehtivad uued hinnad ka siis, kui klienti sellest ei teavitatud, välja arvatud juhul, kui hindu muudetakse 11. punktis sätestatud viisil. 

3.3. Paysera teenustasu arvatakse maha: 

3.3.1. maksetehingu tegemisel; 

3.3.2. kui teenustasu ei arvatud maha maksetehingu tegemise ajal, siis on Payseral õigus see hiljem maha arvata, kuid mitte hiljem kui 2 (kahe) aasta jooksul pärast maksetehingu tegemist;

3.3.3. klienti teavitatakse tehingu teenustasu suurusest enne maksetehingu tegemist (kui konkreetse makseinstrumendi või teenuse reeglites ei ole kehtestatud teisiti). 

3.4. Klient kinnitab, et on tähelepanelikult tutvunud rahaülekannete hindade ja tingimustega ning kõikide muude tema suhtes rakendatavate ja tema jaoks oluliste Paysera teenuste hindade ja tingimustega.

3.5. Payseral on õigus arvata teenustasu maha kliendi kontolt, millel maksetehing tehti, või muult kliendile avatud Paysera kontolt. 

3.6. Teenustasu makstakse lepingus, lisas või selles lepingus või lisas viidatud veebilehtedel märgitud valuutas. 

3.7. Klient kohustub tagama, et tema kontol on piisavalt rahalisi vahendeid teenustasu maksmiseks või maha arvamiseks. Kui rahaliste vahendite summast asjakohases valuutas ei piisa teenustasu maksmiseks, on Payseral õigus, kuid mitte kohustus, vahetada kontol olev valuuta vajaliku valuuta vastu, kasutades Paysera valuutavahetuskurssi, mis on avaldatud siin. Kui kliendi kontol on rahalisi vahendeid mitmes eri valuutas, siis võib Paysera vahetada need maksevaluutasse tähestikulises järjekorras valuuta rahvusvahelise lühendi alusel. 

3.8. Kui klient ei maksa Payserale tasu osutatud teenuste eest, siis on ta Paysera nõudmisel kohustatud maksma Payserale trahvi 0,05% summast iga viivitatud päeva eest.

4. Paysera konto avamine. E-raha väljastamise ja tagasivõtmise tingimused

4.1. Selle lepingu alusel avatakse kliendile süsteemis Paysera konto määramata ajaks. 

4.2. Paysera konto võimaldab kliendil deponeerida, edastada ja hoida rahalisi vahendeid oma kontodel ülekannete tegemiseks, teha riigisiseseid ja rahvusvahelisi rahaülekandeid, maksta osamakseid, saada kontole raha, maksta kaupade ja teenuste eest ning teha muid rahaülekannetega seotud toiminguid. Paysera teenuseid võivada kasutada kliendid, kes on teinud läbi identifitseerimise protseduurid süsteemis kehtestatud reeglite kohaselt. 

4.3. Paysera kontol hoitavat raha käsitatakse e-rahana, mille Paysera väljastab pärast seda, kui klient on rahalised vahendid oma kontole deponeerinud või üle kandnud. Pärast seda, kui klient on rahalised vahendid oma Paysera kontole deponeerinud või üle kandnud ja Paysera need vahendid kätte saanud, krediteerib Paysera kliendi kontot, väljastades samal ajal e-raha rahalise sissemakse eest saadud summa nimiväärtuses. E-raha kantakse ja hoitakse kliendi Paysera kontol. 

4.4. Klient valib raha Paysera kontole deponeerimise või ülekandmise viisi oma kontol, valides funktsiooni "Lisa raha", kus on iga makseviisi kohta esitatud juhised rahaliste vahendite lisamiseks. Raha ülekandmise juhised ja neis sisalduvat teavet peetakse unikaalseteks identifikaatoriteks, mis on vajalikud maksetehingu nõuetekohaseks tegemiseks.

4.5. E-raha nimiväärtus vastab Paysera kontole tehtud rahalise sissemakse või ülekande eest saadud summa väärtusele (pärast konkreetsele makseviisile rakendatava tavapärase teenustasu mahaarvamist). 

4.6. Paysera kontole kantud e-raha ei käsitata hoiusena ja Paysera ei maksa ühelgi juhul Paysera kontol hoitava e-raha eest intressi ega paku ühtegi muud soodustust, mis on seotud e-raha hoiuperioodiga. 

4.7. Kliendil on õigus luua ja hallata mitut Paysera kontot samal isiklikul kontol ning kasutada neid oma äranägemise järgi (kuid kliendil võib olla vaid üks isiklik konto). 

4.8. Kliendi taotlusel võidakse kliendi Paysera kontol hoitav e-raha igal ajal nimiväärtuses tagasi võtta, välja arvatud lepingus sätestatud juhtudel, kui kliendi kontole rakenduvad piirangud. 

4.9. E-raha tagasivõtmise taotluse esitamiseks koostab klient maksekorralduse e-raha kandmiseks tema Paysera kontolt mis tahes muule kliendi nimetatud kontole (pangad ja muud e-maksesüsteemid, kuhu Paysera saab raha kanda, on nimetatud siin) või e-raha Paysera kontolt väljavõtmiseks muu Paysera poolt heakskiidetud ja süsteemis nimetatud viisil. Payseral on õigus rakendada e-raha tagasivõtmise piiranguid, mille kohta saab täpsemalt lugeda siin.

4.10. Paysera ei kohalda e-raha tagasivõtmise suhtes ühtegi eritingimust, mis erineks muudest Paysera kontol tehtavate ülekannete ja muude maksetoimingute suhtes kohaldatavatest tavatingimustest. Tagasivõetava või üle kantava e-raha summa valib klient. 

4.11. E-raha tagasivõtmise eest ei võeta täiendavat teenustasu. E-raha tagasivõtmise korral tasub klient tavapärast rahaülekande või raha väljamakse teenustasu, mille suurus sõltub kliendi poolt valitud e-raha ülekande või väljamakse viisist. Rahaülekande või raha väljamakse korral rakendatakse Paysera tavapäraseid teenustasusid. 

4.12. Kui klient lõpetab lepingu ja esitab taotluse oma Paysera konto sulgemiseks ja konto kustutamiseks süsteemist või kui Paysera lõpetab Paysera konto teenuse osutamise kliendile ja kustutab kliendi konto süsteemist lepingus sätestatud alustel, siis kantakse kliendi Paysera kontol olevad rahalised vahendid kliendi pangakontole või muus kliendi poolt viidatud e-maksesüsteemis olevale kontole. Payseral on õigus arvata tagastatavatest rahalistest vahenditest maha Payserale kuuluvad summad (teenustasud Paysera osutatud teenuste eest ning muud kliendi poolt tasumata jäänud kulud, muu hulgas trahvid ja kahjutasu kahju eest, mille on Payserale tekitanud lepingut rikkunud klient ning mille on kehtestanud rahvusvahelised maksekaardiasutused, muud finantseerimisasutused ja/või riigiasutused). Kui Paysera ja kliendi vahel tekib vaidlus, on Payseral õigus hoida vaidlusalune summa kinni seni, kuni vaidlus saab lahendatud.

4.13. Kui Payseral ei ole võimalik kliendile raha tagasi kanda Payserast sõltumatutel põhjustel, siis teavitatakse klienti sellest viivitamata. Klient on kohustatud kohe esitama muu konto või lisateabe, mis on vajalik raha tagasi kandmiseks (makse tegemiseks).

5. Paysera konto kasutamine

5.1. Klient saab hallata Paysera kontot, logides oma kontole kasutajanime ja parooliga sisse.

5.2. Kliendi Paysera kontolt on võimalik teha rahaülekandeid:

5.2.1. teisele süsteemi kasutajale;

5.2.2. Leedu, ELi ja välispankade kontodele (v.a välisriikide pangad, kuhu ülekannete tegemine on keelatud: Paysera teavitab klienti sellistest riikidest süsteemi kaudu);

5.2.3. süsteemis viidatud muudes e-maksesüsteemides olevatele kontodele.

5.3. Kui klient esitab maksekorralduse rahvusvahelise rahaülekande tegemiseks, kohalduvad ka lisa "Rahvusvaheliste rahaülekannete tegemise tingimused" sätted.

5.4. Paysera kontol võib raha hoida eri valuutades. Klient, kes hoiab rahalisi vahendeid kontol eri valuutades, võtab vastutuse selle eest, et kontol oleva raha väärtus võib valuutakursside muutmise tõttu devalveeruda. Valuutavahetuse korral kasutatakse vahetuse tegemise hetkel kehtivat Paysera kurssi, mida ajakohastatakse pidevalt ja avaldatakse siin.

5.5. Paysera konto avamine ja haldamine on tasuta, välja arvatud lepingus, selle lisades ja hinnakirja lehel nimetatud juhtudel. Kui klient ei ole oma kontole sisse loginud ega ühtegi tehingut teinud rohkem kui kahe aasta jooksul, siis võtab Paysera kliendilt konto(de) haldamise teenustasu, millega saab tutvuda siin.

5.6. Pank või muu e-raha maksesüsteem võib nõuda teenustasu raha kandmise eest kliendi Paysera kontolt kliendi pangakontole, kaardile või muu e-maksesüsteemi maksekontole, aga ka raha kandmise eest pangakontolt, kaardilt või muust e-maksesüsteemist Paysera kontole. 

5.7. Pankade ja e-maksesüsteemide nimekiri, kuhu saab rahaülekandeid teha, ning ülekannetele kehtivad teenustasud ja tingimused on esitatud siin.

5.8. Teenustasud Paysera teenuste eest arvatakse maha kliendi Paysera kontolt. Kui kliendi Paysera kontol on vähem rahalisi vahendeid, kui makse tegemiseks ja Paysera teenustasu maksmiseks vaja, siis maksetehingut ei tehta. 

5.9. Kui tehakse SEPA või TARGET2 maksest erinev makse ja klient teeb makse oma Paysera kontolt pangakontole või muu e-raha asutuse kontole, siis märgitakse maksjaks Paysera. Koos rahaülekandega saab saaja järgmise teabe, mis võidakse olenevalt tehnilistest lahendustest edastada ühel või mitmel allpool toodud viisil: 

5.9.1. üksikasjalik teave maksja (kliendi) kohta on esitatud esmase maksja väljal, kui asjakohane internetipank või maksesüsteem seda toetab; 

5.9.2. üksikasjalik teave maksja (kliendi) kohta on esitatud makse selgituse väljal; 

5.9.3. koos rahaülekandega edastatakse saajale link veebilehele, kus on toodud üksikasjalik teave makse ja maksja kohta. 

5.10. Kui maksja edastab makse saaja kohta valed andmed ja maksekorraldus on maksja esitatud andmete põhjal täidetud (nt maksja märgib vale kontonumbri), siis loetakse Paysera kohustused nõuetekohaselt täidetuks ja Paysera ei ole kohustatud ülekantud summat maksjale tagastama. Maksja kohustatud ise makse tegeliku saajaga ühendust võtma ja raha tagastamise küsimuses kokku leppima. 

5.11. Klient on kohustatud esitama maksekorralduse maksetehingu tegemiseks süsteemis viidatud ja makse tegemise hetkel kehtivate juhiste kohaselt. Kui klient on saaja, siis peab ta esitama maksjale üksikasjalikud ja täpsed andmed, et maksetehingu tegemiseks koostatud maksekorraldus oleks igal juhul esitatud süsteemis viidatud ja makse tegemise hetkel kehtivate juhiste kohaselt. Enne maksetehingu tegemiseks vajaliku maksekorralduse saatmist või teabe edastamist teisele maksjale, peab klient kontrollima ja uuendama konto täiendamise juhendit. Sellist juhendit ja selles sisalduvat teavet peetakse unikaalseks identifikaatoriks, mis on vajalik maksetehingu nõuetekohaseks tegemiseks.

5.12. Kui maksja esitab ebaõige maksekorralduse või märgib valed rahaülekande andmed, kuid ülekanne ei ole veel tehtud, siis on maksjal õigus taotleda maksekorralduse täpsustamist. Sellisel juhul rakendub süsteemis viidatud teenustasu maksekorralduse täpsustamise eest.

5.13. Kui Payserale on laekunud raha, kuid ta ei saa maksekorralduses märgitud rahalisi vahendeid saaja kontole kanda (nt saaja konto on suletud, märgitud IBANi number on vale jmt), siis tagastab Paysera tehingusumma saatjale hiljemalt kahe tööpäeva jooksul. Sellisel juhul võidakse võtta süsteemis kehtestatud teenustasu maksekorralduse tagastamise eest. Kui Paysera ei saa kanda maksekorralduses märgitud rahalisi vahendeid saaja kontole maksja poolt maksekorralduse täitmisel tehtud vea tõttu, ning maksja soovib maksekorraldusele märgitud vahendite tagastamist, siis võidakse maksekorraldus tühistada ja rahalised vahendid maksjale tagastada, kuid üksnes maksja kirjalikul taotlusel ja juhul, kui saaja nõustub rahalised vahendid maksjale tagastama (kui saajat on võimalik identifitseerida). Sellisel juhul rakendub süsteemis viidatud teenustasu maksekorralduse tühistamise eest.

5.14. Kõikidel juhtudel, kui Paysera saab maksekorralduse, kuid rahalisi vahendeid ei ole võimalik krediteerida maksekorralduses esinevate vigade või teabe ebapiisavuse tõttu ning maksja ega saaja ei võta Payseraga maksekorralduse täpsustamise või tagasimakse tegemise küsimuses ühendust, siis võtab Paysera kõik võimalikud meetmed, et jälgida maksetehingut, et saada üksikasjalikumat teavet maksekorralduse kohta ja maksekorraldus täita. Maksetehingu jälgimiseks saab kasutada järgmisi meetmeid:

5.14.1. kui Payseral on olemas maksja kontaktandmed (e-posti aadress või telefoninumber), siis võtab Paysera maksjaga maksekorralduse täpsustamise asjus ühendust;

5.14.2. kui Payseral ei ole maksja kontaktandmeid ning maksja ega saaja ei ole Payseraga maksekorraldusele märgitud rahaliste vahendite küsimuses ühendust võtnud, siis võtab Paysera ühendust maksja makseteenuste pakkuja asutusega, kust maksekorralduses märgitud rahalised vahendid välja saadeti, ning palub võtta ühendust maksjaga, et täpsustada maksekorralduse andmeid. Seda meedet kasutatakse juhul, kui maksja makseteenuste pakkuja asutusega on võimalik võtta ühendust elektrooniliste vahendite teel;

5.14.3. kui eespool nimetatud meetmetest ei ole maksetehingu jälgimisel abi, siis on Payseral õigus teha maksjale ülekanne summas 0,01 eurot või teha rahaülekanne muu miinimumsumma ulatuses, märkides makse selgitusse palve võtta Payseraga ühendust ja täpsustada maksekorralduse andmed e-posti teel. Seda meedet kasutatakse juhul, kui Payseral on olemas maksja kontonumber, selle rahaülekande kulud on mõistlikud ning maksesumma on vähemalt 10,00 (kümme) eurot.

5.15. Kõikidel punktis 5.14 nimetatud juhtudel rakendub süsteemis viidatud teenustasu maksekorralduse täpsustamise eest, mis debiteeritakse ülekande summalt enne makse krediteerimist saaja (kliendi) kontole.

5.16. Kui ühtegi punktis 5.14 nimetatud meedet ei ole võimalik maksetehingu jälgimiseks rakendada ning ka muudel juhtudel, kui maksekorralduses sisalduvate andmete ja/või täpsustatud andmete põhjal ei ole saajat võimalik identifitseerida, hoitakse rahalisi vahendeid Paysera süsteemis seni, kuni maksja või saaja võtab Payseraga ühendust ning esitab lisaandmed, mis võimaldavad krediteerida rahalised vahendid saaja kontole (maksekorralduse täpsustamise või parandamise teenustasu debiteeritakse ülekande summalt enne makse krediteerimist saaja kontole). Maksja kirjalikul taotlusel võidakse need rahalised vahendid ka maksjale tagastada. Sellisel juhul debiteeritakse süsteemis viidatud teenustasu tagasimakse eest ülekande summalt enne selle maksjale tagastamist.

5.17. Klient, kes märkab, et tema Paysera kontole on ekslikult või muul ebaseaduslikul viisil kantud rahalised vahendid, peab sellest Payserad viivitamata teavitama. Kliendil ei ole õigust kasutada raha, mis ei kuulu talle. Sellisel juhul on Payseral õigus ja klient annab oma tühistamatu nõusoleku rahaliste vahendite mahaarvamiseks kliendi kontolt ilma kliendi asjakohase korralduseta. Kui kliendi Paysera kontol ei ole piisavalt rahalisi vahendeid, et debiteerida ekslikult kontole kantud summat, siis kohustub klient tingimusteta tasuma Payserale ekslikult kontole kantud summa 3 (kolme) tööpäeva jooksul alates vastavasisulise nõude saamisest Payseralt.

5.18. Kliendil on õigus muuta Paysera kontol tehtavate rahaülekannete limiite, tehes täiendavad konto kinnitamise toimingud süsteemis kehtestatud korra kohaselt ning kehtestades uued makselimiidid. Payseral on õigus limiitide suurust piirata ning nõuda kliendilt täiendavate identifitseerimistoimingute tegemist süsteemis kehtestatud korra kohaselt. Klienti teavitatakse piirangute jõustumisest e-posti teel. Seda lepingusätet ei kohaldada alla 14-aastaste isikute ja muude isikute suhtes, kellele kehtivad fikseeritud limiidid. Klient saab kontrollida kehtivaid limiite oma kontol.

5.19. Konto jäägi kontrollimiseks ja makseajaloo vaatamiseks peab klient logima sisse oma kontole. Sealt leiab ta ka teavet rakendatud teenustasude ja muude kontolt tehtud mahaarvamiste kohta valitud ajavahemiku jooksul.

5.20. Klient kinnitab, et:

5.20.1. tema Paysera kontole kantavad rahalised vahendid ei ole saadud kuritegeliku tegevuse tulemusel;

5.20.2. ta ei kasuta Paysera osutatavaid teenuseid ebaseaduslikel eesmärkidel ega tee ühtegi tehingut ega toimingut kuritegelikul või ebaseaduslikul teel saadud raha legaliseerimiseks.

5.21. Kliendil on õigus hallata Paysera kontot ja teha sellel maksetehinguid: 

5.21.1. interneti kaudu, logides oma kontole sisse; 

5.21.2. Paysera rakenduse kaudu (lisa "Paysera konto haldamine Paysera rakenduse kaudu" kohaldub pärast seda, kui klient nõustub lisa tingimustega); 

5.21.3. Paysera kontoga ühendatud makseinstrumentide kaudu (lisa "Makseinstrumendid" kohaldub pärast seda, kui klient nõustub lisa tingimustega); 

5.21.4.muude Paysera viidatud instrumentide kaudu pärast seda, kui klient nõustub instrumentide kasutamise tingimustega. 

5.22. Kliendi kinnitusi, tellimusi, taotlusi, teateid ja muid tegevusi, mida klient teeb kolmandate isikute veebilehtedel või muudes ressurssides, logides oma Paysera kontole sisse ja identifitseerides end sel moel, käsitatakse tehingu sõlmimisena ja selle kinnituseks digiallkirja andmisena. 

5.23. Maksekorralduste täitmine Paysera kontolt interneti kaudu:

5.23.1. Maksetehingu tegemiseks interneti kaudu peab klient täitma süsteemis maksekorralduse ja esitama selle täitmiseks, kinnitades elektrooniliselt oma nõusolekut maksekorralduse tegemiseks süsteemis. 

5.23.2. Maksekorralduse esitamine süsteemis tähendab kliendi nõusolekut maksetehingu tegemiseks ja seda ei ole võimalik tühistada (maksekorralduse tühistamine on võimalik vaid seni, kuni makse tegemist ei ole veel alustatud – maksekorralduse olek ja tühistamise võimalus on nähtavad kliendi kontol). 

5.23.3. Kui klient teeb süsteemisisese ülekande oma Paysera kontolt süsteemi teise kasutaja Paysera kontole, siis saab klient valida parooliga kaitstud rahaülekande tegemise. Sellisel juhul määrab klient maksekorralduse koostamisel ülekande parooli. Rahaülekanne loetakse täielikult kätte saaduks pärast seda, kui saaja sisestab maksja määratud parooli. Kui saaja ei sisesta maksja määratud parooli, siis kantakse raha automaatselt maksja Paysera kontole tagasi 30 (kolmekümne) päeva jooksul. Sellise makse autoriseerimise hetkeks loetakse hetke, kui saaja sisestab ülekande parooli. Sellist rahaülekannet ei saa pärast ülekande parooli sisestamist tühistada. Klient vastutab täies ulatuses ülekande parooli nõuetekohase ja turvalise edastamise eest saajale ning tagab, et parool avaldatakse üksnes rahaülekande saajale.

5.23.4. Maksekorralduse täitmisel saab klient sisestada tulevikus saabuva maksekuupäeva kuni 2 (kaks) aastat ette. Kui määratud kuupäeval tulevikus on kliendi Paysera kontol piisavalt rahalisi vahendeid, siis maksekorraldus täidetakse. Ülekanne teisele Paysera kontole tehakse määratud päeva alguses (kell 00.00 vastava serveri ajavööndi kohaselt GMT+2). Kui ülekanne tehakse pangakontole, siis kohalduvad süsteemis esitatud tingimused. 

5.23.5. Kui maksekorraldus on täidetud valesti, siis makset ei tehta, välja arvatud erandjuhul, kui Paysera parandab maksekorralduse andmed oma algatusel või kui Payseral on piisavalt andmeid, et teha objektiivne otsus teabe sisu õiguse kohta ja täita maksekorraldus tavakorra kohaselt. 

5.23.6. Kui kliendi Paysera kontol ei ole piisavalt rahalisi vahendeid makse tegemiseks, siis makset ei tehta; sellele vaatamata püüab süsteem maksekorraldust 5 (viie) päeva jooksul pärast selle esitamist täita. Kui Paysera kontol ei ole selle ajavahemiku jooksul endiselt piisavalt rahalisi vahendeid maksekorralduse täitmiseks, siis see tühistatakse ja seda enam ei täideta. Kui Paysera kontol on ebapiisav hulk rahalisi vahendeid vaid ühes valuutas, kuid piisavalt vahendeid teises valuutas, siis ei tehta rahaülekannet enne, kui klient vahetab muu valuuta maksevaluuta vastu (välja arvatud juhul, kui klient on tellinud automaatse valuutavahetuse funktsiooni või kui ülekanne tehakse maksena kaupade või teenuste eest Paysera süsteemi kaudu). 

5.24. Lepingu punktis 5.23 nimetatud muude Paysera konto haldamise viiside (välja arvatud Paysera konto haldamine interneti kaudu) tingimused kehtestatakse eraldi lisades, milles käsitatakse konkreetseid Paysera konto haldamise viise. Konkreetset lisa, millega reguleeritakse Paysera konto haldamise viisi, kohaldatakse kliendi suhtes juhul, kui klient soovib kasutada asjakohast Paysera konto haldamise viisi. Lisa kohaldatakse kliendi suhtes hetkest, kui klient kinnitab elektroonilisel või muul viisil, et ta on tutvunud lisa tingimustega ja väljendab oma soovi kasutada lisas nimetatud teenust.

6. Sularaha sisse- ja väljamakse

6.1. Paysera annab kliendile õiguse teha Paysera kontole sularaha sissemakse süsteemis kehtestatud tingimuste kohaselt. Sularaha sissemakse tegemise asukohad, tingimused, valuutad, limiidid ja hinnad on esitatud siin.

6.2. Paysera annab kliendile õiguse teha Paysera kontolt sularaha väljamakseid süsteemis kehtestatud tingimuste kohaselt. Sularaha väljamakse tegemise asukohad, tingimused, valuutad, limiidid ja hinnad on esitatud siin.

6.3. Klient on kohustatud lugema sularaha enne Paysera kontole kandmist ja kontolt välja võtmist iseseisvalt üle ning esitama viivitamata kõik sularaha summa ja rahatähtede kvaliteediga seotud märkused või nõuded. 

6.4. Kui klient teeb oma Paysera kontole sularaha sissemakse, siis on tal õigus raha hallata kohe pärast selle laekumist Paysera süsteemi.

7. Maksekorralduse vastuvõtmine, maksekorraldusele kehtivad nõuded ja maksekorralduse täitmisest keeldumine

7.1. Kui klient on maksja, siis loetakse maksekorraldus Paysera poolt kättesaaduks (maksekorralduse täitmise aeg algab) maksekorralduse vastuvõtmise päeval või, kui maksekorralduse vastuvõtmise päev ei ole Paysera tööpäev, siis loetakse maksekorraldus kättesaaduks Paysera lähimal tööpäeval. 

7.2. Maksekorraldus, mille Paysera võtab vastu Paysera tööpäeval pärast Paysera kehtestatud tööaega, loetakse kättesaaduks Paysera lähimal tööpäeval. 

7.3. Paysera süsteemi sisesed maksekorraldused täidetakse kohe (kuni mõne minuti jooksul, välja arvatud juhul, kui maksetehing peatatakse kohaldatava õiguse või lepinguga sätestatud põhjustel), olenemata Paysera tööajast. 

7.4. Payseral on õigus salvestada ja säilitada ükskõik millisel Payseraga kokkulepitud viisil edastatud maksekorraldusi ning salvestada ja säilitada teavet kõikide maksetehingute kohta, mille on teinud klient või mis on tehtud kliendi esitatud maksekorralduste alusel. Payseral on õigus esitada nimetatud salvestusi kliendile ja/või kolmandatele isikutele, kellel on seadusega sätestatud õigus selliseid andmeid saada, tõendina, mis kinnitab maksekorralduste esitamist ja/või maksetehingute tegemist.

7.5. Kliendi esitatud maksekorraldus peab vastama nõuetele, mis on kehtestatud õigusaktide või Paysera normdokumentidega maksekorralduse esitamisele ja/või maksekorralduse sisule. Kliendi esitatud maksekorraldused peavad olema koostatud selgelt ja ühemõtteliselt, need peavad olema täidetavad ning väljendama arusaadavalt kliendi tahet. Paysera ei vastuta kliendi esitatud maksekorralduses sisalduvate vigade, erinevuste, korduste ja/või vasturääkivuste, sealhulgas kliendi esitatud maksekorralduse rekvisiitide õigsuse eest. Kui kliendi esitatud maksekorraldus ei sisalda piisavalt andmeid või sisaldab puudusi, siis on Payseral maksekorralduse puuduste iseloomust olenemata õigus keelduda maksekorralduse täitmisest või täita see maksekorralduses sisalduvate andmete alusel.

7.6. Payseral on õigus keelduda maksekorralduse täitmisest, kui esineb põhjendatud kahtlus, et maksekorraldust ei ole esitanud klient ega tema volitatud esindaja või et esitatud maksekorraldus või dokumendid on võltsitud. Sellisel juhul on Payseral õigus nõuda kliendilt esitatud maksekorralduse täiendavat kinnitamist ja/või selliste dokumentide esitamist Payserale, mis kinnitavad isiku õigust kontol olevate rahaliste vahendite haldamiseks, või muude dokumentide esitamist Payserale sobival viisil ja kliendi kulul. Selles punktis kirjeldatud juhtudel tegutseb Paysera kliendi, Paysera ja/või kolmandate isikute õiguslike huvide kaitsmise eesmärgil, seepärast ei vastuta Paysera kahjude eest, mis võivad tekkida esitatud maksekorralduse täitmisest keeldumise tõttu.

7.7. Klient tagab, et tema kontol on asjakohases valuutas piisavalt rahalisi vahendeid, et maksekorraldus täita. 

7.8. Enne kliendi esitatud maksekorralduse täitmist on Payseral õigus nõuda kliendilt maksekorralduse täitmisega seotud rahaliste vahendite seaduslikkust tõendavate dokumentide esitamist. Kui klient ei esita nõutavaid dokumente, siis on Payseral õigus keelduda kliendi maksekorralduse täitmisest. 

7.9. Payseral on õigus anda kliendi esitatud maksekorralduse täitmine täielikult või osaliselt üle kolmandatele isikutele, kui see on tingitud kliendi huvidest ja/või maksekorralduse olemusest. Kui kliendi maksekorralduse olemusest tuleneb nõue saata maksekorraldus edasi täitmiseks teise finantseerimisasutusse, kuid see asutus peatab maksekorralduse, siis ei vastuta Paysera selle finantseerimisasutuse tegevuse eest, kuid püüab teada saada maksekorralduse peatamise põhjuse. Payseral on õigus peatada ja/või tühistada kliendi esitatud maksekorralduse täitmine kohaldatavast seadusest või muudest Payserast sõltumatutest põhjustest tulenevatel alustel.

7.10. Kui Paysera keeldub kliendi esitatud maksekorralduse täitmisest, siis teavitab ta sellest klienti või loob asjakohased tingimused, et klient saaks selle teatega tutvuda, välja arvatud juhul, kui sellise teate edastamine on tehniliselt võimatu või õigusaktidega keelatud. 

7.11. Paysera ei võta vastu ega täida kliendi maksekorraldusi tehingute tegemiseks kliendi kontol, kui kontol olevad rahalised vahendid on arestitud, kliendi õigused rahalisi vahendeid hallata on muul moel seadusega piiratud või tehingud on peatatud kohaldatavates õigusaktides kehtestatud juhtudel. 

7.12. Kui maksekorralduse alusel üle kantud rahalised vahendid saadetakse Payserast sõltumatutel põhjustel (valed maksekorralduse andmed, saaja konto on suletud jne) tagasi, siis kantakse tagastatud summa kliendi kontole. Maksekorralduse täitmise eest makstud teenustasu ei tagastata, samuti võidakse kliendi kontolt maha arvata muud Paysera suhtes kohaldatavad teenustasud ja kulud rahaliste vahendite tagastamise eest.

7.13. Paysera algatatud rahaülekanded võivad olla tavalised ja kiirülekanded. Rahaülekande viisi valib klient. Kui klient ei vali rahaülekande viisi, siis loetakse algatatuks tavaline rahaülekanne.

8. Nõusoleku andmine ja tühistamine, maksekorralduse tühistamine

8.1. Maksetehing loetakse autoriseerituks üksnes pärast seda, kui maksja on andnud selleks oma nõusoleku. Paysera vahendajale antud nõusolekut peetakse Payserale antud nõusolekuks. Klient (maksja) saab anda oma nõusoleku Paysera kehtestatud või Paysera ja kliendi vahel kokkulepitud vormis ja viisil. Kirjalikule nõusolekule kirjutab alla klient või tema seaduslik esindaja. Nõusolekut on samuti võimalik kinnitada digiallkirjaga, kliendile edastatud parooli, koodide ja (või) muu isikusamasuse kontrollimise meetodiga. Nõusoleku ühe või mitme maksetehingu tegemiseks võib anda ka saaja või makse algatamise teenuse pakkuja kaudu. Nõusolek, mille klient (maksja) on andnud selles punktis kirjeldatud viisil, loetakse nõuetekohaselt antuks, ning see on samasuguse õigusliku jõuga nagu kliendi (tema esindaja) poolt allkirjastatud paberdokument (nõusolek) ja on kasutatav tõendina Paysera ja kliendi vaheliste vaidluste lahendamisel kohtus ja muudes asutustes. Kliendil ei ole õigust vaidlustada Paysera poolt täidetud maksekorraldust, kui maksekorraldus kinnitati nõusolekuga, mille klient esitas selles punktis nimetatud viisil.

8.2. Klient (maksja) peab andma oma nõusoleku enne maksekorralduse täitmist. Kliendi (maksja) ja Paysera vahelisel kokkuleppel on maksetehingut võimalik autoriseerida ehk kliendil on võimalik anda oma nõusolek ka pärast maksekorralduse täitmist.

8.3. Klient nõustub sellega, et Paysera edastab maksekorralduse täitmisel maksekorraldusele kantud andmed (sh kliendi isikuandmed) isikutele, kes on otseselt seotud maksekorralduse täitmisega, näiteks maksekaarte väljastavad rahvusvahelised asutused, maksekaarditehingute andmeid töötlevad ettevõtted, saaja makseteenuste pakkuja, maksetehingute tegemiseks palgatud maksesüsteemi operaator, saaja makseteenuste pakkuja vahendajad, makse algatamise teenuse pakkujad ja saaja.

8.4. Maksekorralduse tühistamise kord:

8.4.1. maksekorraldust ei ole võimalik tühistada pärast seda, kui Paysera on selle kätte saanud, välja arvatud lepingus sätestatud juhtudel;

8.4.2. kui maksetehingu algatas saaja või see on algatatud saaja kaudu (nt makse maksekaardi kaudu) või makse algatamise teenuse pakkuja poolt, siis ei saa maksja maksekorraldust tühistada, kui maksekorraldus on juba täitmiseks esitatud, maksja on andnud makse algatamise teenuse pakkujale nõusoleku maksetehingu algatamiseks või maksja on andnud saajale oma nõusoleku maksetehingu tegemiseks;

8.4.3. lepingu punktis 5.23.4 kirjeldatud maksekorraldusi saab tühistada maksetehingu tegemise päevale eelneva Paysera tööpäeva lõpuni;

8.4.4. pärast lepingu punktides 8.4.1–8.4.3 nimetatud perioodide lõppemist on maksekorraldust võimalik tühistada üksnes kliendi (maksja) ja Paysera vahelisel kokkuleppel. Lepingu punktis 8.4.2 nimetatud juhul on vajalik ka saaja nõusolek.

8.5. Paysera krediteerib ja debiteerib kontot maksekorralduses esitatud kordumatu tunnuse alusel — selleks on Paysera konto number või IBANi kontonumber. Payseral on õigus, kuid mitte kohustus, kontrollida, kas saadud maksekorralduses märgitud kordumatu tunnus vastab konto omaniku ees- ja perekonnanimele (juriidilise isiku nimele). Kui nimetatud kordumatu tunnus on edastatud Payserale rahaliste vahendite debiteerimiseks või krediteerimiseks kontol, siis loetakse maksekorraldus nõuetekohaselt täidetuks, kui see on täidetud esitatud kordumatu tunnuse alusel. Kui Paysera tuvastab kontrolli käigus ilmselge lahknevuse Payserale edastatud kordumatu tunnuse ja konto omaniku ees- ja perekonnanime (juriidilise isiku nime) vahel, siis on Payseral õigus selle maksekorralduse täitmisest keelduda.

8.6. Kui Paysera saab maksekorralduse rahaliste vahendite kandmiseks mõne muu makseteenuste pakkuja maksekontole, siis teeb Paysera selle maksetehingu saadud maksekorralduses märgitud kordumatu tunnuse alusel – selleks tunnuseks on saaja kontonumber IBANi vormingus, välja arvatud juhul, kui muu makseteenuste pakkuja ei kasuta IBANi vormingus kontonumbreid. Paysera ei võta endale vastutust, kui maksekorraldusel ei ole esitatud kordumatut tunnust või see on esitatud valesti ja/või kui saaja makseteenuste pakkuja on kehtestanud nimetatud maksetehingu (rahaliste vahendite saaja maksekontole krediteerimise) nõuetekohaseks tegemiseks erineva kordumatu tunnuse.

8.7. Vajaduse korral ja/või kui seda näevad ette teise riigi nõuded, on Payseral õigus saada lisateavet (nt saaja ees- ja perekonnanimi, maksekood), mis on vajalik maksekorralduse nõuetekohaseks täitmiseks.

9. Keelatud tegevused

9.1. Kliendil on Paysera teenuste kasutamisel keelatud:

9.1.1. rikkuda lepingut, selle lisasid, seadusi ja muid õigusakte, sealhulgas rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamist käsitlevaid õigusakte; 

9.1.2. rikkuda Paysera ja kolmandate isikute õigusi, mis on seotud kaubamärkide, autoriõiguste, ärisaladuste ja muu intellektuaalomandiga; 

9.1.3. esitada Payserale vale, eksitavat või ebaõiget teavet; keelduda teabe esitamisest või muude Paysera poolt nõutavate meetmete võtmisest; 

9.1.4. esitada kolmandatele isikutele vale, eksitavat või ebaõiget teavet Paysera ja Payseraga tehtava koostöö kohta;

9.1.5. teha või võtta vastu ebaseaduslikult omandatud rahaliste vahenditega seotud makseid, kui klient teab või peaks sellest teadma;

9.1.6. kasutada Paysera teenuseid viisil, mis tekitab Payserale või kolmandatele isikutele kahju, vastutuse või muid ebasoodsaid tagajärgi või kahjustab nende mainet; 

9.1.7. kasutada Paysera teenuseid riigist, mida Paysera ei aktsepteeri (selliste riikide nimekiri on esitatud Paysera veebilehel);

9.1.8. levitada arvutiviiruseid ja teha muid toiminguid, mis võivad põhjustada süsteemi rikkeid, kahjustada või hävitada andmeid ning tekitada muud kahju Paysera süsteemidele, seadmetele ja andmetele;

9.1.9. teha muid tahtlikke tegevusi, mis võivad häirida Paysera teenuste osutamist kliendile või kolmandatele isikutele või süsteemi tõrgeteta toimimist;

9.1.10. tegeleda ebaseaduslike hasartmängude korraldamisega, kaubelda ebaseaduslikult aktsiate, indeksite, tooraine, valuuta (nt Forex), optsioonide ja börsil kaubeldavate fondidega; osutada kauplemis-, investeerimis- või muid valuutavahetusega seotud teenuseid ning teenuseid Forexi turgudel ja muudes elektroonilistes valuutaga kauplemise süsteemides; tegeleda tubakatoodete, alkoholi, retseptiravimite, steroidide, relvade, narkootiliste ainete ja nendega seotud atribuutika, pornograafilise sisuga kaupade, litsentseerimata lotopiletite, ebaseadusliku tarkvara ja muude seadusega keelatud toodete ebaseadusliku kaubandusega;

9.1.11. võtta vastu makseid reguleerimata ja (või) järelevalveta virtuaalvaluutas, seda osta, konverteerida või muul moel hallata (keeld laieneb maksete tegemisele või saamisele virtuaalsete valuutavahetusplatvormide kaudu);

9.1.12. osutada ilma Paysera eelneva kirjaliku nõusolekuta finantsteenuseid ja/või korraldada seaduslikku kauplemist aktsiate, indeksite, tooraine, valuuta (nt Forex), optsioonide ja börsil kaubeldavate fondidega, kauplemis-, investeerimis- või muid valuutavahetusega seotud teenuseid ning teenuseid Forexi turgudel ja muudes elektroonilistes valuutaga kauplemise süsteemides. Kui klient kavatseb osutada konto kaudu finantsteenuseid, peab tal olema kehtiv litsents, mille on väljastanud Euroopa Liidu liikmesriik või kolmas riik, kes on kehtestanud samaväärsed või olulisel määral sarnased nõuded, ning mille vastavust nõuetele kontrollivad pädevad asutused;

9.1.13. korraldada ilma Paysera eelneva kirjaliku nõusolekuta seaduslikke hasart- ja lotomänge, muid litsentseeritud tegevusi või tegevusi, mille korraldamiseks on vaja luba. Kui klient kavatseb osutada nimetatud teenuseid konto kaudu, peab tal olema kehtiv litsents, mille on väljastanud Euroopa Liidu liikmesriik, ning mille vastavust nõuetele kontrollivad pädevad asutused;

9.1.14. avada rohkem kui üks konto; registreerida konto fiktiivsele või muu isiku nimele ilma asjakohaste volitusteta; registreerida konto, kasutades anonüümset telefoninumbrit või muude isikute või veebilehtede e-posti aadressi;

9.1.15. osutada teenuseid, mis on seadusega keelatud või on vastuolus avaliku korra ja hea tavaga;

9.1.16. logida süsteemi sisse anonüümse kasutajana (nt puhverserveri kaudu);

9.1.17. avaldada paroole ja makseinstrumentide muid isiklikke turvaelemente kolmandatele isikutele ja lubada kolmandatel isikutel kasutada teenuseid kliendi nimel.

9.2. Klient on kohustatud hüvitama kõik otsesed kahjud ning tasuma trahvid ja muud rahalised sanktsioonid, mis on kehtestatud Paysera suhtes lepingu tingimuste, sealhulgas lepingu punkti 9.1 sätete rikkumise tõttu.

9.3. Klient vastutab ja kohustub hüvitama kõik kahjud, mis on tekitatud Payserale, teistele Paysera klientidele ja kolmandatele isikutele põhjusel, et klient rikkus Paysera teenuseid kasutades lepingu või selle lisade sätteid.

10. Teadete saatmine pooltele, suhtlus ja klientide nõustamine

10.1. Klient kinnitab, et ta on nõus sellega, et Paysera edastab talle teateid süsteemi veebilehe kaudu, e-posti aadressi kaudu, mille klient esitas süsteemis registreerumisel, või tavaposti kaudu aadressile, mille klient esitas süsteemis registreerumisel, või SMS-i teel, kui klient esitas registreerumisel üksnes mobiiltelefoni numbri. Klient kinnitab, et Paysera teated, mis on edastatud eespool nimetatud viisidel, loetakse nõuetekohaselt esitatuks. Teated saadetakse tavaposti või SMS-i teel ainult juhul, kui klient ei ole esitanud oma e-posti aadressi. Kui saadetavad teated ei ole seotud oluliste muudatustega lepingutingimustes, siis loetakse teade kliendi poolt kättesaaduks 24 tunni jooksul pärast teate avaldamist süsteemi veebilehel või teate saatmist kliendi e-posti aadressile või SMS-i teel. Kui teade saadetakse tavaposti kaudu, siis loetakse see kliendi poolt kättesaaduks 5 (viie) tööpäeva jooksul pärast selle postitamist, välja arvatud juhul kui klient saab teate tegelikult kätte hiljem kui lepingu selles osas sätestatud tähtaja jooksul.

10.2. Kui lepingul on mitu poolt (ühiskonto omanikud jmt), siis on Payseral õigus saata teated ükskõik kellele pooltest. Teate saaja edastab saadud teate teistele lepingus nimetatud pooltele.

10.3. Kui Paysera teade on seotud oluliste muudatustega lepingutingimustes, siis teavitab Paysera klienti sellest 60 (kuuskümmend) päeva ette. Teade loetakse kliendi poolt kättesaaduks ja lepingu tingimuste muudatused jõustuvad 60 (kuuekümne) päeva jooksul pärast teate avaldamist süsteemi veebilehel, edastamist kliendile e-posti aadressi kaudu või muul kliendi poolt registreerumisel märgitud viisil (tavaposti või SMS-i teel koos lingiga asjakohasele veebilehele).

10.4. 60-päevast etteteatamise tähtaega ei kohaldata ja teated saadetakse punktis 10.1 kirjeldatud korra kohaselt, kui:

10.4.1 lepingutingimusi muudetakse seadusest tulenevate kohutuslike nõuete muutumise tõttu;

10.4.2. teenuse hindu vähendatakse;

10.4.3. Paysera osutatavate teenuste hankekulu suureneb ja toob kaasa Paysera teenuste hindade kasvu;

10.4.4. tekib uus teenus või teenuse osa, mida klient saab kasutada või kasutamata jätta oma äranägemise järgi.

10.5. Lepingu ebaolulised muudatused on lepingu teksti stiili- ja grammatilised parandused, ümbersõnastamine ning lause, punkti või lõigu ümberpaigutamine tekstis parema arusaadavuse huvides, näidete lisamine punktidele ja muud muudatused, mis ei vähenda ega piira kliendi õigusi, suurenda kohustusi ega halvenda tema olukorda.

10.6. Klient kohustub kontrollima oma e-postkasti ja muid kontol ja süsteemi veebilehel avaldatavate teadete saamiseks kasutatavaid instrumente korrapäraselt, st vähemalt kord tööpäeva jooksul, et saada õigel ajal teada lepingusse tehtud muudatustest.

10.7. Kõik poolte teated edastatakse sobilikus keeles või selles keeles, milles oli koostatud leping, millega klient tutvuda sai.

10.8. Klient on kohustatud avaldama ja muudatuste korral uuendama süsteemis esitatud kontaktandmeid (telefoninumber, e-posti aadress ja postiaadress), et Paysera saaks neid kasutada kliendiga või tema esindajatega kiiresti ühenduse võtmiseks. Kui klient ei uuenda kontaktandmeid, siis võtab klient endale kogu vastutuse selle eest, et Payseral ei õnnestu talle teateid edastada. 

10.9. Et kaitsta kliendi raha kolmandate isikute võimalike ebaseaduslike tegevuste eest, on klient kohustatud Payserad viivitamata teavitama tema isikut tõendava dokumendi vargusest või kadumisest.

10.10. Kliendil on õigus saada nõu kõikides süsteemiga ja lepingu täitmisega seotud küsimustes; selleks peab klient saatma oma küsimuse Paysera veebilehel avaldatud e-posti aadressile, helistama klienditoele või täitma kontol päringuvormi. Lepinguga seotud küsimused peab klient saatma Paysera veebilehel avaldatud e-posti aadressile või lepingus viidatud Paysera postiaadressile. Kõik teated saadetakse Payserale, olenemata sellest, kes on lepingus määratletud Paysera teenuste otsene osutaja.

10.11. Paysera teavitab klienti lepingu punktis 10.1 sätestatud korra kohaselt ette kõikidest teadaolevatest ja võimalikest tehnilistest riketest süsteemis ning Paysera poolt teenuste osutamiseks palgatud kolmandate poolte süsteemides ja seadmetes, mis võivad Paysera teenuste osutamist häirida.

10.12. Payseral on ilma piiranguteta ja igal ajal õigus muuta teenuste tehnilise integreerimise lahendust. Teated muudatuste kohta, mille puhul on vaja teha parandusi kliendi tarkvaras, saadetakse kliendile vähemalt 90 (üheksakümmend) päeva ette. Nõutavad muudatused kliendi poolel peab klient tegema oma kulul.

10.13. Pooled on kohustatud viivitamata teavitama teineteist kõikidest asjaoludest, mis võivad lepingu täitmist oluliselt mõjutada. Klient esitab selliseid asjaolusid kinnitavad dokumendid (nt ees- ja perekonnanime, allkirja, aadressi, telefoninumbri või muude kontaktandmete ja isikut tõendava dokumendi muutumine või kontol olevaid vahendeid haldavate isikute muutmine, pankrotimenetluse algatamine kliendi suhtes jne), olenemata sellest, kas see teave on avalikku registrisse juba edastatud või mitte. 

10.14. Payseral on õigus nõuda välisriigis koostatud dokumentide tõlkimist, legaliseerimist või apostilliga kinnitamist, kui õigusaktidest ei tulene teisiti.

10.15. Kõik Payserale esitatavate dokumentide koostamise, esitamise, kinnitamise ja tõlkimisega seotud kulud kannab klient.

10.16. Kui klient esitab Payserale dokumendid, mis ei vasta õigusaktidega kehtestatud ja/või Paysera sätestatud nõuetele, või kui Payseral tekivad õigustatud kahtlused esitatud dokumentide autentsuse või õigsuse kohta, siis on Payseral õigus keelduda kliendi esitatud maksekorralduste täitmisest, peatada muude teenuste osutamine ja/või nõuda kliendilt lisadokumentide esitamist.

10.17. Kliendil on igal ajal õigus tutvuda Paysera veebilehel lepingu kehtivate muudatustega, selle lisadega ja hinnakirjaga.

11. Lepingu muudatused

11.1. Payseral on õigus ühepoolselt muuta ja/või täiendada lepingu tingimusi, järgides lepingu punktides 10.1–10.5 kehtestatud etteteatamistähtaegu.

11.2. Kliendil ei ole õigust lepingu tingimusi ühepoolselt muuta ja/või täiendada. 

11.3. Kui klient ei nõustu lepingu muudatuste või täiendustega, siis on tal õigus keelduda Paysera osutatavatest teenustest ja leping lõpetada, teavitades sellest Payserad 30 (kolmkümmend) päeva ette. Kui klient ei teavita Payserad muudatustega mittenõustumisest nende kavandatava jõustumise päevaks, siis loetakse, et klient nõustub lepingu muudatustega ja muudatused jõustuvad nende kavandataval jõustumise päeval.

11.4. Kui klient jätkab Paysera teenuste kasutamist pärast lepingu tingimuste muutmist või täiendamist, siis tähendab see seda, et klient nõustub lepingusse tehtud muudatuste või täiendustega. 

11.5. Lepingu lisadesse tehakse muudatusi asjakohases lisas sätestatud korra kohaselt. Kui lisas ei ole sätestatud lisa muutmise korda, siis kohaldatakse selles lepingus sätestatud muudatuste tegemise ja sellest teavitamise korda. 

11.6. Lepingus või selle lisades sätestamata lisatingimustes ning muudes lepingust või selle lisadest erinevates tingimustes lepivad pooled kokku eraldiseisvate kirjalike kokkulepetega. Sellised kokkulepped moodustavad lepingu lahutamatu osa. Kliendi taotlusel koostab Paysera kokkuleppe projekti ja saadab selle kliendile faksi või e-posti teel (kokkuleppe võib sõlmida ka deklaratsiooni vormis). Kui klient on koostatud projektiga nõus, siis paneb ta sellele allkirja ja saadab dokumendi skaneeritud koopia Payserale faksi või e-posti teel. Payseral on õigus nõuda kliendilt originaalallkirjaga dokumendi saatmist posti teel. Selline kokkulepe jõustub pärast seda, kui allkirjastatud dokument on saadetud Payserale, st et Paysera esindaja allkiri ei ole nõutav ja Paysera ei pea saatma allkirjastatud kokkulepet kliendile tagasi.

12. Teenuste osutamise peatamine. Lepingu lõpetamine (konto kustutamine)

12.1. Payseral on õigus enda äranägemisel ja konkreetseid asjaolusid arvestades, seades prioriteediks Payserale tegevusele kohaldatavate õigusaktide täitmise ja kliendi huvid, ühepoolselt ja ilma etteteatamiseta rakendada üht või mitut järgmistest meetmetest: 

12.1.1. peatada maksete tegemine; 

12.1.2. peatada kõikide või osade teenuste osutamine kliendile; 

12.1.3. piirata kliendi juurdepääsu kontole; 

12.1.4. pidada kinni kliendi rahalised vahendid, kui need on tinginud vaidluse;

12.1.5. blokeerida konto (maksetehingute tegemine kontol täielikult või osaliselt peatada) ja/või makseinstrument (makseinstrumendi kasutamine täielikult või osaliselt keelata);

12.1.6. keelduda teenuste osutamisest;

12.1.7. tagastada kliendi kontol arestitud rahalised vahendid nende esmasele saatjale.

12.2. Lepingu punktides 12.1.1–12.1.7 nimetatud meetmeid rakendab Paysera üksnes järgmistel erandjuhtudel: 

12.2.1. kui klient rikub oluliselt lepingut või selle lisasid või kui esineb tõsine oht, et klient võib lepingut või selle lisasid oluliselt rikkuda; 

12.2.2. kui kliendi tegevus Paysera konto kasutamisel võib kahjustada Paysera ärialast mainet;

12.2.3 kui klient ei täida nõutavaid identimistoiminguid, ei esita Payserale nõutavat teavet ega järgi lepingu 9. punktis kehtestatud nõudeid; 

12.2.4. kui teenuste edasine osutamine ja kliendi tegevus võib kahjustada kolmandate isikute õigustatud huve;

12.2.5. kui kontol ja/või makseinstrumendil olevate rahaliste vahendite turvalisusega seotud objektiivsetel põhjustel tekib kahtlus kontol ja/või makseinstrumendil olevate rahaliste vahendite volitamata või kuritahtlikus kasutamises;

12.2.6. kui Paysera saab teada makseinstrumendi vargusest või kadumisest, kahtlustab või saab teada makseinstrumendi ebaseaduslikust ostust või volitamata kasutusest, saab teada või kahtlustab, et makseinstrumendi individuaalsed turvaelemendid (sealhulgas isikutuvastuse elemendid) on saanud teatavaks kolmandatele isikutele või et nad võivad neid kasutada, samuti kui Payseral on õigustatud kahtlus, et kontol ja/või makseinstrumendil olevaid rahalisi vahendeid võivad ebaseaduslikult kasutada kolmandad isikud või et kontot ja (või) makseinstrumenti võidakse kasutada ebaseaduslikuks tegevuseks;

12.2.7. kui Payserale esitatakse tõendatud teave kliendi surma või eraisiku pankroti kohta; 

12.2.8. õigusaktides sätestatud juhtudel; 

12.2.9. muudel lepingus või selle lisades sätestatud juhtudel.

12.3. Lepingu punktis 12.1.7. nimetatud meedet saab kohaldada kliendi suhtes juhul, kui Payseral on põhjendatud kahtlus, et klient paneb oma tegevuse käigus toime pettuse. Sellisel juhul külmutatakse kliendi kontol esmajärjekorras esmaste saatjate rahalised vahendid ning kui klient ei tee nõutavaid toiminguid (kliendi täiendav identifitseerimine, nõutavate dokumentide esitamine) määratud ajavahemiku jooksul või kui klient ei esita juhtumi kohta põhjendatud selgitust, siis tagastatakse rahalised vahendid esmasele saatjale. Seda meedet rakendatakse ka juhul, kui õiguskaitseasutus on esitanud Payserale korralduse tagastada külmutatud vahendid esmasele saajale.

12.4. Lepingu punktis 12.1 nimetatud meetmete eesmärk on kaitsta Paysera't, kolmandaid isikuid ja klienti võimalike rahaliste sanktsioonide, kahjude ja muude ebasoodsate tagajärgede eest.

12.5. Paysera teavitab klienti punktis 12.1 viidatud meetmetest viivitamata (ühe tunni jooksul). Kui on võimalik tagastada kliendile kuuluvad rahalised vahendid, siis teavitatakse teda 2 (kahe) tööpäeva jooksul alates teenuse osutamise peatamisest, välja arvatud juhul, kui sellise teabe edastamine nõrgendab turvameetmeid või on seadusega keelatud. 

12.6. Kui Payseral on õigustatud kahtlused, et klient on seotud rahapesu, terrorismi rahastamise või muu kriminaalse tegevusega või tema konto kaudu pannakse toime nimetatud tegevused, siis on Payseral õigus teenuste osutamine täielikult või osaliselt peatada 30 (kolmekümneks) päevaks õigusega pikendada seda tähtaega piiramata arv kordi, kuni kahtlused on täielikult ümber lükatud või kinnitust leidnud. 

12.7. Kui Payseral on põhjust kahtlustada, et keegi on häkkinud kliendi konto või Paysera konto, siis on Payseral õigus teenuste osutamine kliendile peatada ilma sellest ette teatamata. Kui teenuste osutamine peatatakse nimetatud põhjusel, teavitab Paysera sellest klienti ja tutvustab talle meetmeid, mida klient peab võtma, et ta saaks uuesti Paysera teenuseid kasutada. 

12.8. Paysera tühistab konto ja/või makseinstrumendi blokeeringu (või asendab selle uue makseinstrumendiga) pärast seda, kui konto ja/või makseinstrumendi blokeeringu põhjused on likvideeritud.

12.9. Konto ja/või makseinstrument blokeeritakse kliendi algatusel, kui klient esitab Payserale asjakohase taotluse ning teavitab Paysera't, et tema makseinstrument on varastatud või kadunud või et kontol ja/või makseinstrumendil olevaid rahalisi vahendeid kasutatakse või võidakse kasutada ebaseaduslikul viisil. Kui klient esitas konto ja/või makseinstrumendi blokeerimise taotluse suuliselt, siis on Payseral on õigus nõuda kliendilt selle hilisemat kinnitamist kirjaliku taotlusega või muul Payserale vastuvõetaval viisil. Kui konto ja/või makseinstrument blokeeritakse kliendi algatusel, siis on Payseral õigus blokeering tühistada üksnes kliendi kirjalikul taotlusel, välja arvatud juhul kui lepingus ei ole sätestatud teisiti. Payseral on õigus asendada blokeeritud makseinstrument uuega.

12.10. Paysera ei vastuta kliendi kahjude eest, mis on tekkinud teenuste osutamise peatamise, konto ja/või makseinstrumendi blokeerimise või muude tegevuste tõttu, kui need on tehtud lepingus või selle lisades sätestatud korra kohaselt ning neis kirjeldatud asjaoludel ja alustel.

12.11. Seadusega kehtestatud korra kohaselt on Payseral õigus hoida maksetehingu rahalisi vahendeid kinni kuni 10 (kümme) tööpäeva või seaduses, lepingus või selle lisades kehtestatud pikema aja jooksul. 

12.12. Kliendil on õigus leping ühepoolselt, ilma kohtusse pöördumata lõpetada, teatades sellest Payserale kirjalikult 30 (kolmkümmend) kalendripäeva ette. Kui klient lõpetab lepingu, siis tagastatakse väljastatud e-raha kliendile tema valitud viisil (märgitud lepingusse) selles lepingus sätestatud rahaülekannete limiitide kohaselt. 

12.13. Payseral on õigus lõpetada leping ja selle lisad ühepoolselt ning keelduda teenuste osutamisest ilma põhjust esitamata, teavitades sellest klienti 60 (kuuskümmend) päeva ette lepingu 10. punktis sätestatud viisil. Payseral on samuti õigus leping ja selle lisad ühepoolselt lõpetada ja teenuste osutamisest keelduda lepingu punktis 12.2 nimetatud põhjustel, teavitades sellest klienti 30 (kolmkümmend) päeva ette lepingu 10. punktis sätestatud viisil. 

12.14. Paysera taotlusel võidakse leping ja selle lisad lõpetada kohe, kui kliendi kontol ei ole rohkem kui aasta jooksul tehtud ühtegi tehingut. 

12.15. Lepingu lõpetamise korral arvab Paysera kliendi kontolt maha kliendile osutatud Paysera teenuste eest tasutavad summad ning trahvid, hüvitused, kahjud ja muud kolmandatele isikutele või riigile makstavad summad, mida Paysera on pidanud kandma või tasuma kliendi süül. Kui kliendi Paysera kontol (või kontodel) ei ole piisavalt rahalisi vahendeid, et katta kõik selles punktis nimetatud summad, siis on klient kohustatud kandma nõutavad summad Paysera kontole 3 (kolme) tööpäeva jooksul. Kui Paysera saab osa kolmandatele isikutele makstud summast tagasi, siis kohustub Paysera viivitamata tagastama tagasi saadud summad kliendile. 

12.16. Üldlepingu lõpetamine ei vabasta klienti kohustusest täita nõuetekohaselt kõik enne lepingu lõpetamist Paysera ees tekkinud kohustused. 

12.17. Kui Paysera lõpetab kliendiga lepingu, valib klient oma e-raha tagastamise viisi. Kui kliendi identifitseerimise tase ei vasta kogu e-raha tagastamiseks vajalikule tasemele, siis valib klient muu identifitseerimise taseme ja teeb läbi kõik identifitseerimise taseme muutmiseks vajalikud toimingud. Klient nõustub e-raha tagastamiseks vajalike toimingute tegemisega ja saab aru, et sellega püüab Paysera vähendada pettuse ohtu ning täidab rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamist käsitlevatest seadustest tulenevaid nõudeid. 

12.18. Kui pärast seda, kui Paysera on lõpetanud kliendiga lepingu, klient ei vali oma e-raha tagastamise viisi ega tee läbi identifitseerimise taseme tõstmiseks vajalikke toiminguid (kui see on vajalik), siis on Payseral õigus (kuid mitte kohustus) võtta kliendi e-raha tagasi sellel e-raha tagastamise viisil, mis on saadaval e-raha tagasi võtmise hetkel.

13. Konfidentsiaalsus ja andmekaitse

13.1. Pooled kohustuvad kaitsma teineteise tehnilist ja äriteavet, välja arvatud avalikult kättesaadavat teavet, mis sai neile teatavaks selle lepingu täitmisel, ning mitte avaldama seda kolmandatele isikutele ilma teise poole või tema seaduslike esindajate kirjaliku nõusolekuta. 

13.2. Klient nõustub sellega, et Paysera haldab tema isikuandmeid eesmärgiga osutada kliendile teenuseid ja täita muid selle lepinguga sätestatud kohustusi. Pooled tagavad selle lepingu täitmisel saadud isikuandmete kaitse. Isikuandmeid kasutatakse selle lepingu täitmiseks vajalikus ulatuses. Kõnealuseid isikuandmeid ei ole lubatud avaldada kolmandatele isikutele ilma andmesubjekti nõusolekuta, välja arvatud seadusega või selle lepinguga kehtestatud juhtudel. 

13.3. Andmete säilitamise tähtaja teemat reguleeritakse ka selle lepingu lisas "Privaatsuspoliitika“. Pärast isikuandmete töötlemise tähtaja lõppu on pool kohustatud hävitama kõik tema valduses olevad isikuandmed. 

13.4. Klient kohustub kaitsma ja mitte avaldama kolmandatele isikutele tema poolt loodud või talle selle lepingu tingimuste kohaselt antud paroole ja muid isiklikke makseinstrumentide turvaelemente ega lubama teistel isikutel kasutada teenuseid kliendi nimel. Kui klient ei täida seda kohustust ja (või) oleks võinud, kuid ei hoidnud neid tegevusi ära, ja (või) tegi nimetatud tegevusi tahtlikult või hooletuse tõttu, siis kannab klient täit vastutust ja kohustub hüvitama teiste isikute kahjud, kui need tekkisid kliendi nimetatud tegevuste või tegevusetuse tõttu.

13.5. Kui klient kaotab oma konto parooli või muud paroolid või see (need) saavad avalikult kättesaadavaks kliendist ja Payserast sõltumata või kui kliendi kontot ähvardab või võib ähvardada tõsine oht, siis kohustub klient oma paroolid viivitamata välja vahetama või, kui tal ei ole võimalik seda teha, teavitama sellest viivitamata (hiljemalt ühe kalendripäeva jooksul) Paysera't selle lepingu 10. punktis viidatud teabevahendite kaudu. Paysera ei vastuta tagajärgede eest, mis tekivad Paysera teavitamata jätmise tõttu. 

13.6. Pärast seda, kui Paysera saab kliendilt punktis 13.5 nimetatud teate, on ta kohustatud viivitamata peatama juurdepääsu kliendi kontole ja Paysera teenuste osutamise, kuni kliendile on antud või loodud uus parool. 

13.7. Paysera juhib kliendi tähelepanu sellele, et Paysera kontoga seotud e-posti aadressi ja muid instrumente (nt mobiiltelefoni number), mis on kliendi valikul tema Paysera kontoga seotud, kasutatakse kliendiga suhtlemise vahenditena või kliendi identifitseerimise vahenditena. Seepärast on klient kohustatud neid vahendeid ja neile juurdepääsu võimaldavaid andmeid kaitsma. Klient kannab täit vastutust oma e-posti paroolide ja muude kasutatavate instrumentide ning neile juurdepääsu võimaldavate paroolide turvalisuse eest. Paroolid on salajane teave ning klient vastutab nende avaldamise ning kõikide toimingute eest, mida ta teeb pärast asjaomase konto või muu makseinstrumendi parooli sisestamist. Paysera soovitab paroolid meelde jätta ja mitte kirjutada neid üles ega sisestada üheski seadmes, kus need võivad olla nähtavad kõrvalistele isikutele. 

13.8. Kliendi isikuandmete kaitsmise teemat reguleeritakse ka selle lepingu lisas "Privaatsuspoliitika", millega klient peab olema tutvunud ja mida ta kohustub täitma. 

13.9. Payseral on õigus edastada kliendi ja tema tegevuse kohta kogutud oluline teave õiguskaitseasutustele, riigiasutustele (maksuamet, sotsiaalkindlustusamet jne) ja muudele finantseerimisasutustele, kui selline kohustus tuleneb seadusest ning kui on vaja kindlaks teha, kas seda lepingut ja asjakohaseid õigusakte ei ole rikutud ega rikuta tulevikus.

13.10. Klient annab Payserale õiguse võtta vajalikud meetmed, sealhulgas esitada kolmandatele isikutele ise või kolmandate poolte kaudu asjakohased taotlused eesmärgiga teha kindlaks kliendi isik ning kliendi poolt esitatud andmete õigsus. 

13.11. Paysera rõhutab, et mis tahes juhul tegutseb Paysera üksnes kliendi teenusepakkujana, kes saadab rahalised vahendid kliendi (saatja) taotlusel saajale ega osuta ega paku ühtegi teenust üksnes saajale seni, kuni ta registreerub Paysera kliendiks. 

13.12. Payseral on õigus salvestada kliendiga peetavaid telefonivestlusi. Pooled lepivad sõnaselgelt kokku, et telefonivestlusi ning posti, muude telekommunikatsioonivahendite ja e-posti teel edastatud teateid võidakse käsitleda tõenditena Paysera ja kliendi vaheliste vaidluste lahendamisel. Selle lepinguga kinnitab klient, et ta saab aru ja nõustub sellega, et Paysera salvestab kliendi ja/või tema esindajaga peetavaid telefonivestlusi. Kliendil on samuti õigus telefonivestlusi ja muud kommunikatsiooni salvestada ja säilitada.

13.13. Klient nõustub, et tema kontonumber ja isikuandmed, mis on vajalikud rahaülekande tegemiseks, võivad saada teatavaks ja olla avaldatud teisele Paysera kasutajale, kes soovib teha kliendile rahaülekannet, kui teine Paysera kasutaja sisestab kliendi kinnitatud tunnuse (ees- ja perekonnanime, kontonumbri, e-posti aadressi).

14. Poolte vastutus

14.1. Kumbki pool vastutab kõikide trahvide, hüvitiste ja kahjude eest, mida teine pool kannab süüdi oleva poole korda pandud lepingu rikkumiste tõttu. Süüdiolev pool kohustub hüvitama otsese kahju, mis on tingitud sellisest kohustusest mõjutatud poole ees. Igal juhul on Paysera lepingust tulenev vastutus piiratud järgmiste sätetega: 

14.1.1. Paysera vastutab üksnes otsese kahju eest, mille ta on põhjustanud lepingu otsese ja olulise rikkumisega, ning üksnes sellise kahju eest, mida Paysera oleks võinud lepingu rikkumise ajal mõistlikult ette näha;

14.1.2. Paysera poolt lepingu rikkumisest tuleneva kahju hüvitamise summa ei saa ületada viimase 3 (kolme) kuu keskmist teenustasu summat, mida on Payserale tasunud klient osutatud teenuste eest. See piirang kehtib kuu kõikide rikkumiste kogusummale. Kui 3 (kolme) kuu keskmist ei ole võimalik arvutada, siis ei tohi hüvituse summa ületada 2000 (kahte tuhandet) eurot;

14.1.3. Paysera ei vastuta ühelgi juhul kliendi saamata jäänud kasumi või tulu, maine kaotuse, ettevõtte tegevuse ebaõnnestumise ega kaudse kahju eest;

14.1.4. Paysera vastutuse piiranguid ei rakendata, kui need piirangud on kohaldatava seadusega keelatud.

14.2. Paysera ei taga süsteemi tõrgeteta toimimist, sest süsteemi toimimist võivad mõjutada (häirida) paljud tegurid, mis ei allu Paysera kontrollile. Paysera teeb kõik endast oleneva, et tagada süsteemi võimalikult sujuv toimimine, kuid Paysera ei vastuta tagajärgede eest, mis tekivad süsteemi toimimise häirete tõttu, kui sellised häired ei ole tekkinud Paysera süül.

14.3. Payserast olenevatel põhjustel võib süsteem olla mõnda aega kättesaamatu ning Paysera ei maksa rikete eest hüvitust juhul, kui süsteem on kättesaadav rohkem kui 99% (üheksakümne üheksal protsendil) kogu ajast, arvestades vähemalt 3 (kolme) kuu keskmist.

14.4. Olukordi, kus Paysera piirab ajutiselt, kuid mitte kauemaks kui 24 (kahekümne neljaks) tunniks, juurdepääsu süsteemile süsteemi parandus- või arendustööde tõttu ning muudel sarnastel juhtudel, ning kui Paysera teavitab sellistest juhtudest klienti vähemalt 2 (kaks) kalendripäeva ette, ei peeta süsteemi toimimise häireteks.

14.5. Paysera ei vastuta järgmise eest:

14.5.1. rahaliste vahendite väljamaksmine ja ülekandmine Paysera kontolt ja muud kliendi Paysera kontol olevate rahaliste vahenditega tehtavad maksetehingud, kui klient ei ole hoidnud oma paroole ja identifitseerimisinstrumente turvaliselt ning need on saanud teatavaks kõrvalistele isikutele, samuti kolmandate isikute ebaseaduslikud tegevused ja tehingud, mis on tehtud võltsitud ja/või ebaseaduslike dokumentide või ebaseaduslikult saadud andmete abil;

14.5.2. pankade, maksesüsteemide ja muude kolmandate poolte vead ja hilinenud või tegemata tehingud; 

14.5.3. tagajärjed, mis on tekkinud Paysera suutmatusest oma kohustusi täita kolmandate poolte tekitatud häirete tõttu, mis on Paysera kontrolli alt väljas;

14.5.4. tagajärjed, mis tekivad pärast seda, kui Paysera on lepingu seaduslikult lõpetanud, kliendi konto tühistanud või sellele juurdepääsu piiranud ning osade teenuste osutamise põhjendatult lõpetanud või piiranud; 

14.5.5. kaubad ja teenused, mis on ostetud Paysera konto kaudu, samuti teine pool, kes saab makse Paysera konto kaudu, kuid ei täida ühtegi lepingut;

14.5.6. kohustuste täitmata jätmine või kahju, kui kohustuste täitmata jätmine või kahju on tekkinud põhjusel, et Paysera täidab seadusega ettenähtud kohustusi.

14.6. Klient tagab, et kõik tema lepingu täitmisega seotud tegevused on kooskõlas kohaldatavate õigusaktidega.

14.7. Klient kannab täit vastutust Payserale esitatavate andmete, korralduste ja dokumentide õigsuse eest.

14.8. Kui klient on kasutaja ning eitab täidetud maksekorralduse andmist või väidab, et maksetehing ei ole täidetud õigesti, siis on Paysera kohustatud tõendama, et maksetehingu autentsus on kinnitatud, see on nõuetekohaselt registreeritud ja raamatupidamisse kantud ning seda ei ole mõjutanud tehnilised ega muud rikked. 

14.9. Kui klient on kasutaja, siis võib ta kanda kõik kahjud, mis on tekkinud volitamata maksetehingute tõttu, mille summa on kuni 50 (viiskümmend) eurot, kui kahjude põhjuseks on: kadunud või varastatud makseinstrumendi kasutamine; makseinstrumendi seadusevastane omastamine.

14.10. Kui klient ei ole kasutaja või maksetehing tehakse liikmesriigi valuutas välisriiki/välisriigist või välisriigi valuutas, siis kannab klient kõik kahjud, mis on tekkinud punktis 14.9 nimetatud põhjustel.

14.11. Klient kannab volitamata maksetehingutest tuleneva kahju, kui selle kahju põhjuseks on kliendi ebaausus või raske hooletus või kui klient on tahtlikult jätnud täitmata ühe või mitu allpool nimetatud kohustust:

14.11.1. järgida makseinstrumendi kasutamisel makseinstrumendi väljastamist ja kasutamist reguleerivaid reegleid lepingu või selle lisade kohaselt; 

14.11.2. kui klient saab teada makseinstrumendi vargusest, kadumisest, ebaseaduslikust omastamisest või volitamata kasutamisest, samuti tõsiasjast või kahtlusest, et tema makseinstrumendi individuaalsed turvaelemendid on saanud teatavaks kolmandatele isikutele või et nad võivad neid kasutada, siis on klient kohustatud viivitamata teavitama Paysera't või Paysera poolt viidatud subjekti, järgides seejuures makseinstrumendi väljastamist ja kasutamist reguleerivaid reegleid lepingu või selle lisade kohaselt;

14.11.3. pärast makseinstrumendi väljastamist võtta kõik võimalikud meetmed makseinstrumendi individuaalsete turvaelementide kaitsmiseks.

14.12. Pärast seda, kui klient esitab punktis 13.5 viidatud taotluse makseinstrumendi blokeerimiseks, kannab Paysera kliendi kahjud, mis tulenevad makseinstrumendi kadumisest, vargusest või seadusevastasest omastamisest, välja arvatud juhul, kui klient on tegutsenud ebaausalt. Selle punkti sätteid kohaldatakse üksnes kliendi suhtes, kes on kasutaja.

14.13. Kui Paysera ei loo tingimusi, mis võimaldaksid igal ajahetkel teavitada kaotatud, varastatud või seadusevastaselt omastatud makseinstrumendist, samuti juhul, kui Paysera ei nõua turvalist autentimist, kannab Paysera kahjud, mis tulenevad makseinstrumendi volitamata kasutamisest, välja arvatud juhul, kui klient on tegutsenud ebaausalt. Selle punkti sätteid kohaldatakse üksnes kliendi suhtes, kes on kasutaja.

14.14. Siin esitatud lepingu tingimusi, mis on mõeldud kasutajale, ei kohaldata klientide suhtes, kes ei ole kasutajad ning kes soovivad lepingu ja/või selle lisade alusel tegutsedes täita eesmärke, mis on seotud nende majandus-, kaubandus- või ametialase tegevusega.

14.15. Klient kohustub kontrollima teavet kontol tehtud maksetehingute kohta vähemalt kord kuus ning teavitama Paysera't volitamata või valesti tehtud maksetehingutest ja muudest väljavõttes esinevatest vigadest, ebakõladest ja ebatäpsustest. Teavitus tuleb edastada hiljemalt 60 (kuuekümne) kalendripäeva jooksul alates päevast, kui Paysera tegi kliendi hinnangul volitamata või vigase maksetehingu. Kui klient on kasutaja, siis on ta kohustatud kirjalikult teavitama Paysera't volitamata või vigasest maksetehingust, mis tehti liikmesriigi valuutas ELi liikmesriiki hiljemalt 13 (kolmeteistkümne) kuu jooksul pärast rahaliste vahendite debiteerimist maksekontol. Kui klient ei esita nimetatud tähtaja jooksul nimetatud teateid, siis arvatakse, et ta on maksekontol tehtud maksetehingutega tingimusteta nõus. Klient kohustub esitama Payserale teavet kõikide kontole tehtavate ebaseaduslike sisselogimiste või muude kontoga seotud ebaseaduslike tegevuste kohta ning võtma kõik Paysera poolt nimetatud mõistlikud meetmed, et aidata ebaseaduslike tegevuste uurimisel.

14.16. Pool on vabastatud vastutusest lepingu täitmata jätmise eest, kui ta tõestab, et lepingu täitmata jätmine oli tingitud vääramatu jõu asjaoludest, mille ilmnemist peab pool tõestama seaduses sätestatud korra kohaselt. Klient teavitab Paysera't lepingu täitmist takistanud vääramatu jõu asjaoludest kirjalikult 10 (kümne) kalendripäeva jooksul pärast nende asjaolude ilmnemist. Paysera teavitab klienti vääramatu jõu asjaoludest e-posti teel või süsteemi veebilehtede kaudu.

15. Kliendi ja Paysera vaheliste vaidluste lahendamine

15.1. Paysera eesmärk on lahendada kliendiga tekkinud vaidlused sõbralikult, viivitamata ja pooltele sobivatel tingimustel, seepärast julgustatakse kliente pöörduma vaidluse korral esmalt otse Paysera poole. Vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. 

15.2. Kliendil on õigus esitada kaebus või nõue Paysera osutatavate makseteenuste kohta e-posti teel, klienditoe telefoninumbril või saates teate konto kaudu.

15.3. Kaebuses tuleb täpsustada asjaolud ja dokumendid, millele klient kaebuses tugineb. Kui klient tugineb oma kaebuses dokumentidele, mida Paysera käsutuses ei ole, siis esitab ta koos kaebusega ka need dokumendid või nende koopiad. 

15.4. Paysera vaatab kliendi kirjaliku nõude või kaebuse läbi hiljemalt 15 (viieteistkümne) tööpäeva jooksul alates kaebuse saamisest ning annab kliendile üksikasjaliku ja põhjendatud vastuse, mis tugineb dokumentidel. Erandjuhul võib Paysera jätta vastuse andmata Payserast sõltumatutel põhjustel. Sellisel juhul annab Paysera kliendile esialgse vastuse, märkides viivituse põhjuse ja lõpliku vastuse andmise tähtaja. Lõpliku vastuse andmise tähtaeg ei tohi ületada 35 (kolmkümmend viis) tööpäeva. Vastus edastatakse kliendile lepingu punktis 10.1 märgitud viisil, kui klient ei soovi saada vastust oma kaebusele või nõudele muul viisil.

15.5. Paysera vaatab kliendi kaebused läbi tasuta. 

15.6. Kui klient ei ole Paysera vastusega rahul, siis on tal õigus kasutada oma õiguste kaitsmiseks kõiki muid õiguskaitsevahendeid. 

15.7. Kui pooled ei suuda vaidlust lahendada sõbralikult ega muul kohtuvälisel viisil, siis lahendatakse vaidlus kohtus seadusega sätestatud korra kohaselt. Vaidlust lahendav kohus valitakse Paysera filiaali asukoha alusel. Kui klient on kasutaja, siis on tal õigus pöörduda tarbijakaitseasutuste poole seaduses sätestatud korra kohaselt. 

15.8. Selle lepingu, lisade ning lepinguga reguleerimata pooltevaheliste suhete suhtes, sealhulgas olukorras, kus kliendi ja Paysera vahelise vaidluse lahendamine kuulub teise riigi kohtu pädevusse, kohaldatakse Leedu Vabariigi õigust.

16. Lõppsätted

16.1. Pooled kinnitavad, et neil on kõik kohaldatava õigusega nõutavad load ja litsentsid, mis on vajalikud selle lepingu täitmiseks. 

16.2. Lepingu osade ja punktide pealkirjad on esitatud üksnes poolte mugavuse huvides ning neid ei kasutata selle lepingu sätete tõlgendamiseks. 

16.3. Pooled vastutavad riigi ja muude subjektide ees maksukohustuste täitmise eest iseseisvalt. Paysera ei vastuta kliendi maksukohustuste täitmise ega kliendi suhtes rakendatavate maksude arvutamise ega ülekandmise eest.

16.4. Paysera on kõikidel lepinguga sätestatud juhtudel lepingu sõltumatu pool, kes ei kontrolli ega vastuta toodete ja teenuste eest, mille eest tasutakse Paysera teenuseid kasutades. Paysera ei võta endale vastutust, et ostja, müüja või muu pool täidab kliendiga sõlmitud maksetehingu tingimusi. 

16.5. Kliendil ei ole õigust anda lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi kolmandatele isikutele üle ilma Paysera eelneva kirjaliku nõusolekuta. Paysera jätab endale õiguse anda lepingust tulenevad õigused ja kohustused igal ajal üle kolmandatele isikutele ilma kliendi eelneva nõusolekuta, kui selline õiguste või kohustuste üleminek on kooskõlas õigusaktidega. 

16.6. Kui lepingu mis tahes säte tunnistatakse kehtetuks, siis jäävad lepingu ülejäänud sätted kehtima.

16.7. Leping jõustub lepingu punktis 2.4 sätestatud korra kohaselt. Klient saab salvestada lepingu teksti süsteemis registreerumise ajal. 

16.8. Leping on süsteemis saadaval mitmes keeles. Kliendi suhtes kohaldatav leping on koostatud keeles, milles talle tutvustati lepingu teksti süsteemis registreerumise ajal. 

16.9. Lepingus ja selle lisades esitatud lingid, mis viitavad veebilehtedele, millega reguleeritakse eraldiseisvaid teenuseid, on lepingu lahutamatu osa ning neid rakendatakse kliendi suhtes hetkest, kui klient hakkab konkreetset teenust kasutama.